“skien-telemarkens turistforenings reisehaandbog” : forfattet av a.l. coll

 

– del I. Grenland eller distriktet om Skiensfjorden. Kristiania 1902.

 

– her står nevnt på s. 58 følgende : “Den 20de December 1851 gik det første Dampskib, som blev sat i Gang i Ruten Fjærestrand – Hiterdal (ca. 52 Km), gamle “Statsraad Stang”, paa Vandet ved Gaaseodden.

Det var i Løbet af et Fjerdingaar klinket sammen af tildannede Materialer fra England. Skien Sangforening istemte ved denne høitidelige Anledning bl. a.:

Nu ligger Broen slagen mellem Granders Gaard,

nu glimter Vaarsolsdagen over Bondens Kaar;

thi nu fra Solheims til Heddals Strand

han farer over Nordsjøvand

– trods Veir og Vind.

¤

Nu brudt er Trællelænken, løst er Armens Kraft,

som smedet var fra Bænken fast til Aarens Skaft;

thi lyde nu Sangen langs Nordsjøvand

for virksom Færd over Land og Strand

– i Telemark

Ved en for Arbeiderne tilstelt Collation blev der bl.a. sunget :

Hurra, naa flyter’n let aa stolt

den staute Dampern, ser I.

Aa hver en NaGle aa hver en Bolt er bolta oppe og ner i .

Ja, vi har klinka, aa vi har slaat.

Aa derfor ska’ det gaa rigti’ godt,

aa snægt aa trygt

aa smult aa mygt

at komme fram over Nordsjø.

¤

Derfor Hurra for de staute Mænd,

som har paa dette faa’t Greie’

Hurra for de, aa Hurra igjen, at vi har slike i eie !

Hurra aa for hver Arbeidsmand,

som har paa Baaden lagt flittig Hand !

For den, som slo’, for den, som dro’

Men Jeiteryggen maa stryke.

 

Der havde i Sammenhæng med den saakaldte Thraniterbevægelse fra 1848 af været nogen Gjæring blandt Skiensstrøgets Arbeiderstand. Møder paa Kapitelbjerget og Demonstrationstog var dog her de mest iøinefaldende Udslag af Strømningen.

Til en 17de Mai 1850 havde en liberal Kjøbmand bestilt hjem Lommetørklæder med Indskriften “Leve Bonden ! Ned med Embedsmændene !” Oplaget skal imidlertid være blit beslaglagt af Autoriteterne.

Den for hin Tid usedvanlige Kurtise ligeoverfor Arbeiderne, som ovennævnte “Collation” og Sang vidner om, tør staa i Forbindelse med den friere sociale Luftning, der udgik fra Februarrevolutionen.

 

 

Skriv inn søkeord..