“til slutning maa jeg byde”

 

– salme av Anders Nilsen Haave – “Til slutning maa jeg byde”; gjengitt i John “Sengen” Tørseths sang-/salmebok “Hjertets Følelser og Erfaringer”. Nr. 118.

sangbok john sengen tørseth2– Melodi : “Min Sjæl  nu lover Herren”.

 

1.

Til Slutning maa jeg byde, Jer alle Venner kjær

Og kjærligen udbryde Udi et ømt Farvel !

Mit Ønske er at samles Med dem, som krones skal,

Hvor Glæden ei forandres Ved nogen Sorg og Kval.

O, salig den, som haster Til Maalet for at naae

Og Verdens Lyst bortkaster For Kronen hist at faae.

2.

Velan ! Saa lad os ile Med stadig Længsel frem,

Snart skal vi nyde Hvile hos Gud i Fredens Hjem,

Maa vi end ofte kjæmpe Mod Verden, Kjød og Blod,

Vil Fienden Haabet krænke Og svække Troens Mod;

Et Øieblik det varer, Snart Sorgen Ende faaer,

Snart Herren Sine tager, Snart for Guds Stol vi staaer.

3.

Jeg da til Slutning beder, Gud styrke hver en Sjæl,

Som under Korset sveder Og Trængselsbyrden bær.

Gud os tilsammenbinde Med Kjærlighedens Baand !

Oplys du vores Sinde, Nedslaae al Stoltheds Aand.

Had, Avind, Kiv og Trætte, Bagtalelse med meer,

Hvormed man Brødre sværte, Forhindre Fader kjær !

4.

Farvel nu Søskend’ kjære ! Farvel da En og Hver !

Gud veed om vi da mere Hinand’ i Verden seer;

Min Sjæl og Hjerte røres Ved Tanken om den Tid,

Naar vi herfra skal føres Og ende al vor Strid.

O Jesu ! os ledsage I Naade til vor Død,

At vi tilsidst kan smage Din Kjærlighed saa sød !

Skriv inn søkeord..