chr.j. mohn : presentert av w.m. schjelderup

 

– i boken : “Bergen Børs og dens Mænd. 1813 – 1913”. Jubilæumskrift. Bergen 1913.

forside2

 

– fra s. 221 – 225 :

KJØBMAND CHRISTIAN JOACHIM MOHN.

Medlem av børskomiteen fra 1850—1855.

Christian Mohn blev født i Bergen 23de august 1802. Han var søn av kjøbmand sammesteds Christian Joa­chim Mohn (født 3. oktober 1777. død 18. januar 1811) og Anna Rebekka Gørbitz  (født i Bergen 15. august 1784,  død 8. januar 1875).

Hun var søster til den bekjendte portrætmaler Johan Gørbitz og blev senere gjengift med Peder Christiansen, sogneprest til Tyskekirken.

Hans barndom faldt i de haarde krigsaar, og det hjem, hvori han vokste op, var som saa mange andre bergenske borgerhjem i de dage, fattigt og trangt. Det skal saaledes ikke sjelden ha hændt, at hans mor som enke ikke visste raad for middagsmaten. Da tok den lille Christian sit fiskesnøre, rodde ut paa fjorden for at friste fiskelykken.

Hans opdragelse, som tildels foregik i Tyskland, hadde et utpræget hernhutisk tilsnit, hvad der ogsaa gav hans senere liv sit stempel. I sine unge dage bereiste han Tyskland, Sverige og Finland som commis voyageur. For Tyskland og alt, hvad der var tysk, næret han hele sit liv igjennem en varm interesse.

I 1828 etablerte han sit firma Christian J. Mohn, som han var indehaver av i over 66 aar like til nogle uker før sin død. Dette var i sin tid anset for et av Bergens betydeligste kommissionshuse. Han eiet stue i Bredsgaarden paa Tyskebryggen.

Mohn blev ogsaa hædret med offentlige tillidshverv. Saaledes var han medlem av Bergens kommunerepræsentantskap og av sparebankens direktion og forstan­derskap. I mange aar var han medlem av fattigkom­missionen. Han var et virksomt medlem av det bri­tiske bibelselskap og fungerte i 50—60 aar som dettes kasserer. Likeledes virket han med stor interesse i traktatselskapet og indremissionen.

Han døde 6te februar 1895 i en alder av næsten 93 aar. Han kunde glæde sig ved en ualmindelig sterk helbred, og den gamle mand saaes ikke ret lang tid tilbake før sin død paa spadsereture. Kun hans syn var endel svækket. Han bevarte ogsaa sine aandsevner usvækket like til det sidste.

Det var et langt og paa begivenheter rikt tidsrum i vort fædrelands historie, han hadde gjennemlevet. Og da han altid med opmerksomhet og levende inter­esse fulgte utviklingen, glædet det ham paa hans gamle dage at kaste tanken tilbake paa fortiden. Han for­talte ofte om vort lands forhold i den tid, da vi laa i krig med England og Sverige. Han kunde idetheletat ogsaa fortælle meget; ti han hadde levet under 8 konger.

Han saa den ene slægt vandre bort efter den anden. Selv blev han tilbake. Men like til de sidste dage bevaret han sin varme kjærlighet til fædrelandet og sin store interesse for dets fremgang. To dage før sin død, den 4de februar 1895, avgav han endog efter eget ønske, sin stemme ved et kommu­nalt valg.

I 64 aar bodde han i sin egen eiendom i Dreggen, saa at han følte sig i særlig grad knyttet til den del av byen. Han pleiet ogsaa ofte fortælle, hvormange prester St. Mariæ menighet hadde hat i hans tid.

Christian Mohn var en vennesæl og behagelig mand.

Han blev 15de desember 1830 gift med Elisabeth Rieber, f. 17de november 1813 i Ebingen i Würtemberg, død 1892 i Bergen. Hun var datter av kirurg Gottlieb Christian Rieber (f. 2/6 1770 i Ebingen, Würtemberg, død i Bergens led september 1817) og Anne Marie Rieber (f. 15/1 1784, død september 1817).

Elisa­beth Rieber kom i september 1817 op til Bergen med et hollandsk utvandrerskib »de Zee Ploeg», som var bestemt til Amerika. Men i Nordsjøen blev skibet overfaldt av en frygtelig storm og kom som havarist ind til Bergen. Hendes forældre døde ombord i ski­bet.

Forældreløs og hjemløs blev Elisabeth Rieber og hendes 5 søskende optat i forskjellige familjer i Bergen. Hun blev antat som pleiedatter hos kjøbmand Frantz Anton Pütter i Sandviken, som var gift med Lucie Margarethe Müller, enke efter kjøbmand Mar­tin Gørbitz.

Christian Mohn og hustru feiret den 15de desember 1890 sit diamantbryllup.

Skriv inn søkeord..