johannes green

 

– hentet fra Dansk Biografisk Lexicon – s. 195 – 196 :

 

Johannes Green, 1708-71, Præst.

Denne Mand, der uden at være Skribent indtog en fremragende Plads blandt Norges Præster i det 18. Aarhundrede, var født 19. April 1708 i Næs paa Romerike.

Han kom først i Handelslære, men da han havde stor Lyst til Studering og hurtigt Nemme, lykkedes det ham 18 Aar gammel at komme i Christiania Skole, hvorfra han 1730 afgik til Kjøbenhavns Universitet.

Efter at være bleven theologisk Kandidat blev han 1734 personel Kapellan i Fron i Gudbrandsdalen.

Under et Besøg i Kjøbenhavn 1741 kom det til et stærkt religiøst Gjennembrud hos ham, og da Hofpræst Bluhme havde skaffet ham Lejlighed til at prædike for Christian VI, blev han uden Ansøgning 1742 kaldet til
residerende Kapellan i Aker ved Christiania.

I denne Stilling kom han som Opvækkelsesprædikant til at øve en stor Indflydelse paa mange Mennesker.

Men da hans kirkelige foresatte, særlig Biskop N. Dorph (IV, 310), havde ham mistænkt for Herrnhutisme, blev
han oftere anklaget for Kirkeinspektionskollegiet. Dog lykkedes det ham sejerrig at tilbagevise Angrebene.

Efter 1766 at være kaldet til Slotspræst paa Akershus og Sognepræst i Aker døde han i Juni 1771.

Den almindelige Dom om ham var, at han var en baade kundskabsrig og hæderlig Mand. Han var 2 Gange gift.

Theol. Tidsskr. f. den evang. Kirke i Norge VII, 354 ff.
Personalhist. Tidsskr. V, 217 ff.
Kirkehist. Saml. 4. R. II, 263 ff.

H. F. Rørdam.

Skriv inn søkeord..