farver-familien knudsen fra vandsøe

 

– hentet fra boken av Ola Holst : “Norske Farvere. Ora et labora”. Vettre. 1. august 1994.

 

Knudsen-familien.

Knud Fredriksen pa Knivsland i Vanse var gårdbruker, smed, farver og møller : født 1744 i Lyngdal, død 1823. g. m. Anne Cathrine Knivsland (1766-1844).

– Han fikk “1ste Sølvmedalje af det danske Landhusholdnings- og Commerce-Collegium for Fabrikanleg og Jorddyrkning». «Men hans Gudsfrygt og hans mange Forsøg paa at vinde Sjæle for Jesus var dog hans kjæreste Syssel». Tilhørte Brødremenigheten.

To sønner ble farvere ( A-B) :

A) Fredrik» Tobias Knudsen, født 1785 i Vanse; død 1870 i Skien. g. m. Asseline Johanne Marie Lie fra Bergen (1784-1830).. I 1801 var han farver hjemme på Knivsland (16 år gl.). Tok borgerskap 1811 i Bergen som «Krambod- og Bondehandler» etter i 1807 å ha forsøkt seg som farver. Intet timelig synes å ha lykkes for ham. – Rundt 1840 begynte Fr. Knudsen å arbeide for misjons- og avholdssaken og stiftet landets første avholdsselskap. Han tilhørte opprinnelig Brødremenigheten, men ble grepet av den Lammerske vekkelse, og det var han som i 1856 innviet Lammers til forstander. Utgav «Fredrik Tobias Knudsens og hans Søn Missionær Hans Chr. Knudsens Levnedsbeskrivelse tillige med endel historiske Fremstillinger». Sønnen var Norges første Afrikamisjonær.

B) Chr. Knudsen i Chr.sand; født 1793 i Vanse. g. 1g. m. Jørgine Laurentia Larsen, død 1827. 22 ar gl.; g. 2. g. m. Marie Fredrikke Larsdtr. fra Vang. «Baade han og hans elskværdige Kone har ført en christelig Vandel, men om de ere fødte paany ved jeg ikke. men jeg tror de tragter derefter», skriver broren Fredrik.

Skriv inn søkeord..