boye joachim flood

– les her om den velkjente og aktede presten Boye Joachim Flood her :

– og les mer om Boye Joachim Floods liv :

Boye Joachim Flood ble født i Skien 10/8 1806, hjemmedøpt 22/8, i kirke 12/10, død i Hedrum 24/12 1873. Han gjennomgikk Skiens Borgerskole og etter å ha blitt konfirmert 7/10 1821 kom han høsten samme år til Kristiania, hvor han leste privat til sommeren 1822, da han ble opptatt i 2. latinklasse på latinskolen.

overført 21 12 15 078-1Der ble han til 1825, da han ble dimittert fra skolen og og tok artium med karakteren Haud illaud., 2. eksamen med samme karakter. Deretter var han i 2 år huslærer hos postmester, tidligere jernverkseier Fritz Løvenskiold på Rafnes; han fortsatte sine avbrudte studier høsten 1828 og tok teologisk embetseksamen i 1832 med Laud. Den 26. november samme år ble han utnevnt til pers.kapellan hos sognepresten i Rakkestad, prost Aschehoug og ble ordinert 19/12 samme år. Den 10/6 1837 ble han kaldt til sogneprest på Finnøy, ble 29/1 1842 prost i Stavanger prosti, ble 29/8 1844 utnevnt til sogneprest i Hitterdal (Heddal), der han vant menighetens fulle aktelse og kjærlighet (se Hitterdals beskrivelse s.36), og 12/8 1862 til sogneprest i Hedrum, der han etter et års smertefulle lidelser døde julaften.

Fra midten av mai 1836 og til september fulgte han sin syke bror Elias på en utenlandsreise til Ems, og traff på denne reise flere merkelige (spesielle) menn, som ble ham til stor glede og nytte da han noen år etter begynte redaksjonen av “Maanedsskrift for Missionsvenner”. Dette blad, som er vårt lands eldste misjonsblad og i fjor opplevde sin 43. årgang, utgav han et par år sammen med prestene Theodor og Gabriel Kielland, men overtok snart arbeidet alene. Han fortsatte med dette en menneskealder, inntil han mistet synet på det ene øyet. Omkring 1842 oversatte han “Gossner’s Skatkiste” som er utkommet i hele 7 opplag. Dessuten har han skrevet noen traktater og prekener som er utkommet til forskjellige tider. Foruten i alle aviser mindre nekrologer utkom i den “Norske Arbeider” en fullstendig biografi med portrett, likesom hans levnetsbeskrivelse i bokform på Lutherstiftelsen Forlag 1874, likeledes i Langes Forfatterlexikon side 195 osv.

Han var gift første gang i Langesund 17/1 1834 med Margrethe Cudrio Wright, født i Langesund 15/10 1812, død i Rakkestad 3/11 1834 (hun døde samtidig med barnet). Hun var datter av grosserer og Danebrogsridder Simon Larsen Wright og Karen Elise Cudrio.

overført 21 12 15 083-2Da hans kone døde, giftet han seg 2. gang i Langesund 8/2 1838 med sin kones søster, Inger Laurine Wright, født 8/1 1819, døpt 24/1, konfirmert 3/5 1835. Hun var datter av samme Simon Larsen Wright og hans 2. hustru Petronelle Blom. De fikk 12 barn sammen. Hun har siden 1874 vært bosatt i Kristiania og er nå den eneste gjenlevende av hele den 6. generasjon i denne stamtavle.

 

Skriv inn søkeord..