tidligere tiders nasjonale talsmenn i norge

 

– gjennom hundreårene under dansk overherredømme har det stått frem mange talsmenn for en norsk nasjonal oppvåkning – ikke bare personer av norsk herkomst som har kjent på en indignasjon over at eget folk skal styres utenfra, men også personer som selv har kommet utenfra og observert hvordan stillingen har vært for folkets selvstendige utvikling. Som et eksempel på det siste kan trekkes frem historikeren og skolemannen Peter Frederik Suhm (1728 – 1798), som treffende skrev og uttalte at «Norge er næsten blottet for alle Midler til Oplysning. Det forekommer mig, at de danske af en lav Misundelse og ugrundet Ængstelighed søge at forevige Uvidenhed der i Riget. Der gives intet Akademi, intet Universitet, ingen offentlig Bogsamling. De Nordmænd, som vil studere, maa rejse ned til Kjøbenhavn».

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..