matthias andreas boye : presentert i langes forfatterlexikon

 

– les også hans tale, kun 21 år gammel, ved Drammen lærde Skoles “Jubelfest”, 17. nov. 1817 her :

Boye, Matthias Andreas, foregaaendes (Engelbrekt Boyes/red.) Søn i hans første Ægteskab, blev født paa Kongsberg 9 Februar 1796 og Student med Laud fra Throndhjems Skole 1814.

Da Drammens lærde Skole var bleven oprettet 1816, blev han, efter et Ophold i Kjøbenhavn Vinteren 1816—17, 20 Februar 18 17 udnævnt til Adjunkt og 15 Novbr. 18 19 til Overlærer ved samme.

24 Oktober 1825 blev han konst. som Rektor ved Kristianssands Kathedralskole med Tilsagn om fast Udnævnelse, naar han havde taget Embedsexamen, hvad han dog aldrig kom til at gjøre.

19 April 1849 blev han udnævnt til Toldkasserer i Kristianssund, hvorfra han 23 Juli 1858 forflyttedes til samme Stilling i Laurvik, hvor kan døde 18 April 1872.

Han mødte paa Storthinget 1833 som Suppleant for Kristianssands By og 1857 som Repræsentant for Kristianssund. Han var Ordfører i Kristianssund 1855—58. Han var Medlem af Videnskabs selskabet i Throndhjem.

Gift 9 Juni 1818 Johanne Margrete Jacobe Birckner (f. 4 Novbr.1797, død i Kristiania 9 Oktbr. 1881), D. af Michael Gottlieb B., Prest i Korsør, og Henriette Christine Hornemann, der anden Gang blev gift med den bekjendte Etatsraad Jonas Collin.

Nekrolog i Aftenbl. 1872, No. 93; jfr. Dølen I. (1859), No. 19, Sp. 6 fg. ; Pavels’s Biogr. og Dagbøger, S. 180, og sammes Dagbogs-Optegnelser 1815—16, fl. St. ; A. Munch : Barndoms- og Ungdoms-Minder, S. 149 fg., 181, 184; E. Collin: H. C. Andersen og det Collinske Hus, S. 602 fg. og 648 ; (Norsk) Hist. Tidsskr. 1 R. 11.
357. 361 og 364 fg., sidstnævnte Sted af hans Rektor A. Borch; (C. A. Wulfsberg:)
Drammen, før, nu og i Fremtiden.
Gjenmæle og Commentar til Anonymens Beretning om Danmarks politiske Forbrydelser mod Norge. Kbhvn. 1817. 8. (Oplaget blev efter den danske Regjerings Foranstaltning supprimeret meget snart efter Udgivelsen, hvorfor denne Pjece hører til de literære Sjeldenheder).

Tale paa den store jubelfest, høitideligholdt ved Drammens lærde Skole d. 1ste Novbr. 1817. Drammen 1817. 8. 26 S.
Haandbog i den gamle Geographi, fornemmelig til Brug i de lærde Skoler. Chra. 1820. 8. XVI. 348 S.

Bianca af Toredo, Drama i fem Acter K. G. Th. Winckler), metrisk oversat. Chra. 1822. 8. 4 81. 157 S.

De his et illis prolusio. Chr.sandiæ 1828. 4. 12 S. (Skoleprogram).

Om Christianssands Kathedralskole. Chr.sand 1829. 4. 21 S. (Skoleprogram).

Indbydelsesskrift. (Nogle Bemerkninger mod Reglementet for Examen artium ved det Norske Universitet). Chr.sand 1830. 4. 11 S.

Indbydelsesskrift. (Om det er rigtigt at behandle Fattigforsørgelsen som et Communalanliggende). Chr.sand 1831. 1 Ark fol. (Rec. i Alm. Norsk Maanedsskrift 11. 422—35; jfr. Chr.sands Stiftsavis 1843, No. 25).

Indbydelsesskrift. (Udtog af Henr. Neys Grundsatze der Erziehung. Hamburg 1830). Chr.sand 1832. 4. 18 S.

Den kloge og forstandige Faaregubbe. Af Swen Swensson. Pseudonym for J. Th. Rathhorst Oversat fra det Svenske. Chr.sand 1835. 8. 14 S.

Cantate og Tale i Christianssands Kathedralskole paa Kong Carl Johans Begravelsesdag den 26 April 1844. Chra. 1844. 8. 13 S.

I Hermoder 3 og 5 Halvaargang findes nogle poetiske Bidrag af ham.

I Christianssands Adresse-Avis, hvoraf han i nogen Tid var Redaktør, findes forskjellige Digte og andre Artikler af ham, saaledes i Aarg. 1828, No. 84 : Et Par Ord om den private Veiledning man giver Skolens Disciple; i Aarg. 1835 : Nekrolog over Statsraad D.Hegermann (aftrykt i Morgenbladet s. A. No. 63 og i Mil. Tidsskrift X. 105—12).

I det første Tiaar efter Freden 1814 skrev han oftere anonymt i de offentlige Blade om Dagens Spørgsmaal og Fædrelandets Stilling; jfr. herom bl. a. i Pavels Dagbogsoptegnelser 1815—16.

Skriv inn søkeord..