“gjenlyd fra fjeldet af christ-kirkens røst” : av iver hesselberg

 

– boken ble skrevet mens Iver Hesselberg var sogneprest til Grue i Solør/Odalen. Den var et tilsvar til tidligere statsråd Niels Treschows nylig utgivne skrift : Christendommens Aand eller den evangeliske Lære.

Det svært interessante ved Hesselbergs tilsvar i hans bok er hans sterke betoning av hvordan den kristne lære betoner den menneskelige og trosmessige frihet og at denne ikke kunne forståes uten den kristne kirkes evangelium. På enkelte felter kan Hesselberg tolkes som en forsvarer av tankene og ideene hos den danske samtidige prest Nicolai F. S. Grundtvig, som etterhvert var blitt godt kjent i deler av Norge.

Dette var ideer som utfordret den posisjon de mer rendyrkede opplysningsideer hadde opparbeidet seg, også hos landets presteskap.

På samme måte som Gundtvig mente Hesselberg at kirkens trosbekjennelse hadde sin betydning i lys av den enkeltes levende, personlige tro. Og slik var kristendommens ånd mer uforenlig med Treschows tanker, der fornuft, dyd og religion ble forstått som samfunnets og de menneskelige bærebjelker.

Iver Hesselberg og hans tanker, ideer og forkynnelse kan ikke sees isolert fra hans egen personlige bakgrunn, oppvokst som sønn av sogneprest Hans Iver Hesselberg, en av de 3 herrnhutisk sinnede prestebrødre Hesselberg.

Disse kan du lese mere om på disse sider.

 

 

Skriv inn søkeord..