“sangens tid er kommet”

 

– hentet fra Sigrid Svendsen : “Kristenliv i Romsdalen – 1809 – 1864”. Oslo 1931.

 

s. 207 :

Det nye liv som var vakt i bygden (Grytten sogn), gav sig ganske naturlig også uttrykk i sang. Fjordfolkets musikalske anlegg og de mange gode stemmer blev benyttet til Guds ære. Og der blev sunget ved alle leiligheter. Det viste sig da også av de medfølgende tegn at Her­ren virket med under sangen.

Av sanger som blev brukt den tiden, nevner de gamle: «For himmerikes land må man kjempe»«Ingen finner frem til den evige ro, som sig ei vel­dig fremtrenger», «Korset vil jeg aldri svike», «Hos Gud er idel glede», «O sjel, som har kjent og erfaret Guds kall», «O, du min Immanuel» (efter origi­nalen), «Guds sønn har kjøpt oss fri», og «Jesu din søte forening å smake». Den siste sang de på en folke­tone, som er bevaret av en gammel fiolinspiller i Innfjorden.jesus din søte forening

 

Om de tre søstrene som sang da presten holdt samling på Vik, fortelles det : «De levet mange år efter vekkelsen i troen på sin Frelser. Kari blev gift til Oterholm i Måndalen, Ingeborg til Rikkertgaren Bø og Brit til Valved, Innf jorden. De tok del i det kristelige arbeide i bygden og gledet sig når nogen blev lagt til menigheten. Mange ganger var de til velsignelse ved sin vakre sang».

En gang i 60-årene var der et bryllup i bygden, hvor de også var til stede, og som vanlig skulde de da synge.

Nu pleide ungdommen i Valdal (Sunnmør) og ungdommen i Innf jorden gjerne besøke hverandre ved slike anledninger (der går en gammel fjellvei mellem Valdalen og Innfjorden, i sin tid meget benyttet, når sunnmøringene skulde til Romsdals marked). I dette bryllupet var der en mann fra Valdalen, Lars Petter Valdal. På ham gjorde deres sang et sådant inntrykk at han blev omvendt til Gud.

Da han kom hjem, talte han om dette til sin bror Peder Valdal (senere telegrafist i Ålesund), så at også han blev omvendt. Disse to brødre skulde være de første personlige kristne i Valdalen. «Jeg har selv hørt av telegrafist P. Valdal,» skriver meddeleren, «at næst Gud takker hans bror disse tre søstre for at han kom til sinnsforandring».

I en av samlingene under vekkelsen var det en annen ung pike, Brit Hovde, som gjorde virkning ved sin sang. De gamle husker det ennu. Hun steg op på avsatsen fremst på røkovnen og sang med sin klare stemme og full av overbevisning en sang skre­vet over Matt. 25, 31—46. Sangen selv er en mid­delmådig oversettelse fra svensk. Men dens sannhetsinnhold blev av Guds Ånd gjort levende for hjertene og «gjorde et overveldende inntrykk», så det blev et meget alvorlig og beveget møte (Brit flyttet til nabosognet og lever ennu).   Nogen vers av sangen lyder så:

¤

«En riksdag i høiden er bleven besluttet av konningen udi det himmelske land,

at han vil komme med mange gang tusind, at kalde til dom baade kvinde og mand,

med basunens røst, de troende til trøst, de vantro til angest og skræk udi bryst.

¤

Gaar bort I forbandet, som aldrig har viset mig nogen velgjerning mot lemmerne min’,

I haver mig fra eders døre bortviset, I skal nu ei slippe i himmelen ind.

Thi helvedes dør jer aapen staar før, med svovelblaa brønde og brændende glød.

¤

 

Kom hit I min Faders velsignede venner, som har været trofast og lydet min røst.

Jers navn staar optegnet, jeg eder vel kjender, kom hit, I skal faa baade glæde og trøst.

Jeg rekker jer min haand, kom til mit fødeland, med skinnende klæder og palmer i haand.

¤

Ak mildeste Jesu, forøk os i troen, at vi kan beredes og vaakende staa,

at ei vi forlorer vor salighets krone, men hjelp os din naade i tiden at faa.

Og ræk os din haand, du vor Gud og mand, ledsag os til himlens lyksalige land».

en riksdag i høiden besluttet er

 

Skriv inn søkeord..