kampen for religionsfrihet – beskrevet av Edvard Sverdrup

 

gjengitt fra boken : “Fra Norges kristenliv”, Kristiania 1918.

 

FORORD

At skrive den norske indremissions historie i femti aar, forsaavidt dette arbeide har været knyttet til Den norske Lutherstiftelse og D. n. L. Indremissionsselskap, har ikke været nogen let opgave. Kildene har tildels svigtet i stor utstrækning og det spredte stof har maattet hentes fra mange kanter.

Skjønt boken er blit større end tænkt, er det dog kun de store grundlinjer, som er trukket op, og der var ting, som ikke kunde tas med, tiltrods for at de vilde hat sin store interesse som f. eks. de enkelte kredsers og fællesforeningers historie eller utfoldelsen av kristenlivet hlandt det troende norske lægfolk i by og bygd gjennem forsamlingsliv, vækkelser og aandelig vekst eller skiftende form i selve indremissionens gjerning. Jeg anser derfor det arbeide, som er nedlagt i denne bok, kun som en begyndelse til at trænge ind i stoffet og haaper, at andre maa føle sig drevet til at fremstille andre sider av det samme liv.

Om det med rette kan sies, at Lutherstiftelsens historie er blit fremstillet fyldigere end indremissionsselskapets, har det sin  grund i, at Lutherstiftelsen i høiere grad tilhører historien.

Jeg bringer en hjertelig tak til de mange utover Norges land, som med stor velvilje har hjulpet mig med oplysninger og billeder. Og en særlig tak retter jeg til hr. klokker H.G. Heggtveit som med aldrig svigtende velvilje har ydet mig sin bistand.

De korte notiser om enkelte av de gamle bibelbud s. 320—334 skyldes saaledes ham.

Boken har jeg viet min fars minde, fordi han — blandt saa meget andet — lærle mig at elske aandens liv inden Norges kirke.

Nordstrand i december 1918.

Edv. Sverdrup

 

fra s. 18 – 20 :

Haand i haand med kampen for den Kampen for den kristelige forsamlingsfrihet, som ikke kunde udfolde sig, saalænge konventikelplakaten stod ved magt, gik ogsaa arbeidet for større religionsfrihet i det hele.

Paa religionsfrihetens omraade var den norske grundlov ikke saa frisindet som i andre stykker. Det merke­lige er dog, at dette oprindelig og efter Eidsvoldsforsamlingens beslutning ikke var saaledes. Da het det nemlig i grundlovens § 2, slik som denne var redigert av stift- amtmand Ch ris tie, at alle kristelige religionssek- tertilstedes fri religionsøvelse og paragrafen var med denne bestemmelse vedtat med 94 stemmer av 112. Men da hændte det forunderlige, at da grundloven i sin helhet blev oplæst og vedtat, var hele bestemmelsen om religionsfrihet forsvundet.

Den ovenfor nævnte beslutning om fri religionsøvelse var faldt bort og ingen av Eidsvoldsmændene la merke til det, før det var forsent. I grundloven kom der altsaa ikke til at staa noget om fri religionsøvelse, nogen ny lov om religionsfrihet blev heller ikke git og det blev derfor de gamle danske lover, som kom til at gjælde i denne sak. At disse ikke var meget frisindede, skulde man snart faa et ganske merkelig eksempel paa ogsaa her i Norge.

I Stavanger var der ved denne tid nogen faa kvækere, stilfærdige og fredelige folk som kvækerne i det hele og i tal ikke flere end 6 mand og 5 kvinder. Nogen kvækere var der desuten ogsaa i Kristiania. Det var disse menne­sker, som gjennem sine lidelser skulde komme til at fremme religionsfrihetens sak i Norge. Fordi de efter sin skik hadde begravet sine døde i aapen mark, blev de nemlig ilagt mulkt til statskassen. Kirkestyrelsen tænkte da paa at gi kvækerne i Stavanger frihet til i dette stykke at handle efter sin overbevisning. Men en slik tilladelse blev sterkt fraraadet av Kristiansands biskop, Sørensen. Han skrev, at «vankundigheten derved vilde faa næring, idet mange ved at gaa over til kvækerne vilde søke at unddrage sig konfirmationen».

Men arbeidet for gjennemførelsen av fri religionsøvelse lot sig dog ikke stanse. Religionsfrihet i Norge blev ialfald væsentlig gjennemført ved Dissenter loven av 16. juli 1845 og loven om jøders adgang til riket av 24. septbr. 1848. Men om det var lægfolket som først og fremst hadde æren av at ha sat igjennem konventikelplakatens ophævelse, saa var dette ikke tilfælde med religionsfrihetslovene.

For disse lover hadde det vakte lægfolk ikke meget tilovers. De var særlig drevet igjennem av frisindede teologer og jurister, som dog overfor lægmandsvirksomheten ingenlunde eidde det samme frisind og vidsyn, som f. eks. sogneprest, senere biskop i Kristiania, Arup, som i kampen for religionsfriheten hadde indlagt sig meg tjeneste.

En anden sak er det, at den ting, at religionsfrihetens store grundsætning gjennem disse lover gav sig kraftig utslag, ogsaa maatte komme til at fremme og skaffe rum for det frivillige kristelige arbeide i vort land.

Skriv inn søkeord..