gunder graven

– presentert av Sigrid Svendsen i boken : “Kristenliv i Romsdalen  1809 – 1864”. Indremissionstrykkeriet, Oslo 1931.

– les også her om :

Forordet lyder :

I denne bok er samlet oplysninger om de haugianere som levet i Grytten fra 1809 av, og om den vekkelse som fulgte efter deres tid inntil 1864. Kildene er for haugianernes vedkommende vesent­lig H. G. Heggtveit : «Den norske kirke i det nit­tende århundrede», for vekkelsens sogneprest N. A. Carlsens korrespondanse med biskop Grimelund  og dennes innberetning til departementet, samt hans redegjørelse i «Norsk Kirketidende» 1862.

Dessuten har eldre folk på stedet fortalt mig hvad de visste fra den tid, og jeg har fått lov til å benytte brever og optegnelser hos dem. Jeg bringer dem alle herved min hjertelige takk for all hjelp og velvilje.

I fremstillingen er beretternes ord mest mulig nøiaktig fulgt, også der hvor de ikke er direkte citert. Tallene i teksten gjelder henvisningene sist i boken.

Veldre i august 1931. Sigrid Svendsen.

 

Fra s. 118 –

Gunder Larsen Graven blev født på gården Graven i Jordalsgrenden i Øksendalen 20. januar 1831 av foreldre Lars H. Graven og Anna Johannesdatter (Gunder Gravens biografi i det amerikanske blad “Budbæreren”, nr. 31, 32, 33 og 45, 1903. Red Wing, Minnesota, og Gravens selvbiografi i “Teologisk Tidsskrift” (amerikansk), tilsendt av Rev. Olaf Gulseth, Minneapolis, Minnesota).

De hadde mange barn, og da det var trangt for utkomme, måtte de eldste tidlig ut for å tjene. Gun­der kom til fremmede da han var 11 1/2 år gammel. Det var et verdslig hus med mange tjenere. Han så megen lettsindighet der, og det hadde skadelig inn­flytelse på ham.

Guds Ånd virket på hans hjerte. Han lengtet ofte efter å bli et Guds barn, bad om det, og forsøkte å bli snild. Han hadde nok lært sine barnebøker, «men der var ingen som åndelig kunde utlegge og forklare det for ham».

15 år gammel blev han konfirmert av sogneprest Chr. M. Glückstad. Han ønsket da inderlig å bli tro mot sit konfirmasjonsløfte. Men ubekjent med kraf­ten av Guds nåde og under de uheldige omgivelser vilde det ikke lykkes for ham. De gode inntrykk fra konfirmasjonstiden svant derfor snart, og han blev med de andre ut i ungdommens fornøielser. Han var av naturen kvikk og munter, og somme tider søkte han endog å overgå sine jevnaldrende i det som dår­lig var. Guds ords hørelse og kristelige sammen­komster blev ham nu en sann plage, som han på alle måter søkte å undgå.

Da blev der omkring 1850 en del vekkelse i bygden. Gunder blev grepet av ordets makt og overbevist om sin synd. Så gikk han da og strevet med sin omven­delse, inntil den gang han hørte pastor Dick preke i Øksendalens kirke.

Nu fulgte først en herlig tid i glede og takknem­lighet. Men da så Guds følelige nåde blev borte for ham, kom han ut i mørke og tvil, og trodde han var blitt en frafallen, med hvem det siste var blitt verre enn det første, ja at han hadde begått den utilgivelige synd. Samtidig var fristeren efter ham og vilde lokke ham tilbake til verden. Det tok alt så hårdt på ham at han til slutt ikke orket å arbeide.

Men Gud vilde lære ham å bygge på ordet, og ikke på følelsenes usikre grunn. Han lærte å klynge sig til forjettelsene uten å føle eller se. Således løste Guds ord ham, og «rettferdighets sol oprant for ham med lægedom under sine vinger», og han kom fra den dype angst og nød til sann hvile i Gud.

I denne tid var han i tjeneste hos forskjellige gård­brukere. Men så fikk han lyst til å lære sig et hånd­verk, gav sig først i arbeide sammen med en sko­maker i hjembygden, og omtrent et års tid efter sin omvendelse reiste han til Kristiansund, hvor han begynte på verkstedet hos en troende mester der. Han var der i 1 1/2 år, og tenkte egentlig å fortsette den vei.

Men det var samtidig noget annet han ikke kunde få ut av tankene, dette at «en mengde mennesker gikk om i blinde uten å sanse sin salighets sak». Dette hadde grepet ham så sterkt og dypt at det lå over ham som et trykk. Han satt ved skomakerbordet og gråt, så tårene rant nedover skoene han sydde på. Selv sier han derom : «En usynlig makt grep mig så hårdt stundom, og vilde at jeg skulde kaste mitt arbeide for å gå ut og tale med folket om frelsens vei».

Men han hadde alle slags undskyldninger : han var så uskikket, han var så fattig, hadde ingen midler. Han måtte iallfall arbeide en tid til, så han kunde fortjene litt til klær og reisepenger. Han skulde nok gå, men alltid en annen gang.

«Men Herren trengte på», sier han, «så jeg fikk ingen fred. Jeg forestillet mig : Sjeler går fortapt, som du kunde advare og måskje ved Guds nåde redde. Endelig måtte jeg gi mig over og si : – «her er jeg» – ».

Så lånte han nogen skillinger for å komme avsted, og begynte å reise og holde samlinger. Det var i 1855.

Det blev dog en trang vei for ham. Han reiste uten betaling eller støtte fra nogen kant. «Det kan ikke sies med ord», sier han, «hvor jeg var trykket av næringssorger. Intet fortjente jeg, klærne blev opslitte, og tiden gikk».

Han reiste ofte sammen med en kamerat, Nils Andersen Engen fra Øksendalen. En av de gamle som så disse to predikanter på et stevne på Hustad da hun var barn, husker at hun syntes synd i dem fordi de var så tynnklædde.

Han var på reise hele vinteren, og arbeidet om sommeren. Hver høst måtte han ut igjen. «Jeg fikk ikke fred i å la være», sier han. Slik holdt han på i 10 år.

Ofte syntes han selv at hans arbeide og reiser var helt forgjeves, og betegnet disse år som en svær prøvetid.

Men andres vidnesbyrd lyder : «Han var til megen velsignelse, og der blev stor vekkelse rundt om hvor han talte». (Lærer E. A. Bersaas, Eidsvåg.)

Av alle de legpredikanter jeg har hatt anledning til å høre i mitt lange liv, har ingen gjort det inn­trykk på mig som Gunder Graven. Det kom nu vel forresten derav at han var den første legpredikant med en slik åndens glød i sig som jeg fikk anledning til å høre. Men Gunder Graven var også i virkelig­heten et merkelig Herrens vidne, som jeg alltid skal bevare i takknemlig erindring».  (L. Dahle) «Graven var visstnok en av Norges største vekkel­sespredikanter i sin tid» (H. G. Heggtveit).

Gunder Graven var litt over middels høi, sterkbygget, rank og spenstig. Han hadde rødlig hår og skjegg, «var tørr av utseende», og hadde dyptliggende skarpe øine.

Han var omgjengelig, likefrem og livlig, «alltid morsom, ikke sjelden full av spøk og vittigheter», skriver en yngre venn. «Det var en lyst å være sam­men med ham. Middagsmaten smakte alltid godt i hans selskap». Han var tiltrekkende for barn og ung­dom, og de var glade når han kom. «Næsten alltid hadde han et vennlig alvorsord til oss. Det var uttalt således at det ikke skremte eller fjernet oss fra ham, men bandt oss nærmere både til ham og til Gud. Det er få der i den grad besidder evnen til å omgåes både unge og gamle som han gjorde. Og han var «en mann med en edel og ren karakter, et eksempel ver­dig å efterfølge».

Graven hadde i sine yngre dager en klar, god tale­stemme, «og så brukte’n den !» Han talte temmelig høit i sine opbyggelser. Likeså var han en flink san­ger, og sang gjerne Brorsons salmer. Man husker ennu efter ham : «I hælen sverdet følger, og foran har vi bølger, hvad redning for den sjø», og Anders Haaves : «Jesus, lær du mig å bede, Jesus lær du mig å tro».

Som forkynner var Graven meget nidkjær, varm og alvorlig, og talte med tilsynelatende stor virkning på de skarer som fylte husene for å høre ham. Han var usedvanlig logisk i sine taler, mere enn de fleste andre legmenn og mange prester. Tildels kunde han være noget skarp, «men så vidt jeg kunde forstå, gikk dette ikke for vidt, men var et utslag av hans indre glød», sier stortingsmann Ingebrikt Flønæs, Selbu.

«Ved sin til fyr og flamme begeistrede vekkelsespreken samlet han store skarer om sig, påvirket disse sterkt, og en stor kristelig bevegelse begynte» (Heggtveit).

*

Vinteren 1856—57, antagelig efter nyttår, kom Gunder Graven til Grytten. Og likesom Hans Lingjerde kom til Opdal på det beleilige tidspunkt, så var det samme tilfelle med Graven da han kom hit. Han fikk her et folk å tale til som var dypt over­bevist om hvad der var det rette. Også av skikkelige, religiøse mennesker var der dem som gikk og bar på et stille sukk om at der måtte komme mere over dem av pinsevinden og ilden fra himmelen.

Dertil gav Gravens optreden noget nytt, idet han hadde en egen tendende, ildnende måte, forskjellig fra de forsiktige gamle haugianere.

Han var ikke mere enn 25 år den gang, men hadde allerede et par års erfaring som predikant.

De som var med i hin tids vekkelse, minnes til sin alderdom hvilket mektig inntrykk hans forkynnelse gjorde på dem, og ennu huskes der ord og uttalelser efter ham.

Til Grytten kom han sammen med Nils Engen, der også var «et varmt og nidkjært vidne».

Nils var også skomaker, men reiste nu mest og talte Guds ord. Han var gift den gang, og kaltes i almindelighet «Mette-Nils» efter sin kone som hette Mette. Han var ikke på langt nær den begavelse som Graven, og hans taler var temmelig usammenhen­gende. Men «det føltes av oss alle», skriver L. Dahle, «at der var forunderlig ild i dem, og at det var dem en hjertesak å frelse sjeler, rive dem som en brand ut av ilden, føre dem over fra Satans makt til Gud».

Det var de gamle troendes hus som åpnet sig for Gunder Graven og Mette-Nils. Så gikk der bud rundt i grenden for å be folk komme til samlingen. Og de kom. Husene blev mere enn fulle. Var det kvel­den, så brente der et par lys på langbordet og litt varme borte i gruen. Der var lagt frem bøker til predikantene, som tok plass ved øverste bordenden, mens folk satte sig tett sammen på benker og lange fjeler.

De sang en salme, og Nils eller mannen i huset begynte med bønn. Så stod Gunder Graven op og leste sin tekst. Da hadde han gjerne tatt av sig trøien, som mennene ofte pleide gjøre når de var inne. Blev det riktig varmt mens han talte, kastet han også kraven og halstørklædet på bordet.

Det var alvorlige prekener han holdt, og han la bestandig frem nødvendigheten av å søke Herren mens han finnes og kalle på ham den stund han er nær.

Og når han stod foran denne forsamling av stille, tenksomme, overbeviste mennesker, så «slo hans ord ned som lyn».

L. Dahle skriver: «Vi hadde en levende fornem­melse av at Guds Ånd talte gjennem ham. Det var ilden fra himmelen, som Gud ved ham kastet ned iblandt oss». 

Han formanet dem til å ta et avgjort standpunkt, og stillet dem foran kristendommens krav, å gi sig helt over til Gud.

Han kunde tale om evigheten, som venter ethvert menneske, og som blir sådan som vi selv her for­bereder den. Og evigheten, det var noget langt, det ! Man husker at han brukte det billede : «Der var et fjell, en mil langt, en mil bredt og en mil høit. Og så kom der en gang hvert tusende år en liten fugl og hvesset nebbet sitt mot det. Når fjellet ved dette er blitt opslitt, da  —  er det første sekund av evig­ heten gått !»

Og det gikk i dem. Evigheten kan man virkelig komme til å tilbringe i pine ! (oplysning av Erik Husby, Tingvold, som var til stede på møtet).

Var de nu på rett vei, alle disse som satt her og hørte på ham i kveld ? Nei, det var de ikke ! De levde jo ikke det liv som Gud vilde de skulde. «En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres krybbe», kunde han si, «men —- dere, mine kjære venner, dere kjenner ikke eders Herre og Gud !»

Og de innrømmet.

Men så kunde han også ut fra sin egen rike erfa­ring tale om nåden i Jesus Kristus, om freden og gleden i ham, som tilbydes enhver synder der vender om.

Graven talte ikke alltid med de enkelte efter mø­tene. Men han søkte dem op i hjemmene, «og man glemte sent samtalene med Gunder Graven».

Men det kunde også hende at han tok med sig lyset fra bordet, og gikk bort og talte med en som satt bedrøvet i en krok og trengte en håndsrekning. Og vekkelsen grep den ene efter den annen. «Der blev levende syndserkjennelse, anger og bot, men også en overveldende følelse av Guds forbarmende og syndsforlatende nåde» (Lars Dahle : Tilbakeblik).

I denne tid blev mangen ungdom vunnet, som senere levde et langt og velsignelsesrikt liv i sin Herres tjeneste.

Efter et møte sa Søren Aandals sønn Fredrik til en av Ole Dahles gutter — som også het Ole —: « I (= jeg) vil bli læsar no». — «I vil og bli læsar». «Du ha naa vel vøre læsar al din tid du ?» Å nei, han hadde nok ikke det, om han aldri så meget var fra et kristent hjem og hadde hørt Guds ord fra han var liten.

Fredrik Aandahl var født 1832. Han begynte nokså snart å ta del i virksomheten, og fikk da bruk for sitt vakre organ og sin praktfulle sangstemme. Han tilbragte senere hele sitt liv som forkynner, og stod i senere år tilsluttet misjonsorganisasjoner.

Ole Dahle junior var 2. sønn av gamle Ole Dahle. Han kjøpte senere gården Hole av Daniel Arnesen og grunnet et troende hjem der.

Fra Gunder Gravens virksomhet regner også Lars Dahle sin vekkelse. Han fikk, ikke lenge efter, sitt misjonskall og reiste bort for å forberede sig til det.

Blandt de unge menn som blev omvendt, nevnes også Ole Hatlen i Isfjorden, som senere deltok i opbyggelser i hjembygden så lenge han levde.

Og engang i denne tid blev også Guds nådekall hørt av Lars Kyllingens sønn Knut, Store-Knut kalt. Nu var han en eldre mann, og hans helbred var nedbrutt av drikk (Knut Foss, Åndalsnes). Hvordan det gikk til er ikke fortalt, men Knut Kyllingen fant sin fars Gud, og erfarte i sannhet at hvor synden er overflødig, der er nåden enn overflødigere. Det var sent han blev omvendt, «men da også til gagns».

En gang senere, en søndag, da Knut kom ut fra kirken, gikk han hen til farens grav, talte om ham og om Guds godhet, og formanet folket til å sky synden, omvende sig til den levende Gud og tro på ham. Og det gjorde et dypt inntrykk på dem som var med.

Det gikk nettop slik som Lars Kyllingen hadde for­utsagt.

Meget av den tid Knut nu hadde igjen, tilbragte han på sykeleiet, «hvorfra han opbygget mange på sin aller helligste tro».

Daværende stiftskapellan P. P. M. Widerøe (1827 —1891) som besøkte ham, fant ham frydefull over Guds forunderlige nåde, som han snart skulde få se inn i med utildekket øie. Widerøe sa senere at han aldri var blitt så opbygget ved noget sykeleie som ved dette. «Hans munn fløt over av Herrens lov og pris». Knut Kyllingen gikk salig hjem 1865. Foruten ham var der under vekkelsen ikke få av hans gamle selskapsbrødre på syndens vei, som fikk fred med Gud.

Der blev i det hele «en merkelig bevegelse i bygder og grender rundt om. Der holdtes opbyggelser på det ene eller det annet sted næsten hver aften, og til­strømningen var næsten overalt temmelig stor».

Vekkelsen var så almindelig at der kun var nogen få familier hist og her som holdt sig utenfor, mens alle andre blev mere eller mindre grepne av den.

«Ikke bare åpenbart ugudelige, men også mange natursnilde, aktverdige mennesker fant nu at det var nødvendig å kjenne sin besøkelsestid og sanse hvad der tjente til deres fred. Unge og gamle, menn og kvinder kom til virkelig sinnsforandring».

Ja, her hendte det som vel de færreste bygder får opleve, at «både stedets sogneprest (N. A. Carlsen, 1805—66) og prestegjeldets samtlige lærere og kirke­sangere» blev vakt i samme vekkelse.

Derfor minnes i takknemlighet som troende lærere: Anders Olsen Moen i Grytten, Ole Venge i Grytten, Ole Hansen i Kors, Anders Kylling i Øverdalen, Erik Berild i Heen, Ole Friisvold i Eid, John Samseth i Voll, Lars Knudsen Wiig og hans sønn Knud Larsen Wiig i Innfjorden.

Flere av disse virket i prestegjeldet i mange år.

Av de eldre troende blev nogen helt fornyet under vekkelsen, og alle gledet de sig over Guds gjerning. «Det var en forunderlig tid, en besøkelsestid, som det er en stor nåde å få opleve» (L. Dahle).

Ja, nu kunde de gamle haugianere være som drøm­mende !

Om Ole Dahle sies det at han var så hjertelig glad når folk blev vakt til åndelig liv. Han hadde også særskilt grunn til å glede sig, idet ikke mindre enn 5 av hans barn blev omvendt i denne tid. Blandt dem var zulumisjonæren Markus Dahle og gårdbru­ker Iver Dahle, som overtok gården og fortsatte fami­liens gode tradisjoner.

Daniel Arnesen gledet sig meget, og virket med fornyet iver. Han blev som ung igjen blandt de nyvakte og omgikkes dem kjærlig og visdomsfullt.

De gamle hadde så meget mere grunn til å glede sig, som alt syntes å gå godt og utvikle sig i sunde spor.

Lars Dahle skriver : «Denne vekkelse i Grytten var efter min overbevisning i bunn og grunn av en sund og helt igjennem opriktig og ærlig natur. Det var ikke noget hykleri, ikke noget skum på overflaten bare. Den gikk virkelig til hjerterøttene».  Visitasberetningene for Grytten begynner nu å lyde anderledes enn før.

27. september 1859: «Menighedens Forhold og se­delige Tilstand erklæredes at være god, og at kristelig Liv alt mere og mere begyndte at røre sig. — Ly­sten til at søge Skolen viser sig at være i Tiltagende».

9. oktober 1860 : «Menighedens Forhold og sedelige Tilstand er fremdeles i Bedring» (Visitasberetninger Riksarkivet).

Eftertiden har forstått at den store kristelige be­vegelse i Romsdalen var en frukt av de gamle haugianeres trofaste arbeide. Men også mange i samtiden hadde øie for dette. Og Gunder Graven selv anså sig for en høstmann der var kommet inn i deres arbeide.

Til Ole Dahle sa han en gang : «Nu kan man se at det rinner op (spirer) omkring disse steder hvor I gamle har arbeidet».

Skriv inn søkeord..