gabriel kirsebom kielland sr. : presentert av axel kielland

– i boken : “Familien Kielland med dens kognatiske Ascendants”. Udgivet af Axel Kielland. Kgl. Fuldmægtig. Christiania. I Kommission hos Jacob Dybwad. 1897;

– fra s. 17 – 19 :

Gabriel Kirsebom Kielland (se ovenfor Side 15 a.4, b1, c.3), f. i Sogndal 14/12 1724. Han anføres i Sønnens Optegnelser at have været uddannet til Student.

I 1750-Aarene for han tilsøs som Skipper og nedsatte sig derpaa 1758 i Sogndalsstranden som Handelsmand og Havarikommissionær og tog Borgerskab i Christianssand.

Medens han var bosat i Sogndal, sees han stadig at have gjort Forretninger sammen med sin i Stavanger etablerede Broder Jacob. Efter Moderens Forældre havde Brødrene arvet Deeler Smør i Gaarden Drageland i Sogndal, som de solgte 5/1 1758, Deeler Smør i Reeg, som solgtes 2/1 1765, og Deeler Smør i Høiland i Hetland.

1764 kjøbte Gabriel Kielland 1/4 i Sogndals Kirke for 230 Rd. Da Faderen var død, flyttede Gabriel Kielland Sommeren 1765 til Stavanger. Han solgte da sine Huse, der var opførte paa den af Faderen tidligere beboede Grund i Sogndalsstranden, til Jacob Gabrielsen Kirseboms Enke Anna Catharina Bowitz.

I Stavanger, hvor han tog Borgerskab og nedsatte sig som Kjøbmand, havde Gabriel Kielland allerede 22/6 1764 indkjøbt sin Hustrus Farmoders, Birgitta Nyrop SI. Valentinsens Vaaningshuse med tilhørende Søhuse paa Koholmen (det nuværende Holmen) samt et hus paa Jorenholmen med to dertil hørende Grundstykker.

5/4 1769 kjøbte han dertil et Søhus og 4/8 1780 (1770 ?/red.) et Hus paa Holmen, og 13/4 1771 erhvervede han sig et Søhus i Skudesnæs for at deltage i de der paagaaende Sildefiskerier. Af en Skattefortegnelse fra 1773 sees det, at Gabr. Kielland dengang var den fjerde i Rækken af Stavangers Skatteydere. Han eiede sammen med Broderen flere Skibe og hørte til Byens første Handelsmænd; han kaldes derfor ogsaa i Skifteprotokollen “Den i Livet velædle og velberømte Kjømand”.

I 1772 fæstede han flere af de da udparcellerede Egenæs-løkker, og han havde 12/9 1768 af sin Svigermoder for 600 Rd. faaet Afstaaelsesbrev paa “Lille Hvidingsø” med tilliggende Holme (nu Sølyst og Græsholmen). Han var Stempletpapirforhandler og blev en af  Byens “eligerede Mænd”.

Gabriel Kielland synes at have været en Mand af Smag. Hans Søn fortæller at han havde anvendt megen Bekostning paa at udstyre sit Hus i Sogndal, og det kan af gamle Dokumenter sees, at han havde Sands for smukt Indbo og Husgeraad. Han døde i Stavanger 5/9 1780 og blev begravet i Domkirken 12te s.M.

Følgende Indskrift fandtes paa hans Kiste :

Læser følg med Tanken til den vigtigste Time, der lærer hvad Vi her saa vaskelig vil begribe, at vi ere Støv og forgjængelige, så vil Vi ei glemme at skikke os til denne allervigtigste blandt Dagene, da denne Leerhytte opfordrer Sjælen til at flytte, da Vi overtræder i en langt anden Verden end denne, der vort ævige Vel bestemmes.

Herom minder disse Jordiske Levninger af Fordums velædle nu Salige Hr. GABRIEL KIRSEBOM KIELLAND, Kjøbmand og Stemplet Papirs Forvalter i Stavanger, fød i Sogndal den 16de December 1724 Af Forældrene Hr. JAN KIELLAND og FRØKEN KIRSEBOM der deelede Livet og Lykkens Gode i første kjærlige Ægteskab med Jomfrue MARGRETHA MARIA LUND, Som han indgik den 7de December 1753. Hvis Dyd og Ynde lever blant os i hendes fire efterladte dybsørgende Døttre. I andet Ægteskab sluttet den 12te Juli 1763 med velædle Jomfrue BERGITHA NYRUP PETERSEN von FYREN, en frugtbar Moder til 10 Børn.

Men nu høist bedrøvet Enke med trende Sønner og trende Døttre der tidlig maa savne En gudfrygtig utrættelig og kjærlig Mand og Fader, det almindelige, en god Borger og retskaffen Menneske Ven, De Fattige og Forladte En trofast Hjelper og medlidende Velgiører, Da Livets Traad løsnedes ved en sagte og salig Død den 5te September 1780.

Du flyttes da til Livets Land, Hvor Intet Dig mer krænke kand, Vort Tab vi føle ved din Død, Ja hver som dig at kiende nød, Dit Minde blant os staar igien, Retskafne Fader Mand og Ven.

       

 

 

Skriv inn søkeord..