just gude-smith eller j.g. smith : presentert i norsk forfatter-lexikon

 

– 1814 – 1884; Andet Bind. S. 441 – 442 :

Gude-Smith, Just, yngste Barn af Kjøbmand i Kristiania Just Gude Smith (f. 28 Juli 1790, død 7 Mai 1820) og Martha Beate Riis (f. 10 Juni 1795, død10 Decbr. 1866), er født i Kristiania 18 Novbr. 1820.

Fra sit 7de Aar blev han opdraget i Huset hos og undervist især i Latin af sin Onkel, daværende Sognepræst til Moland V. H. Buch (se dette Værks 1ste Bd. S. 502), med hvem han 1834 fulgte tilbage til Oslo, besøgte derefter Strøms militære Institut i Kristiania og blev i sit 18de Aar Elev af Krigsskolens øverste Klasse, hvorfra han gik ud som Officier Aaret efter og udnævntes 27 Decbr. 1838 til Secondløitnant i Throndhjemske Infanteri-Brigade, hvor han 26 Decbr. 1841 avancerede til Premierløjtnant og 8de Juli 1853 til Kaptein og Divisjonschef ved Landværnet.

Fra Sommeren 1841 til henimod Slutningen af 1842 opholdt han sig i Tyskland, Frankrige og Italien og overtog ved sin Hjemkomst et Vikariat som Lærer i Tysk og Fransk ved Throndhjems Kathedralskole.

Efter sit Giftermaal flyttede han til Gaarden Fossum ved Stenkjær, hvor han levede som Landmand i 6 Aar, foretog 1856 væsentlig af Helbredshensyn en ny Rejse til Tyskland, Østerrige, Schweiz, Frankrige og England, men maatte efter Lægernes Raad 1857 søge Afsked fra Militærtjenesten, hvorpaa han bosatte sig i Kristiania.

Her har han senere boet, alene med de Afbrydelser, som gjentagne Rejser i Udlandet har foranlediget.

Siden 1874 har han været Formand i Bestyrelsen af «Foreningen til Fremme af kvindelig Haandværksdrift», og som saadan tillige administrerende Direktør for den af samme Forening grundede Industriskole, der er oprettet paa Grundlag af den af ham udarbejdede Plan og af hvis Udvikling og Virksomhed han har store Fortjenester.

Han blev 19 Juli 1873 R- St. O. O. «for fortjenstlig literær Virksomhed».

Gift 5 August 1849 Birgitte Marie Carstens (f. 22 Decbr. 1828), Søster af forannævnte Overlærer C. W. og M. C. Carstens i Throndhjem.

Just Gude-Smith og hans Skrifter. Af Kr. A. Arnesen. (Særtryk af Ny ill. Tidende. Kra. ISB4. 8. 103 S. m. Portr.) Jfr. M. C. Carstens : Stamtavle over Familien Weiser-Oeding, rev. Udg. , S. 10.

En Hviletime i Naturen, Nyt og Gammelt. Chra. 1863. 16. 4 81., 237 S. (En Del af Skriftet er oprindelig trykt i Ill. Nyhedsbl. 1861, se ndfr.)

Naturen og Mennesket af en Sandhedsven. Thjem. 1869. 8. 2 Bl. 111 S. — 2den gjennemseede og øgede Udgave. M. Forf.s Portr. Kra. 1885. 8. 2 Bl. 159 S. (Anm. i Morgbl. 1886, No. 9).

Poesien i Religionens Tjeneste af Forfatteren til «Naturen og Mennesket». Thjem. 1870. 8. 73 S. (Tre af denne Bogs Digte er overs, paa Finsk i Lännetär, Hfors. 1874).

Mennesket som Borger i Staten. Med et Blik paa det norske Samfund. Et Skrift for Folket. Af Forf. til «Naturen og Mennesket». Kra. 1870. 8. IV S., 1 Bl. 170 3. (Oversat og bearbeidet paa Svensk af Viktor Granlund. Sthlm.
1871. 8) — 2den gjennemseede Udg. Med Forf.s Portræt. Kra. 1884. 8. 2 Bl., 202 S.

Brændende Spørgsmaal fra Fjærnt og Nær. Kra. 1872. 8. VIII. 315 S. (Anm. i Aftbl. 1872, No. 186; i Morgbl. s. A. No. 195 A af Biskop Darre).

Haandarbeideren, et Skrift, Norges Arbeidersamfund tilegnet. Sælges i et for Arbeiderne nyttigt Øiemed. Chra. 1873 8. 2 Bl. 60 S. (Udgivelsen of dette Skrift blev foranlediget af Fabrikejer Halvor Schou, som uddelte 600 Expl. deraf til sine Folk. Skriftet blev anm. bl. a, i Aftenbl. 1873, No. 114 og i Morgbl. s. A. No. 113 A af O. T. Krogh). — Nyt Optryk, Bilag til Fedrelandet. Chra. 1875. 8. — 3die Udgave. Med Forf.s Portræt. Kra. 1885. 8. 2 Bl. 64 S.

Billeder og Minder fra Sverige og Finland. Kra. 1873. 8. 2 Bl. 150 S.

Livets Saga. [Et Digt]. Chra. 1875. 8. 3 Bl. 211 S.

Olaf den Hellige, et dramatisk Livsbillede i fem Akter. Chra. 1876. 8. VIII. 144 S. (Anm. [af Dr. A. S, Guldberg] i Aftpst. 1876, No. 250; [af Nordal Rolfsen] i Aftbl. s. A. No. 249. Angaaende den samtidige literære Kritiks Udtalelser om saavel dette som Forf.s øvrige Arbejder henvises til den anførte Monografi al Kr. Arnesen, hvor S. 72— 103 er samlet i Helhed eller Uddrag «en Del af de velvillige Anmeldelser» af Forf.s Skrifter, som A. stødte paa).

Om den kvindelige Industriskole i Christiania. Kra. 1874. 8. 32 S., 2 Bl.

Beretning om den kvindelige Industriskole i Kristiania for Aaret 1876; Kra. 1876 8. 30 S. — Samme for Aaret 1878. Kra. 1878. 8. 48 S. — Samme for Aaret 1880. Kra. 1880. 8. 46 S. — Samme for Aaret 1882. Kra. 1882. 8. 59 S. — Samme for Aaret 1885. Kra. 1885. 8.  46 S.

I Illustreret Nyhedsblad 2962. No. 1, 2, 23, 41, 44 og 47 : Reise-billeder. — 1865. No. 49 og 50 : Holland, en Studie.

I Menigmands Blad 1877, No. 16, 17,18 og 19 : Arbejder-Spørgsmaal.

I Morgenbladet 1875, No. 306A og 307A.: Nogle Ord fornemmelig om den kvindelige Industri. — 1877. No. : Fra Industriudstillingen i Kristiania. —  1879, No 104 A.: Om Husholdningsskoler. — 1881, No. 325A, 330A og 332 A.: Om Udbyttet af Kvindens praktiske Arbejde i Norge.

— 1883, No. 273 B : Tale ved Indvielsen af den kvindelige Industriskoles nye Bygning.

I Dagbladet 1881, No. 208 : Om Oprettelsen af en Husflidsskole i Balkeby. (Ogsaa særskilt aftrykt i nogle Exemplarer 8. 16 S.)

Skriv inn søkeord..