kort skildring af sognepræst boye joachim floods liv og salige død

– ved sønnen JOHANNES (JOH’S) FLOOD, Præst;

– Afskrift af “Maanedstidende for den indre Mission”. Christiania. Det Steenske Bogtrykkeri 1874.

INDLEDNING.

”Vorder mine Efterfølgere, Brødre ! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Exempel” (Phil. 3.17.) byder Apostelen sin kjære Menighed i Philippi.

Han, der dog henviste alle til Sjælenes Hyrde og Biskop (1. Petr. 2, 25), kunde bede Menighedslemmerne følge sit Exempel, fordi han vidste, at han var Kristi Efterfølger, (1. Kor. 11, 1.) og at han i alt stræbte at ville give sine Menigheder sig selv til et Mønster at efterfølge. Herved opfyldte han Herrens Ord til sine Disciple i Bjergprædikenen, Matth. 5, 14. : ”I ere Verdens Lys¸den Stad, som ligger paa et Bjerg, kan ikke skjules”.

Og ligesom Apostlerne skulde være Mønster for Hjorden, saaledes formane de sine Efterfølgere i Læreembedet, at de skulde vise sig selv i alle Maader som et Mønster paa gode Gjerninger og i Læren Renhed, Alvorlighed, sund, ulastelig Tale, at Modstanderen maatte beskjæmmes, naar han intet Ondt havde at sige om dem (De Geistliges Liv er Lægfolkets Bog, Biskop Sailor) (Tit. 2, 7).

Ligeledes 2. Tim. 2, 15. : ”Læg vind paa at fremstille dig selv retskaffen for Gud, en Arbeider, som ikke behøver at skamme sig, som rettelig uddeler Sandheds Ord !”

Med disse Guds Ord for Øie har jeg ikke taget i Betænkning at fremdrage for kjære ligesindede Venner lidt af min dyrebare hedengangne Faders Liv, i hvem jeg lærte at se et stort præsteligt Forbillede. Jeg opfylder derved et kjærligt paalæg, min Fader gav mig : at bringe en hilsen til de Menigheder, hvori han havde virket, og til alle kristelige Venner : at han døde i troen paa sin Frelser.

Jeg føler mig derhos levende forvisset om, at vi unge Præster have meget at lære som den bedste Skole til vor præstelige Gjerning, ved at betragte troende Fædres Liv og Færd.

Og jeg ved, at mange troende Venner med Glæde  ville se Vidnesbyrd om enhver Sjæl, der er salig forløst af Trængselen og blandt disse ikke mindst min kjære Fader, der var kjent og kjær for mange i vort Land. Et har holdt mig tilbage ! Vilde min Fader synes om det ? har jeg spurgt mig selv. Nei, det forbød hans store Ydmyghed ham !  Men han vilde dog gjerne paa enhver Maade styrke Guds Folk, og han delte selv med levende Deltagelse andres Glæde over troende Kjære, der salig fik vandre du af Tiden !

Jeg haaber, disse Blade skulde ogsaa styrke alle Sandhedssøgende Sjæle og vække hos deres Læsere lidt af Ebr. 12, 1’s Formaning : ”Derfor, da vi have en saadan Skare af Vidner omkring os, lader os aflægge al Byrde og Synden, som lettelig besnærer os og med Taalmodighed løbe i den os foresatte Kamp”, og ligedes Ebr. 13, 7 : ”Kommer eders Veiledere i hu, som have forkyndt Eder det Guds Ord, og naar I betragte Udgangen av deres Vandel, da efterfølger deres Tro”.  Og fordi jeg haaber, det skulde være til Opbyggelse for alle min Faders ligesindede, vil jeg fremholde lidt af hans Liv og Gjerning.

– les videre avsnitt fra Boye Joachims biografi her :

 

 

 

Skriv inn søkeord..