erik frederik barth horn

– presentert i Norsk Forfatter-Lexikon, 1814-1880, Andet Bind;

– fra s. 757 – 758 :

Horn, Erik Frederik Barth, foregaaendes Broder (Carl Willoch Ludvig/red.), er født i Mandal 29 Oktbr. 1829, blev Student med Laud fra Throndhjems Kathedralskole 1848 og theologisk Kandidat med Laud i Juni 1854.

Han blev i 1851 tilkjendt Accessit for sin Besvarelse af Universitetets filosofiske Prisopgave : “At udvikle Betydningen af de Gamles Forestilling om Gudernes Misundelse” og i 1854 ligesaa for sin Besvarelse af den theologiske Prisopgave : “En Fremstilling af første Johannes’s Brevs Tankegang og Formaal”.

I 1855 blev han ansat som Timelærer ved Drammens Latinskole og som Lærer ved Strømsø Borgerskole, blev 1858 Lærer ved Askers Skolelærerseminarium, hvor han udnævntes til Andenlærer 10 Oktbr. 1863, blev 5 Juli 1867 udnævnt til res. Kapellan til Store Nes paa Romerike, 23 Oktbr. 1875 til Garnisons- og Sogneprest til Horten og 31 August 1882 konst. som Garnisonsprest i Kristiania.

1861 —62 opholdt han sig med offentligt Stipendium i Tyskland for at studere Filosofi; Høsten 1866 konkurrerede han bl. a. med Danskerne C. Henr. Scharling, T. Skat Rørdam og V. Styhr om en ledig Lærerpost i Theologi ved Kjøbenhavns Universitet og i 1867 erhvervede han den filosofiske Doktorgrad ved Kristiania Universitet efterat have forsvaret den ndfr. nævnte Afhandling “Om Begrebet Ære”.

Han er Medlem af Kristiania Videnskabsselskab (1879).

Gift 29 Decbr. 1859  Josefine Schjøtt (f. 20 18Z7), Søster bl. a. af nedennævnte Statsraad  P. O. S.

(hans litterære produksjon er under skriving)

Skriv inn søkeord..