johan christian heuch : presentert i norsk biografisk lexikon

 

– i Andet Bind – sidene 653 – 658;

 

Heuch, Johan Christian er født i Kragerø 23 Marts 1838 og kom, efter at have faaet sin første Uddannelse i Kragerø Borgerskole, hvis daværende Bestyrer, den i 1ste Bind af dette Værk nævnte H. G. D. Barth, fik adskillig ansporende Indflydelse paa ham, i 1852 ind paa Nissens Latinskole i Kristiania, hvorfra han blev Student med Haud 1856.

I Decbr. 1861 tog han theologisk Embedsexamen med Laud og drog kort efter over Kjøbenhavn til Tyskland, hvor han saa fortsatte sine Studier først i Leipzig under Luthardt og Kahnis, derpaa i to Semestre i Erlangen under v. Hofmann, Delitzsch og Thomasius.

Efter sin Hjemkomst blev han Høsten 1863 ansat som Andenlærer ved Borgerskolen i “Kragerø, men trak sig allerede i Slutningen af det følgende Aar tilbage fra Lærervirksomheden og omgikkes en Tid med den Fremtidsplan at leve som Privatmand for at kunne ofre sig helt for literær Virksomhed.

Imidlertid kom der en Kaldelse, som han paa Grund af sit eget tidligere Tilbud derom troede at burde modtage, fra daværende Sogneprest til Bragernes Jørgen Moe til at blive hans personelle Kapellan, og 23 Septbr. 1865
blev han udnævnt til denne Stilling.

Da Moe i 1870 forflyttedes til vestre Akers Sognekald, fulgte H. ham ogsaa derhen som pers. Kapellan.

Efter at være vendt tilbage fra en af Helbredshensyn i 1873 foretagen Rejse til Italien (Venedig, Rom), blev han i 1874 konst. som Prest ved det. kommunale Sygehus, Arbejdsanstalten og Fattigstuerne i Kristiania.

I 1875 overtog han Stillingen som Bestyrer af og Lærer i Liturgik, Homiletik og Pastoraltheologi ved det praktisk-theologiske Seminarium ved Universitetet, hvorhos han samtidig overtog Presteembedet ved Diakonisseanstalten.

I disse Stillinger blev han staaende, til han 17 Septbr. 1880 udnævntes til Sogneprest for den nyoprettede Uranienborg Menighed i Kristiania.

I 1880 holdt han en Række apologetiske Foredrag paa Universitetet i Kristiania og senere ligeledes, efter Indbydelse, i Drammen og Stavanger, af hvilke Foredrag hans Bog om Vantroens Væsen er en Frugt.

I 1887 holdt han efter Indbydelse en anden Række apologetiske Foredrag i Gøteborg og i April 1888 ligesaa i Kjøbenhavn.

Han har været Valgmand i Kristiania ved de to sidste Storthingsvalg og har været 1ste Suppleant til Storthinget fra Kristiania i Valgperioderne 1883—85 og 1886—88, ligesom kan har været Medlem af de konservative Foreningers Centralstyrelse siden dennes Organisation i 1884. Han er indbudt Medlem af “Sällskapet pro fide et Christianismo” i Stockholm.

Gift 12 Decbr. 1861 Kirsten Anna Janette Elieson (f. paa Evje i Rygge 22 August 1839), D. af Sorenskriver John Collett Posthumus E. og Ingeborg Eivindsdatter Aarhusmoen.

Portræt med Biografi [af M. J. Færden] i 31ci11.-KIaZ. 1882, No. 42 og 43; i Hjemmet 1885, No. 9 fg. Jfr. D. Thrap ; Familien Bonnevie, 2. Udg., S. 13; Alf Collett : Familien Elieson, S. 30 fg. ; Chr. Johnsen : Norsk Haandlexicon I. 789; Nord. conv. Lex., 3. Udg., III, 822; Morgbl. 1886, No. 633 [ang. hans Sølvbryllupsfest] og 1887, No. 243 [ang. hans Forelæsninger i Gøteborg] ; dansk Dagbl. 1888, No. 92 af Edv. Bl.(aumüller).

Om Barnedaaben. Drammen 1865. 8.

Hvortil den frikirkelige Bevægelse kan føre. Oplyst ved et her i Byen (dvs.) Drammens optaget Forhør. Drammen 1866. 16. 16 S. (Anonymt).

To Prædikener. Drammen 1867. 8. 40 S.

Foredrag om Sognebaandets Løsning. Udg. af Christiania Stifts komite for frivillige kirkelige Møder. Chra. 1872. 8. 36 S.

Tale ved Magdalena-Stiftelsens Aarsfest 1872 (trykt S. 6—17 i 9de Beretning fra Magdalena-Stiftelsen).

Fra Herrens Hus. Fire Prædikener. Kra. 1875. 8. 3 Bl., 81 S. — Andet oplag. Kra. 1880. 8. 2 Bl., 77 S.

Dr. G. Brandes’s Polemik mod Kristendommen. Kbdvn. 1877. 8. (Aftrykt efter Redaktionsartikler i Luth. Ugeskr. Den sidste af disse Artikler er udeladt i Bogen saavelsom i den tyske Oversættelse af samme).

Reformjüdische Polemik gegen das Christenthum im Gewande moderner Aesthetik. Kritisch beleuchtet. Deutsche Ausgabe. Flensburg 1879. 8. 52 S.

Den moderne Vantro. Aftryk af Redaktionsartikler i “Luthersk Kirketidende”. Kra. 1876, 8. 94 S. (Anonymt).

Den offentlige Lægmandsvirksomhed og Nødvendigheden af dens kirkelige Organisation. Aftryk af Redaktionsartikler i “Luthersk Ugeskrift”. Kra. 1878. 8. 202 S. (Anonymt).

Den offentliga lekmannaverksamheten och nödvendigheten af dess kyrkliga organisation. Ofvers. från norskan af K.H.L. Sthlm. 1881. (Norrk. 1880.) 8. 139 S. (Anm. af M. Johansson i Teol. Tidskr. XXI. 307 — 10.)

Mod Bjørnstjerne Bjørnsons Angreb Paa den kristne Kirkes Tro. Aftryk af Redaktionsartikler i “Luthersk Ugeskrift”. Kra. 1879. 8. 2 Bl., 235 S. (Anonymt. Af J. C. Heuch og E. Munch, Af Bogens tre Afsnit er det
ene med Titlen “B. B.’s Bevis for at Theologien er Humbug” af Prof. Munch, de to øvrige af H (Heuch). Jfr. om disse Artiklers Tilblivelse Skill. Mag. 1872, S. 672.)

Sjælesorgen hos de Syge. En pastoraltheologisk Afhandling. Drammen 1880. 8. 2 Bl., 135 S. (Oprindelig trykt i “Luth. Ugeskrift” og derefter udg. i Bogform.)

Om Själavården hos de sjuka. Med förfs. Samtycke öfvers. al C. M. Thorén. Med forord af biskopen dr. E. G. Bring. Linköping 1877. 8. 78 S. (Anm. i Teol. Tidskr. XVII. 455 fg.)

Die Praxis der Krankenseelsorge. Ein Beitrag zur Pastoraltheologie. Deutsche, vom Verf. aut. Ausgabe von E. Schumacher. Lpz. 1882. 8. (Aftryk af den af Forf. autoriserede Oversettelse i “Zeitschrift f. kirchl. Wiss. u. kirchl.
Leben” 1881—82). — 2ter Abdruck. Lpz. 1883. 8. VI S., 114 S.

Die Seelsorge an den Kranken. Deutsch von H. G. W. Hansen. Gotha 1887. 8. V S,, 124 S. (Anm, i Theol. Literaturblatt 1888, No. 8.)

Vantroens Væsen. Populære polemiske Foredrag. Kra. 1883. 8. 2 Bl., 431 S. (Anm. i Aftpst. 1883, No. 141 B. [af Sgp. Fyhn] ; i Dagbl. s A. No. 107 [af A. Helland]; i Morgbl. s. A. No….. [af D. Thrap] og i No…. [af K. Krogh-Tonning]; i Luth. Kirketid. 4. R. XV. 2 fg. ; i Nyt Tidsskrift 11. 426—48 af A. Garborg, hvortil Bemærkninger i Morgbl. 1883, No. 278 A, og i s. Tidsskr. V.  283-303 af G. A Hansen, hvortil Svar i Luth. Ugeskr. XX. 22—30 og Gjensvar af Hansen i sidstnævnte Blad S. 165 fg. ; i Nord. Revy (Ups.) I. No. 2 af C. Norrby; i Teol. Tidskrift XXIII. 312 —15 as J. E. B.; i Tidskr. for kristi, tro och bildning II. 70—74 af Dr. Krogh-Tonning; i Theol. Tidsskr. f d. d. Folkekirke II. 148—57 af Sogneprest Behn. I en mere populær Anmeldelse af Bogen i “Flekkefjord Bud
stikke” 1883, No. 37 forekom en Tirade, for hvilken den anonyme Forf., Vagtmester G. Chr. Naadeland i Farsund, blev sat under Tiltale for Gudsbespottelse og ved Underretsdom fradømt sine Bestillinger som Politibetjent og Vagtmester).

Das Wesen des Unglaubens. Populäre polemische Vorträge. Aus dem Norw. von D. Gleifs. Authons. Ausg. Lpz. 1886 8. VI S.. 312 S, (Anm. i Zeitschr. f. Pastoraltheologie. X. H. 1.. overs, i Morgbl. 1886, No. 578; i Theol.
Lit.-Zeit. 1887, Sp. 528 fg.).

Vidnesbyrd om Kristus. Prædikener over Kirkeaarets Høimessetexter. B, 1. Advent — Trinitatis. (Med Forf.s lith, Portræt) Kra. (1883 – .. ) 1887. 2 Bl., 451 S, (Anm., foruden i de fleste norske, tildels ogsaa danske og svenske,
Blade, efterhvert som de enkelte Hefter kom ud, i Luth. Ugeskr. XX. 187-95 af D. Thrap; i 1885. S. 238 fg. af E. H. En enkelt af disse Prædikener er udgivet særstilt i svensk Oversettelse :

Predikan på 5. Søndagen Efter trettondedagen. Øfvers. as J. B. Skara 1884. 4. 12 S.

Stiftsraad Sverdrups Kirkelove, Aftryk af Redaktionsartikler i “Luth. Ugeskr.” Kra, 1885. 8, 2 Bl., 69 S.

Kirken og Vantroen. Kbhvn. 1888. 8. (Under Pressen).

I Eckhoffs Vidnesbyrd fra den norske Kirke. 1ste Saml. (1880). S. 169-83 : Troens Anfegtelse, dens Kamp og dens Seier. (Prædiken paa 2, Sønd. i Faste. Overs, paa Tysk i “Aus dem evangelischen Norden”, hg. v. D. Gleiss S. 136-51) — i 2. S a ml. (1881). S. 100—12 : Præd. paa 3. Sønd.efter Helligtrekonger.

I Forh. paa de kirkelige Landsmøder 1873, 1881 og 1887 findes forskjellige af hans Indlæg i Diskussjonen udførligt gjengivne.

I Skriftetaler af norske Geistlige, udg. af Skaar og Thygesen, S. 118—29 : Luc. 12, 1.

I Rudelbachs u. Guerickes Zeitschr. f. d. ges. luth. Theologie XXV. (1864), S. 295—303 : S. A. Kierkegaard, skizzirt.

I Luthersk Kirketidende. Ny Række, (1871). S. 385-93 : Heller ingen, end ukirkelige Love om Menighedsmøder, Menighedsraad og Synoder. — VI  81—94 : Mere om Nødvendigheden og Berettigelsen af “Stemmeretsvennernes Fordringer”. — VII : Om den apologetiske Prædiken. — I 1875 overtog
han sammen med F, W. Bugge Redaktionen af dette Tidsskrifts 3 die Række, hvori følgende Artikler ere af ham : 1875 : Kirkestriden i Tyskland siden 1870. I—IV. — om “Kirkestriden i Tyskland siden 1870.” — Biskop Schreuders Skrift om hans Forhold til Missionsselskabet. — I Anledning af Stiftsprovft Tandbergs Foredrag om “Kirketugt efter den norske Statskirkes Love.” — Prostitutionen og Magdalenastiftelsen. — Svar paa et Angreb af Pastor Aabel i Morgenbladet No. 213. — Belysning af et Angreb i Dagbladet paa Stiftsprovst Tandbergs Foredrag om Kirketugten. — Om den Tornøe’ske Sag — Presterne Munchs og Wettergreens Nedlæggelse af Presteembedet. I—II. — Medhjælpersagen i Haaland. — Belysning af “Kvartalsskrift for den norsk-lutherske Kirke i Amerika, redigeret af Augsburg Seminariums Fakultet”. — Til Afslutning af Diskussionen om
den haalandske Medhjælpersag. — Gjensvar paa Pastor Munchs Apologi, I—III. — 1876 : Om Bazarer til Fordel for kristelige Virksomheder. — Tilsvar til Pastor Schjelderup i Anledning af for den norsklutherske Kirke i Amerika.” — Svar fra Redaktionen til Kand. I. Sverdrup. — Om Tilraadeligheden af at benytte aandelige Sange fra fremmede Kirkesamfund i den lutherste Menighed. — I Anledning af «kirkelige Udtalelser af Lægfolk paa kirkelige Msøder i Kristiania. — Sjelesorgen hos de Syge. — Lutherstiftelsen og Kirketidenden. — Den moderne Vantro. I—IV. — Endnu engang de bergenske Reformvenner og Luth. Kirketidende.” — Ugeskrift” og Kirketidende”. — Om det paatænkte Diakonissehjem.

Fra 1877 udkom Tidsskriftet under Navn af Luthersk Ugeskrift, i hvis Redaktion H. har vedblevet at deltage, ogsaa efterat Bugge i 1882 var udtraadt og M. I.Færden var kommen i hans Sted. I Luth. Ugeskr. er følgende Artikler af ham – 1877 : I Anledning af Dr. Braudes’s Optræden i Kristiania. — Ny luthersk Kirketidendes
“Lære om det kirkelige Embede. — Luthersk Kirketidende” om Presternes Optræden paa
Indremissionsmøder. — Belysning af Pastor Munchs Spørgsmaal : er jeg udstødt af Synagogen ?” — Replikk i,,Luth. Kirketidende” samt om den rette kirkelige Stridsmaade. — Den Arendalske Frimenighed. I—III. — Prestens Kamp mod Sekterere, der trænger sig ind i hans Menighed. I—IV. —Et Vantroens Angreb. I—V. —
1878: De yderligtgaaende Reformvenner og Vantroen. — Den offentlige Lægmandsvirksomhed og Nødvendigheden af dens kirkelige Organisation. I—Vill. — Lutherstiftelsens Organ og vore Artikler om den offentlige Lægmandsvirksomhed. — Nekrolog over Peter Lorentzen Hærem. — Ny luthersk Kirketidende” om de yderligt gaaende Reformvenners Forhold til Vantroen. — Om Religionsundervisningen i Gymnasterne.
— Til Forsvar for vore Artikler om den offentlige Lægmandsvirksomhed. I—III. — De kirkelige Stiftsmøder. — Troens Intolerance og Tolerance. I—III. — 1879 : Troens Intolerance og Tolerance IV—V. — Redaktionens Gjensvar til den bergenske Stiftskomitees Sekretær. — Prædiken og Politik. I—III. — Bjørnstjerne Bjørnson
som Theolog. I—III. — Bjørnstjerne Bjørnsons sidste Angreb paa Evangeliernes Beretning om vor Herres og Frelsers Fødsel. I—IV. —Om Ofring paa Alteret og særligt om Ofring til Missionen. — 1880 : Latinskole for vordende Prester”. — Storthingets Kirkekomite. — Svar til Hr. Pastor Storjohann. — Indstiftelsesordenes
Betydning for Nadverliturgien, — Bør Ikkekristne være den kristelige Stats Embedsmænd ? — En Bodsprædiken i “Dagbladet”. — Er der Grund til nu at underkaste vort Kirkeritual en Revision ? — Et Kuriosum. — Til Forsvar for vor Artikel om Betimeligheden af Kirkeritualets Revision. — Prestens Ansvar. — Vore amerikanske Korrespondancer angaaende. — “Hr. Pastor Heuchs pastoral-theologiske Theorier”. —
Tale ved Provst M. B. Landstads Begravelse. — Christopher Bruuns Foredrag “om vort Kirkesamfunds Brøst”. — Sogneprest Schiørns Forslag til “Lov om Konfirmandundervisning og Konfirmation”. — Svar til Sogneprest Schiørn, I. og II. — 1882. Mod Chr. Bruuns Brochure : Christensamfundets Synder. — Tale ved Biskop Jørgen Moes Baare. — 1883 : Den relative Sandhed. — 1884 : “Vanvidets Dage”. — “Vanvidets Dage” i “Vestlandsposten”. — 1885 : Gaadefuldt. — Hvem bespotter Sogneprest Oftedal ? — Magt, Magt, Magt ! Vilje, Vilje, Vilje ! — Statsraad Sverdrups Forslag til Lov om Menighedsraad, m. m. m. I—VI. — Det kirkelige
Landsmøde. — 1886 : Redaktionsbemærkninger angaaende Henvendelsen til Kirkedepartementet om Indførelse af nye Perikoperækker i den nærmeste Fremtid. — Gjer-

Skriv inn søkeord..