august weenaas : “livserindringer” : “indledning”

 

– fra boken «Livserindringer fra Norge og Amerika». Af Provst August Weenaas 1835 – 1924. Bergen 1935.

– les presentasjonen av boken her :

 

 

august wenaas indledning2

 

Indledning.

Enhver noksaa liden Bog skal jo have sin Indledning. I nærværende Tilfælde kan den blive noksaa kort. Jeg fylder i I900 mit 65de Aar og nærmer mig altsaa stærkt Støvets Alder.

Et og andet har jeg i disse mange Aar oplevet, da min Arbeids- tid falder i det nittende Aarhundredes 2den Halvdel, og det har faldt i min Lod at reise og flytte meget, hvorved jeg er kommen i Berørelse med mange Mennesker og mange forskjellige Forholde.

I vor Slægt er jeg vistnok ogsaa den første, som har beklædt offentligt Embede. Jeg har derfor tænkt mig, at det vil være af Interesse for Etterkommere, om Gud vil, at vor Slægt skal bestaa, og da særlig for mine Børn at have disse mine Livserindriger nedtegnede for at kunne, naar de dertil maatte føle Trang, opfriske Mindet om sine Forældre, som, det tør jeg trygt sige, har omfattet dem med saa megen Kjærlighed, saa megen Omsorg og saa mange Forhaabninger.

— Tænkt mig har jeg jo nok ogsaa, at en og anden af mine Venner, særlig i Amerika, hvor jeg har virket i 11 Aar som Lærer i Kirken, kunde have Lyst til, om Leilighed maatte gives, at opfriske Mindet om en Medarbeider, der aldrig glemmer dem, og som har nedlagt sit væsentligste Livsarbeide i Amerikas norsk lutherske Kirke.

En Smule historisk Interesse turde ogsaa disse «Livserindringer» muligens have for den eller dem, som engang i Fremtiden skulle beskjæftige sig med at give en upartisk Fremstilling af den norsk lutherske Kirkes Historie i Amerika.

Jeg beder, at de maa læses med Overbærenhed og Fordragelighed, og fremforalt, at Han, som tilkommer Æren for alt, ogsaa maatte æres og prises gjennem disse beskedne Erindringer.

Diesen i Nes 1900.                    A. Weenaas.

 

– les boken videre her :

Skriv inn søkeord..