wilhelm andreas wexels

Wilhelm Andreas Wexels.

– les hans selvbiografi her :

les også annet om pastor Wexels :

Han ble født 29. mars 1797København, død 14. mai 1866 i Kristiania. Wexels var prest i Norge og også en flittig forfatter og skribent. I litterær sammenheng er han mest kjent for sitt bidrag til “Den omarbeidede Forklaringen”, en modernisering av Pontoppidans Forklaring.

Wilhelm Andreas vokste opp i Danmark og ble student ved Metropolitanskolen i København, hvor han tok eksamen i 1814. Drog deretter til Norge1815, hvor han ble immatrikulert ved det nye norske Universitetet i Kristiania. Her studerte han filosofi og teologi og ble i 1818 uteksaminert og fikk embetseksamen med utmerkelse.

4. mai 1819 ble han utnevnt til kateket ved Vår Frelsers KirkeKristiania. Denne stillingen hadde han frem til 1846, da han ble res. kap. ved den samme kirken.

1823 giftet hans seg med Hedevig Elisabeth Lund (1801 – 26. mars 1830).

Wexels vokste opp i rasjonalismens tid, men ble ikke påvirket i særlig grad av den. I 1820-årene samarbeidet han med Niels Johannes Holm og brødremenigheten, men det var Grundtvig som var hans største inspirasjon innen kristendommen.

Wexels var den første som gav ut et teologisk tidsskrift i Norge : «Tidsskrift for Kirkekrønike og christelig Theologie» (1833 – 1839).

I perioden 1849-51 underviste han på Praktisk-teologisk Seminar1843 ble han medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i Trondheim, og i 1858 ble det stiftet et legat i hans navn.

Skriv inn søkeord..