misjon og måtehold i farsund

– hentet fra “Farsund Bys Historie – En by blir til. Fra stedets oppkomst til 1850”. Bind 1. Olav Arild Abrahamsen.

l 1830-årene var assosiasjonsånden på vei inn i det norske samfunn. Opptakten til et organi­sasjonssamfunn skjedde på denne tiden. Frembruddet av foreninger virket som noe nytt på samtiden, og man talte om “assosi­asjoner’’ og “assosiasjonsånden” som karakte­ristisk for en ny tid.

De føste assosiasjonene som kom til Farsund var religiøse og humanitære, de virket for misjons- og for avholdssaken. I forhold til de eldre klubber og selskaper var de åpne, ikke forbeholdt bestemte sosiale grupper. De ble skapt av mennesker som stod noe lenger nede på den sosiale stigen enn dem som møttes i Langesalen for å spille komedie og danse. De sanket først og fremst medlemmer fra hånd- verkermiljøet, men hadde tydeligvis også tilsig fra allmuen – sjøfolk, sjauere og arbeids­folk.

Åpne frivillige sammenslutninger er et hovedelement i våre dagers sosiale organisa­sjon. Tendensen til slike sammenslutninger kom altså i første halvdel av 1800-tallet. Og Farsund var faktisk et av de steder hvor dette åpne foreningssamfunn først slo rot.

Skriv inn søkeord..