h.j. myhrebøe : “afreise fra bergen”

 

– fra boken “Oplevelser og erindringer” – s. 12 – 14 :

Afreise fra Bergen.

I mars 1835 forlod jeg Bergen paa en Jagt, som skulde til Stavanger, i Følge med Kjøbmand Amund Helland, som boede der. Jeg erindrer fra den Reise, han sagde, at dersom

 

– 13 –

 

der ikke var Brændevin og Tobak at faa, saa kom der ikke saa mange i Helvede.

I Stavanger traf jeg Elling Eielsen. Der var ved hans Virke baade i Byen og i Omegnen stor aandelig Bevægelse. Jeg reiste for at komme tilbage til Drammen, men forblev 14 Dage i Stavanger, hvor jeg saa og hørte meget og stiftede mange Bekjendtskaber.

Saa tilsøs paa en liden Jagt. Ude paa Fjorden blev det stille. Nogle af Skipperens Venner fulgte med udover Fjorden. De drak og bandede meget. Jeg bad Skipperen sætte mig iland; sagde ham, at jeg ikke vilde være med, da de baade bandede og drak, saa Gud maatte sænke oss ned. Han lovede, det skulde blive bedre naar Kammeraterne snart forlod ham. Jeg blev da rolig. Solen skinnede vakkert, og jeg lagde mig paa Dækket og læste i en Bog.

Da kom en af Drikkebrødrene hen til mig med Flaske og Glas, satte Flasken fra sig, tok mig i Haaret og bad mig drikke Brændevin. Jeg svarede kort, at jeg ikke var tørst, og lagde til, at hvis han syntes det, jeg havde, var for ringe, kunde han lade mig have det alene, men om det var for godt, saa kunde han faa noget med. Det syntes bøie ham; han gik bort, satte fra sig Brændevinet og kom igjen og lagde sig ved Siden af mig og begynte at græde, bekjendte at hans Tilstand var daarlig og ond, og at han ofte havde følt Guds kraftige Kald, men ikke blevet ham tro.

Da vi kom i Havn i Tananger, tog jeg Nattelogi iland, betalte dyrt og blev ovenikjøbet fuld af forskrækkeligt Utøi, som fulgte med tilsøs. Vi landede dernæst i Kristanssand, hvor jeg tog ind hos Ole Moe. Det var en navnkundig Mand baade for sin Kristendom

 

– 14 –

og store Kjøbmandsbedrift. Her blev jeg i tre Dage og havde det godt. Traf her mange Venner, hvoriblandt Bjerkrem, Norem, Gjesdal, Gulbransen, Eilert Hansen og mange andre prøvede Kristne. Der var godt at være Gjæst.

Derfra seilede vi til Arendal. Der tog jeg ind til Kjøbmand Peder Skjæveland. Her blev  jeg ogsaa i tre Dage, log her var godt at være. Skjønt der ikke var mange Venner i Byen, havde de dog et Samlingssted, hvor de kom sammen til Opbyggelse. Jeg fik her mere Syn end før for den broderlige Kjærlighed, og det blev mig et kjært Sted, tungt at forlade. Jeg var som et Faar blandt Ulve udenfor Venneflokken, og saadan sætter man Pris paa hver Sjæl, som vil frygte Gud.

Dernæst landede vi i Tønsberg; der var kun faa Venner. Derfra tog jeg over Land til Drammen, hvor jeg ankom til Pintse. Traf der Kristen Daler  eller Bredtvedt. Erindrer at han og Ole Mjelva havde meget imod Elling Eielsen og et Brev, han havde skrevet fra Stavanger til Østlandet.

 

Skriv inn søkeord..