jon gunderssøn neergaard : presentert i norsk forfatter-lexikon 1814 – 1880

– Fjerde Bind (Maj 1893) – på sidene 241-243 :

Neergaard, Jon Gunderssøn, blev født paa Nergaard i det daværende Surendalens (nu Rindalens) Prestegjæld i  Nordmøre 11 Novbr. 1795.

I sit 10de Aar mistede han sin Fader, og Sønnen maatte da ud at tjene som Gjætergut. Efter sin Konfirmation i 1810 forlod han Fødebygden, var nogen Aar derefter en Tid i Kondition hos en Kjøbmand og senere paa Kontoret hos en Sagfører.

Omkring den Tid, da han naaede Myndighedsalderen og igjen bosatte sig i sin Fødebygd, begyndte han at bistaa Almuen i Udskiftningsforretninger og juridiske Anliggender, at praktisere som Saarlæge, at spekulere som Handelskarl, osv.

Ved Storthingsvalget i 1826 mødte han som Valgmand ved Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt og blev af denne valgt til 1ste Repræsentant for Amtet til Storthinget i 1827, paa hvilket han — ligesom paa det overordentlige Thing 1828 — var Medlem af Næringskomiteen.

Ved Valget til Storthinget i 1830 blev han blot 1ste Suppleant. Under dette Things Samvær opholdt han sig i private Anliggender i Nærheden af Kristiania og benyttede nu Lejligheden til under et Besøg i Hovedstaden at faa Hjælp af politiske Venner og Meningsfeller der til Udgivelse af det lille Skrift, som Samtiden gav Navnet «Ola-Boka», og hvormed han om Sommeren 1830, efter et Par Dages Besøg hos Jonas Anton Hielm paa hans Gaard Alby ved Moss, begav sig ud paa en politisk Vækkelsesrejse, først i Smaalenene, senere gjennem Solør, Hedemarken, Gudbrandsdalen og om Vinteren i Østerdalen.

Efter et Par Ugers Ophold paa Røros drog han til Trøndelagen, hvor kan bl. A. besøgte Selbu, Stjørdalen, Værdalen og Bjørnør og i længere Tid opholdt sig i Nærheden af Throndhjem med Standkvarter hos den kjendte Haugianer og Storthingsmand Mikkel Grendal.

Om Høsten 1831 var han paa sin Rundrejse kommen ned i Nordfjord og Søndfjord og beredte derefter i Valgaaret 1832 Kristians Amt, navnlig Gudbrandsdalen og Toten, hvor kan «opholdt sig temmelig længe som politisk Emissær, fornemmelig paa Sogstad hos Peder Fauchald».

«Efterhaanden som Valgenes Udfald offentliggjordes, viste det sig, at «Ola-Boka» og Neergaards politiske Missjon ikke havde gjort sin Runde forgjæves.» (I. Brovolds ndfr. anførte Skrift, S. 13 og 14.)

Ved Storthingsvalget for Romsdals Amt s. A. blev Neergaard selv valgt til 3die Repræsentant paa Thinget 1833 (Justitskomiteen).

Senere gjenvalgtes og mødte han som Repræsentant fra Romsdals Amt paa Storthingene 1836 og 1837, 1839, 1845, —i 1842 var han 4de Suppleant — 1848, 1851 og 1854. Han var fra 1836 af Medlem af Lagthinget og af Justitskomiteen, 1845—51 desuden af Valgkomiteen og ellers Medlem bl. a. af de specielle Komiteer ang. de forenede Rigers Deltagelse i Krigen i Danmark i 1848 og ang. Arbejdersagen 1851.

I 1836 var han bleven ansat som Lensmand i Gimnes, hvilken Bestilling han «for bedragersk Forhold ved en Proformahandel» blev fradømt ved Højesteretsdom af 25 Marts 1857.

I August 1876 mødte han sidste Gang som Valgmand paa Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt, 50 Aar efter hans første Møde i samme Egenskab. Han døde paa sin Gaard Dønhejm i Thingvold 15 Juni 1885.

Gift med Kirsti Ivarsdatter Dønhejm (død 22 Januar 1880).

Storthingsmand John Neergaards Liv og Virken af J. Brovold. Kr.sund 1877. 8. — Portræt med biogr. Text i Verdens Gang 1883, No. 55 — Nekrologer i Verdens Gang 1885, No. 70; i Dagbl. s. A. No. 211 i Romsdalsposten s. A. No. 71 og 75. Jfr. Romsd. Budst. 1889, No. 95 A (Indbydelse fra en Komite af Romsdals Amts Venstreforening til Rejsning af en Mindestøtte paa hans Grav) og Romsdalsposten 1890, No. 97—98 (ang. Afsløringen 16 August s. A. af denne Mindestøtte, med Tale ved den Lejlighed af Sogneprest J. B. Ebbesen).

— Mindedigte af I. S.(kjoldborg ?) i Romsdalsposten 1885, No. 73 og af J. Olafsen i Søndmørsposten 1890, No. 66, cfr. Romsd. Amtstid. s. A. No. 97. Jfr. videre Aftbl. 1868, No. 120 (fra Distriktsforsamlingen for Romsdals Amt s. A.); Aftpst. 1885, No. 175 B (af F. Bætzmann); Romsdalsposten 1879, No. 92 og 98; Thj. Adr. 1879, No. 194; Romsdalsposten 1884, No. 108 fg. (Klageskrift fra Provst Finckenhagen af 1832 til Amtmand Krogh ang. Neergaards Valg til 1ste Valgmand i Surendalen); Romsd. Amtstid. 1890, No. 67 og Kristianssundsposten Maj s. A., jfr. Morgbl. 1890, No. 345; Norsk Retstidende 1857, S. 293—300; Bidrag til Ideer om 4de overord. Storthings Medlemmer (Lilleh. 1839), S. 128 fg. ; Ola Hanssen: Norges Storthing i 1833, S. 114 fg. ; C. Fougstad : Det norske Storthing i 1833, S. 21, 24 fg., 45; (N. Dahl og O. N. Løberg:) Ellevte ord. Storthing, S. 77; (P. Hjelm Hansen:) Norges Storthing 1845; Motiveret Forslag til Valg af Repræsentanter (Chra. 1853), S. 28; Yngvar Nielsen : Norges Historie efter 1814, II. 193 fg., 196, 312, 448 fg. og III. 44—51, 113 fg., 148 fg., 151, 173 fg., 183, 185, 304, 318.

En Odelsmands Tanker om Norges naaværende Forfatning tilligemed en Samtale indeholdende Veiledning for Bønder til en rigtigere Fremgangsmåte ved Udkaarelsen af Valgmænd og Repræsentanter. Chra. 1830. 16. 32 S. — Ny Udg. Chra. 1831. 16. — Nyt Oplag. Stavanger 1835. 8. 15 S. — (Nyt Oplag. 1839. 8.) — Nyt Optryk (Med Forf’s Tilladelse) i “Sundmørsposten” 1885. No. 29 fg.

Om Tilblivelsen af dette, i Samtiden under Navnet «Ola-Boka» kjendte og kolporterede Skrift meddeles, efter Optegnelser af en af Forfatterens Medhjælpere, i Brovolds ovfr. anførte Biografi af Neergaard, S. 9 fg., at han bragte Udkastet til Bogen med sig, da han besøgte Kristiania i 1830. Hans Ven, Gaardbruger Petter Ertzgaard, Ejdsvoldsmand som Deputeret for throndhjemske Dragonkorps og Storthingsrepræsentant fra nordre Throndjems Amt i 1830, læste Korrekturen paa den Del af Dialogen, som er skrevet i Selbusprog.

Et Par Studerende læste Korrekturen af det øvrige i Forening med hans Ven Gaardbruger Mikkel Grendal fra Strinden, Repræsentant fra søndre Throndhjems Amt s. A. ; Grendal overtog ogsaa det meste af Omkostningernes Udredelse.

“Da Bogens Trykning og Indheftning var færdig, og det Antal Exemplarer, som enkelte Storthingsmænd fra Vestlandet, Bergenhusamterne og Nordland havde tinget sig, var leveret, og Neergaards nærmere Bekjendte etter Behag havde forsynet sig, overtog Neergaard Uddelingen af de henimod 600 Exemplarer, som var igjen, og begav sig med dem paa sin «Agitationsrejse»“.

Ifølge «Nordlyset» 2. Aarg. No. 89 har han “paany udgivet” : Sælbobog eller Samtale om politiske Gjenstande i Sælbygsproget. Denne Bog findes ikke nævnt i de norske Bogfortegnelser eller Bibliothekskataloger og kjendes heller ikke af nærværende Udgiver, der har en Formodning om, at saavel denne Bog som et anonymt Skrift med Titlen : «Sælbyggen» eller Samtale om Valgene til Storthinget (Chra. 1833. 8) der i «Statsborgeren» siges at være «solgt i Tusindvis til Almuen», er identiske, nye Titeloplag af «Ola-Boka».

I Storthings-Forhandlinger er flere Forslag og Vota dels af ham alene, dels af ham sammen med andre Repræsentanter, trykt, hvorom henvises til Brovolds anførte Biografi, S. 17 fg., sammenholdt med «Hovedregister til Storth.-Forh. 1814—70».

I Romsdalsposten 1885, No. 69 : Skrivelse ang. hans Læge- og Kvaksalvervirksomhed, hans Helbredelsesmiddel mod Spedalskhed, m. v.

Skriv inn søkeord..