nils olsen ulnæss : presentert i norsk forfatter-lexikon

– sjette Bind – på sidene 49-50 :

Ulnæss, Nils Olsen, Søn af Gaardmand Ole Thoressøn U., blev født paa Ulnæs i Nordre Aurdal 1811 og levede i mange Aar i Kristiania som Boghandler, Bogbinder og Forlægger af religiøse Skrifter. Han døde 2 Maj 1887.

Gift i 1854 med Anne Bredesdatter fra Haakenstad paa Hadeland.

Den aandelige Aarvaagenhed i sin sande Beskaffenhed og høie Fornødenhed, forestillet af Hans Henrich Neuchs. (Kbhvn. 1760.) Nu paany besørget udgivet. Chra. 1850. 16. 192 S. – (2det Opl.) Chra. 1856. 16. 192 S.

Bibelen, eller den Hellige Skriftes Bøger. Med Flid og efter Grundtexten efterseete og rettede; saa og med mange Paralleler og udførlige Summarier forsynede. (Efter Fleres Ønske foranstaltet trykt af Niels Ulnæs og Olaus Nielsen). Gjennemseet og korrigeret efter en Bibel-Udgave af 1744 af O. Nielsen. Fr.hald 1853, 8. 2 Bl., 1216 S., 341 S.. 6 upag. S. — Ny Udg. Fr.hald 1858. 8. 1216 S., 350 S. (Jfr. ovfr. IV. 270 og Aftpft. 1901, No. 260).

Vor Herres og Frelsers Jesu Christi nye Testamente med Davids Psalmer. (Efter en Udgave af 1744). Til Trykken befordret af N. Ulnæs. Correkturen udført af Cand. B. Kofod. Chra. 1854. 12. 385 S., 87 S. — (Nyt Oplag. Chra. 1855). 12. 385 S., VIII S., 87 S.

Aandelige Sange af forskjellige Forfattere. For sit opbyggelige Indhold og efter Fleres Ønske udgivet i Trykken. Chra. 1854. 12. 96 S.

30 Sange. samlet. (Chra.) u. A. 16. 32 S.

En Prædiken paa Første Pindsedag af Mag. Jacob Otto Hoof. (Overs. fra Svensk.) Chra. 1855. 12. 48 S.

En mærkelig Prædiken paa 22de Søndag efter Trinitatis af J. O. Hoof. Oversat. Chra. 1856. 8. 24 S.

(Begge Skrifter anførte efter Kraft og Lange; i Norsk Bogfortegnelse 1848-1865. S. 111, nævnes ogsaa flere andre Prædikener af J. O. Hoof udg. paa U.s Forlag 1854-58 uden Angivelse af Oversætterens Navn).

Sex Bøger om den sande Christendom (osv.) Af Johan Arndt. Til Trykken befordret af Chr. Schibsted og N. Ulnæss. Korrekturen udført af Kand. B. Kofod, Chra. 1856. 8. VI S.. 813 S., 2 Bl., samt Forf.s Portræt.

Det aandelige Skatkammer, indeholdende Betragtninger for hver Dag i Aaret, over adskillige Sprog af Davids Psalmer. tilligemed Morgen- og Aftenbønner for hver Dag i Ugen, af Johan Arndt. Oversat efter 2det svenske Oplag. Chra. 1859. 16. 384 S. (Anm. i Norsk Kirketid. 1859. Sp. 263 fg.)

Forsvarsskrift for Elling Eielsen fra Amerika, heri indtaget hans eget Forsvar. Udg. Chra. 1862. 16. 40 S. (Anm. i Norsk Kirketid. 1863. Sp. 105-111.) Her fremtræder en Skare Vidner af troende Sjæle fra Amerika og Norge for at aflægge sit Vidnesbyrd i denne Sag om Elling Eielsens Levnet og Lære (osv). Chra. 1863. 16. 32 S.

— Tillæg til Eielsens Forsvarsskrift af N. Ulnæss. (Chra. 1863). 16. 8 S. (Anm. i Norsk Kirketid. 1863, Sp. 134-36 og 184-89.)

Den kurrende Due i Klipperiften Sange af gamle og nye Forfattere. Femte forøgede og forbedrede Udgave ved N. Ulnæss. Risør 1876. 16. 256 S. (1. Udg., samlet ved O. H. Enger, udkom paa Hamar 1861, 4. Udg. i Chra. 1870, begge paa U’s Forlag).

I Morgenbladet 1853 No. 241 : Nogle Ord til Gjensvar paa en Opsats i Morgbl. for 22de August d. A. dateret 15de s. M. med Underskrift M.T. (om religiøse Skrifters Udbredelse) (hvortil Svar af M. T. i No. 245).

Skriv inn søkeord..