willum willumsen hodnefjelds biografi

tilligemed to Sange og et Brev — udgivet efter Anmodning

Stavanger 1863. Carl Paulsens Forlag. Trykt hos Lauritz Christian Kielland.

Forfatteren af efterstaaende Sange og Riim, den blinde Willum Willumsen Hodnefjeld (af hvis Liv og Levnet Undertegnede agter at levere et svagt og sammentrængt Billede) afgik ved Døden den 5te April 1825 i en Alder af omtrent 65 Aar; han blev født af Forældrene Willum Omundsen of Guri Jacobsdatter. Af hans 5 Sødskende, nemlig 3 Brødre, Jacob, Omund og Cornelius, og 2 Søstre, Malene og Kirsti, var han den 4de i Rækken. Allerede omtrent 3 1/2 Aar gammel mistede han sit Syn ved Kopperne; allikevel lærte han meget tidlig at læse og indøves i Christendommens Kundskab. Det var især hans 2de Brødre, Omund og Cornelius, der vare hans første Lærere. Den første af disse, der var ældre end han, var længe Skolelærer, og udmærkede sig som saadan ved en sjelden Dygtighed og en christelig Vandel.

Af ham lærte Broderen Cornelius, at skrive, og dette kom siden deres blinde Broder saavel tilpas, da han derved fik optegnet Alt, hvad han ønskede opbevaret. Tidlig yttrede sig hos han et hurtigt Næmme ti at lære Alt, hvad man læste for ham, og det var især Christendommens Sandheder han søgte at tilegne sig. Allerede i sit 9de Aar blev han dybt rørt af dens dyrebare Sandheder, og disse gjennemtrængte efterhaanden hans hele Væsen, saa han i sine Forældres Huus blev et Mønster paa en sand og oprigtig Jesu Efterfølger en lysende Stjerne for Forældre og Sødskende, som ogsaa blev af samme Sind, idet de tilegnede sig hans religiøse Grundsætninger.

Han tog sig nu med Iver af den hellige Skrifts Læsning, og lærte mangfoldige Kapitler udenad, foruden en Mængde Vers hist og her, som han under Læsningen fandt mærkelige. For siden at have paa rede Haand, i hvilket Kapitel et Sprog eller Vers staar, brød han en Tid sit Hoved saa meget, at han mærkede, at hans Sjælskræfter svækkedes under Studeringen heraf, hvorfor han for en Tid maatte slutte hermed. Imidlertid lærte han en Mængde Psalmer udenad af forskjellige Psalmebøger.

Efter en indheftet Registerbog, som han leverede Undertegnede noget før sin Død, beløber Antallet paa de udenadlærte Sange sig til 600, som efter deres Indhold findes fordeelte paa hver Søn- og Helligdag i Aaret. Han arbeidede med saadan Iver og Ihærdighed paa Udenadslæsningen, at hans Broder Cornelius maatte staa tidlig op om Morgenen, især om Vinteren, for at lære ham Noget. Hans Broder Omund, som den Tid var Skolelærer, bragte ham Bøger, dels laante, dels kjøbte. Saaledes forøgede han daglig sine Kundskaber, ligesom hans aandelige Fremvæxt tiltog i samme Forhold.

Skriv inn søkeord..