“norskdom og kristendom” : presentert av erling grønland

 

– i boken : “Livslinjer”. Kristiania 1924.

 

– fra s. 177 – 184 :

(Olsoktale paa Maihaugen 1922).

St. Olavs navn har tat til at gaa som en fanfare ut over landet vort i de sidste aar. Det har iaar været samlingsmerke som intet andet i «vore dalers dal».

Det gaar altsaa virkelig an selv i disse splittede, urofyldte dager at løfte et navn saa høit at larmen tier en stund og sindene blir opmerksomme og lar sig samle. Ja det gaar an, og det maa fylde os med stor glæde.

Hvad er det som har git kong Olavs navn øket klang ? Hvad er det et vidne om, dette, at hans dag har faat mere over sig av samlende evne ? Og hvad varsler det om for vort folks fremtid ?

I St. Olavs liv og livsgjerning staar to store navn skrevet — det ene er navnet Norge, det andet er Kristi navn.

Norge — det var hans hellige odel og arv, git ham av Gud at holde samlet og verget. Magtsyke hænder grep efter hans arv for at øde Harald Haarfagres livsverk. Dels var det indenlandske smaaherrer som ikke kunde glemme smaakongernes gyldne tider, ikke kunde forsake selvherredømmets sødme til fordel for riksenheten, og ikke evnet at naa til Haralds og Olavernes store vidsyn utover alt landet fra Lindesnæs til Nordkap.

Og dels var det fremmede landes herskere som var lystne paa at lægge Norge under fremmed aak.

Olav var indre viss paa sit kald : alle disse rovgriske hænder fra sør og fra øst, og alle disse indenlandske smaafyrsters hevnsyke hænder maatte slaas tilbake for Norges skyld. Og han, Olav, var sat til at gjøre det.

Og han gjorde det med livet som indsats.

Hvad som har git St. Olavs navn øket klang ? Det er dette at nationalfølelsen har tat til at skyte vekst iblandt os. Trods al internationalisme, ja trods en om sig gripende vanvyrdnad for vort eget land har nationalfølelsen vokset. Og kanske like meget paa grund av den sterke internationalisme, ti enhver ekstrem bevægelse kalder uvilkaarlig frem en mot-bevægelse — for balansens skyld.

Det norske folk har tat til at finde sig selv. Det har faat mere liv og sandhet i sig naar vi synger: «Norge, Norge, du er vort, du er vort, du er frem­tidens land». Kjærligheten er vokset til alt som særpræger dette land og folk, dets gamle, ufordær- vede, rike kultur, dets tungemaal, dets egenart i alt som er vokset naturlig frem paa hjemlig grund.

Ser vi os rundt paa Maihaugen, folkemuseet, bygde- og fylkesmuseer, i husflidsutsalg, hvor industri og haandverk gror frem, saa har vi beviset for denne vekst. Vi har begyndt at renske ut trællemerkerne fra frem­med herredom, ikke for at være os selv nok — det kan vi ikke uten at sygne hen og dø — nei, men for at forsøke at være os selv, naa til den rette folke­lige selvagtelse. Uten den kan nemlig vort folkeliv i aldrig faa folde sig rigtig ut.

Og saa er det ganske naturlig at St. Olavs navn er kommet frem igjen av glemsel og er blit det sam­lende symbol. Det er ikke bare nogen enkelte idea­listers paafund som har bragt det frem. Som dômen over hellig Olavs skrin alle dager, i national opgang og nedgang, har avmerket vort folks aandelige og materielle tilstand, saa maa hans navn som dômen hvælvet sig over bli fanen for national reisning til folkelig selvbevissthet. Synker det navn vil det være tegnet paa nationalfølelsens synken, stiger det frem med ny glans betyr det national vekst — at vi som folk tar til at bli os selv. Det er som en guddom­melig lov i det.

Endda er det et langt stykke frem, men det dages, og vi venter mere. Ja, ti først naar vi blir os fuldt bevisst som folk, blir os vore særanlægg og evner som vore feil bevisst, først naar forstaaelsen av og glæden over fædrearven vokser frem og først naar vi evner at ta denne arv op og bygge videre paa den og kjender det som et gudgivet kald — da først kan Gud faa bruke os til det han har tænkt med os som ledd i folkenes samspil. Først da kan vi gjøre vor indsats i hele menneskeslegtens livsarbeide.

Jo mere rent stemt efter sin egenart et instrument er, desto bedre gjør det fyldest for sig i det store orkester.

At vi er paa vei til dette trods — eller paa grund av — al internationalisme, det er Olav-navnets voksende evne til at samle os et bevis for.

Saa burde vi da ogsaa, hver enkelt av os, kunne skimte noget av et kald i dette og en opgave som venter paa os : hver nordmand skrive Norge over sit livsarbeide. Aandsmagterne fra den store verden maa ikke faa lægge os i baand og de smaa ærgjerrigheter indenfor landets grænser maa ikke faa splitte os.

Hvad den store utenverden kan gi os av godt og priselig skal vi gi aapne dører, saa langt vi evner at indsmelte det i vort eget og gi det præget av norsk aand. Saa var altid sæd og skik her i landet i vor histories bedste og rikeste tider. Men : — til kamp mot uværdig og umodent apekatvæsen. Det væsen har alle tider brutt istykker vor bedste nationale arv og har alle tider kjendetegnet vor største vanmagt og uværdighet.

Og til kamp mot det indenlandske smaakonge-væsen som splitter og gjør svak ! Om vi dog kunde lære at se stort og vidt : det som gavner det hele folk, det hele land.

Aldrig hadde dog St. Olav naadd til at støpe det norske folk sammen til et selvstændig og selvbevisst folk om ikke det andet store navn hadde lyst over hans liv og livsverk — navnet Jesus Kristus.

Olav kom for at lægge sit folk, sin arv ned for Kristi føtter, og han utførte det kjæmpeverk.

Han gjorde det ved vold og sverd, det er sandt. Men denne hans voldsfærd maa ses under den tids synsvinkel, ikke vor, ellers møter vi hans uret med en ny uret.

St. Olav mente i sit kortsyn og sin forblindelse at det han gjorde naar han kristnet folket ved vold, var rigtig og ret. Og alle andre i hans samtid mente det samme. De forstod aldeles ikke at deres herre og frelser maatte bedrøves over deres fremgangsmaate. Men gjør vi det gale fordi vi i kortsynthet og forblindelse ikke skjønner andet end at det er ret, da er dog samvittigheten frelst. Ikke at man er ansvarsløs, men : «den som ikke kjendte sin herres vilje, men gjorde det som er slag værdt, han skal faa færre slag». «Det skal gaa Tyrus og Sidon taaleligere i dommen end eder».

Og dog var det ikke ved sverdet at Olav sveiset folket sammen til en enhet og kristnet det. Nei ikke ved sverdet, men ved sin død. Det er en underlig lov i dette : kan vi dø for den sak vi elsker og tror paa, da er det utsigt til at den vinder frem. Da Olav sank for overmagten og alle sa at han tapte, da vandt han netop frem med det han vilde.

Men heller ikke hans død alene bragte hans kongstanke til seier. Hadde Kristus-navnet staat bare som et skilt over hans politik, da hadde seiren aldrig været vundet, end ikke ved hans død. Men det store Kristus-navn stod skrevet midt inde i hans sjæl, derfor seiret han just da han syntes at tape.

Læser vi Olavs saga finder vi saa meget hos ham som støter os, netop i hans opgangs- og velmagtstid. Der er i hans karakter og fremfærd saa meget vanhellig og stygt. Det holder sommetider haardt at bevare sympatien for ham. Men motgang og trængsel aabenbarer altid hvad et menneske bærer paa inderst inde, og følger vi Olav i hans motgangsdager i Gardarike og Sverige, følger vi ham først og fremst fra riksgrænsen til valpladsen ved Stikle­stad, da faar han sympatien op i os igjen i fuldt mon. i Da kjendes det at Kristus-navnet er skrevet over mere end et politisk program — det er skrevet i hans sjæls inderste som hans personlige, lykkelige eie, og derfra straaler det ut med et betagende mildt skjær.

Åttsaa : bak alt det vanhellige vi før støttes av har han dog baaret det hellige navn midt i hjertet.

Som dette jo endda er tilfælde med dem av os som er kristne i mere end navnet. Medens vi hos hver­andre bare ser styggedommen og det vanhellige væsen, ser Gud midt inde i altsammen noget som er av ham.

Det er sandt det Olav kjender ved Stiklestad med guddommelig visshet at hans sak er Kristi sak : Norge skal være sig selv i udelelig enhet, og Norge skal være Kristi eiendom.

Paa det dør han glad. Og som han segner for overmagten krones hans livsvirke. Netop ved hans død faar Norge sit faste enhetspunkt og nordmænds arbeide og kamp sin kristne vigsel. Nu blir Norge for alvor Olavs land, dets trone Olavs trone, dets lov Olavs lov.

Mot hans hvilested ser alt landet og hele den kristne verden i længsel og andagt, hans dôm blir Norges hjerte. Og det hele folk finder sammen i frivillig — ikke tvungen — tilbedelse av Olavs hvite Krist.

Nu er det skedd det Olav vilde :  Norge sig selv og Norge viet Kristus !

*

At Olavs navn har faat ny glans i Norge, betyr nu det at ogsaa Kristus-navnet — ikke bare navnet Norge, men ogsaa navnet Kristus — har tat til at lyse mere for os og særlig i os ? Saa vi har det dypt i folkesjælen i bevisst personlig eie trods alt stygt, alt vanhellig ? Betyr det at vi ikke bare er paa vei til at finde os selv som folk i ret agtelse for os selv og vort, men at vi ogsaa er paa vei til at finde os og vort livsvirke i pakt med Kristus ?

Aa om vi kunde si et fuldtonende ja ogsaa til dette ! Men det tør vi ikke, tør bare haabe at det er saa.

Men det bør vi vite at blir ikke alt det som navnet Norge rummer — hos os som hos Olav — dypt, dypt og personlig forenet med det som navnet Kristus rummer (og om det er tilfældet skal motgangs- og trængselstiderne aabenbare) — ja saa er ogsaa vor nationale vekst kun et kortvarig blaff, viet til at sygne og dø. Men blir de to navn og livad de rummer smeltet sammen inderst inde i vor folkesjæl, trods det vanhellige og stygge — da skal seieren være viss, selv om den først vindes gjennem tilsyne­latende nederlag.

Hvad livsopgave dette lægger ind paa hver enkelt av os, det skal enhver av os overveie og bli klar over i stilheten, naar vi er ganske alene med Gud.

*

La det lyse skinnende blankt som det høieste ideal for den enkelte som for vort hele folk :

«norskdom og kristendom !»

Norskdom uten kristendom er som en beredt jordbund uten sæd.

Kristendom uten norskdom er som sæd uten beredt jordbund !

Skriv inn søkeord..