ludvig l. daae : presentert i norsk forfatter-lexikon

– Andet Bind – sidene 86-97; sidene er under skriving.

Daae, Ludvig, Søn af pers. Kapellan Ludvig D. (f. 12 Oktober 1835) og Sara Jessine Louise Brock (som i 1841 igjen ægtede Sogneprest til Kvinesdal, senere til store Næs Diderik Hegermann Brockmann, se dette Værks 1ste Bind, S. 461), er født paa Aremarks Prestegaard 7 Decbr. 1834.

I 1846 blev han efter to Aars Skolegang i Flekkefjord sat i Kristiania Kathedralskole, hvorfra han blev Student med Laud 1852 og ved hvilken han derpaa vikarierede som Lærer en Del af Skoleaaret 1856 og hele Skoleaaret 1857—58.

I Juni 1859 tog han filologisk Embedsexamen med Laud, var derpaa en kort Tid Konst. som Assistent i Rigsarkivet og blev i August s. A. ansat som Timelærer ved Drammens lærde og Realskole, hvor han 10 December 1860 udnævntes til Adjunkt.

Fra dette Embede erholdt han efter Ansøgning 11 April 1863 Afsked, idet han 19 Februar 1863 var bleven ansat som Universitetsstipendiat i Historie. Han var derhos 1863—65 Lærer ved Gjertsens og 1863—69 Lærer ved Aars’s og Voss’s Latinskole, ligesom han senere (1870—71) atter var konst. Lærer ved Kathedralskolen og 1872—80 var Lærer i Historie ved Krigsskolen. Den 20 Novbr. 1869 blev han udnævnt til Universitetsbibliothekar og 18 Februar 1876 til Professor i Historie, etterat Professor O. Rygh var gaaet over til det Aaret i Forvejen oprettede Professorat i nordisk Arkæologi.

Med Understøttelse dels af Universitetet, dels af Statskassen har D. oftere foretaket videnskabelige Rejser i Ind- og Udlandet. Fra April 1861 til Januar 1862 opholdt han sig saaledes i Kjøbenhavn og Sorø, hvor han anstillede Undersøgelser i Arkiver og Bibliotheker; i samme Øjemed opholdt kan sig fra September 1866 til Septbr. 1867 i Kjøbenhavn, Lund og Stockholm.

I de tre første Maaneder af 1869 holdt han, efter Indbydelse af Forelæsningsforeningen, en Række
offentlige Forelæsninger i Bergen, og senere har han i en Aarrække efter Indbydelse hyppig holdt historiske Forelæsninger i de fleste af vore større Byer. I 1870 besøgte han Bonn for paa Universitetets Vegne at afhente den af Orientalisten Prof. Chr. Lassen til det norske Universitet skjænkede Bogsamling (jfr. Bonner – Zeitung 22 April 1870).

Somrene 1875 og 1879 anstillede han Undersøgelser i Arkiverne i Lübeck, Rostock, Hamburg og flere tyske Universitets- og Hanse-Stæder.

Siden Maj 1883 har han taget virksom Del i de politiske «Folkemøder» som Taler paa det konservative Partis Side. I 1884 deltog han i Stiftelsen af Akers Grundlovsforening og var i det første Aar dens Formand.

Ved Kjøbenhavns Universitets Jubelfest i 1879 blev han kreeret til Æresdoktor i det filosofiske Fakultet. Han er Medlem af Videnskabsakademiet i Kristiania (1864), af det kgl. norske Videnskabers Selskab i Throndhjem   (1871), af den Letterstedtske Forenings norske Afdeling (1875), af Foreningen for Skånes Fornminnen och Historia (1869), af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog (188 1) og af De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1885).

Han var 1869 en af Stifterne af den norske historiske Forening, af hvis Bestyrelse han senere den hele Tid har været Medlem, ligesom kan ogsaa er Medlem af Bestyrelsen i Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.

Gift 28 December 1859 med Johanne Sigvarda Koren (f. 17 November 1835), D. af Lensmand i Nes paa Romerike Jens Dietrichson K. og Margrethe Christine Reich samt Søster af ndfr. anførte Charlotte Amalie Koren.

__________

Professor Dr. Ludvig Daae. En biografisk Skisse. Af O. A. Øverland. (Trykt som Manuskript (i yderst faa Exemplarer) . Chra. 1884. 8. 26 S., med Portræt).

Autobiografi i «Levnedsbeskrivelser af de promoverede Doktorer» (Kbkvn. 1879), S. 29—31. Jfr. J. F. Lampe : Stamtavle over Familjen Daae, S. 19; Dept. Tid. 1876, S. 129 fg. ; (Kr. Janson og Henr. Krohn :) To Indlæg i Anledning Stipendiat L. L. Daaes historiske Forelæsninger i Bergen (Bergen 1869. 8. 80 S.); A. E. Eriksen : Dansk og norsk Literaturhistorie, S. 189; Folkevennen XIX. 215; Chr. Johnsens Norsk Haandlexikon I. 333; Nordisk Familjebok, utg. af N. Linder, 111. 732 fg. ; Nord. Conv.-Lex., 3 Udg., 11. 410; F. Bornmüllers Biograpbisches Schriftsteller-Lexikon, 3. 158 fg.; de Gubernatis: Dizionario biografico, S. 1147. Adskillige Bidrag til hans Karakteristik som Politiker og Folketaler findes i den samtidige Presse.
Albert Peter Lasse n. Biographie. (Aftryk Af Illustr. Nybedsbl. No. 49). Chra. 1857. 8. 16 S.

 

Skriv inn søkeord..