aarbøker : norvegia sacra aarbok og skrifter

 

– TIL KUNNSKAP OM DEN NORSKE KIRKE I FORTID OG SAMTID, utgitt efter tiltak av den Norske Kirkes biskoper, redigert av professor dr. OLUF KOLSRUD.

 

FØRSTE AARGANG. 1921. Kr. 7.50.

Med bidrag av Oluf Kolsrud, Fredrik Paasche, H. Wiers-Jenssen, R. Slaattelid, H. G. Heggtveit, Jørgen E. Sivertsen.

— Innhold :

St. Olavs gjerning. Fra den norrøne kristendoms eldste historie. De liturgiske skuespill i Norden og deres siste utløper stjernespillet. Hans Egede og Grønland. Ophevelsen av konventikelplakaten. Sogneprest Hans Landstads biografi. Salmedikteren Magnus Brostrup Landstads selvbiografi. Det religiøse og kirkelige liv i Troms fylke. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1920. 237 sider.

 

ANDRE AARGANG. 1922. Kr. 10.00.

Med bidrag av Thor Kielland, Absalon Tar anger, Fredrik Paasche, Oluf Kolsrud, Ragnvald Gjerløw, O. Olatsen, Kristian Nissen, O. Forstrøm, W. M. Schjelderup, R. Slaattelid, H. G. Heggtveit, H. Leganger, Anders Bugge, Fred. Tybring, Einar Johs. Nilssen, Knut Mollestad, G. W. Wulfsberg, G. O. Kløvstad, P. St. Koren, Nils C. Christie, I. Flønes, L. M. Hol, Hans Smith.

— Inn­hold :

St. Olavs skrin, med 10 billeder. Kong Magnus Erlingssons privilegium for den Norske Kirke. To samtaler oversatt fra det gamle sprog. Stavanger bispestol, bispedømmets grenser, bispestolens flytning og gjenreisning. Interiør fra en vestlandsk prestegaard i 1680-aarene. Biskop Peder Krogs visitasreise i Finnmarken 1708. Norske presters slektsnavne. Av altergangens historie i det gamle Fredrikshald. Erindringer av og om stiftsprovst J. B. Flottmann. Ordskiftet i 1840-aarene om en norsk kirkeforfatning. Indremisjonæren Jacob Traasdahl med portrett. Et pastoral-teologisk responsum av biskop J. C. Heuch. Vestlandsk kristendomstype. Kirkens kunst før og fremover. Et kirkeprogram. Livsskildringer med portretter av Gabriel Baardsen, Jakob Gregusson, August Mollestad, Børre Bomhoff, Jacob Anderssen, Jens Tandberg, Gustav Dietrichson, Hans Domaas, Jens Otterbech. Selvbiografier med portret­ter av Johan Lunde og Mikkel Bjønness-Jacobsen. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1921. 357 sider.

 

TREDJE AARGANG. 1923. Kr. 10.00.

Med bidrag av Johan Meyer, Jon Helgason, O. M. Sandvik, O. Olaisen, J. Jørgensen, J. Qvigstad, Oluf Kolsrud, Anders Gimse. O. C. Breda, Kris Wold-Torne, Thomas Barth, P. Sandvik, Mikael Hertzberg, E. Diesen, S. Bretteville Jensen. H. G. Heggtveit, Aug. B. Jahnsen. Th. Freihow, K. F. Ha­kene. Olaf Moe, J. B. Gilhuus, Karl Marthinussen, Fred. Tybring, Einar Am­dahl, Anders Bugge, D. Hvoslef, A. Olsen, W. P. Sommerfeldt.

— Innhold :

Vore fedres valg av kirkested. Den islandske kirkes kaar under katolicismen. Nogen gammelkirkelige melodier i Hans Thomissøns Psalmebog av 1569. Kirkebøkerne i vaart land betraktet fra et kulturhistorisk synspunkt. Folke­undervisningen paa landet i Norge omkring 1739. Lars Jakobsen Hættas beretning om de religiöse og moralske forhold i Kautokeino før den læstadianske vekkelse. Hans Nielsen Hauges fangenskap, dokumenter fra aarene 1804—1814. Haugianeren og demokraten Mikkel Grendahl. Lars Skrefsrud i Bodsfengslet. Om biskop N. J, Laache, med portrett. Livsskildringer med portretter av Arnoldus Hille, Jørgen Jørgensen, Gustav Jensen, Einar Skavlan, Jørgen Løvland, Sigvald Blaker, Vilhelm Sommerfelt, Aasulv Bryggesaa, Halfdan Wennevold, Edvard       Sverdrup, Ole Theodor Moe, Carl Konow, Andreas Aamot, Jørgen Edvin Nilsse,. Selvbiografi med portrett av Jens Gleditsch. Gjenreising og nyskaping i nyere norsk kirkekunst, en oversikt for aarene 1900—1923, med 20 billeder. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1922. Kirkelig statistikk. De norske misjoner i 1922. Ekteskap og skilsmisse, kirkelige forslag og uttalelser 1921 – 23. Kirkelig bibliografi 1922. 470 sider.

 

FJERDE AARGANG. 1924. Kr. 10.00.

Med bidrag av Olaf Kolsrud, Jön Helgason, A. Halvorsen, O. Olafsen, A. Schøning, Ludvig Selmer, Ivar Welle, A. F. W. J. Prytz, Hans Woll, K. Petersen, Olaf Moe, K. E. Riise, M. J. Stolee, K. O. Kornelius, Olai Skulerud, D. Hvoslef, A. Olsen.

— Innhold :

St. Olavs kristenrett. Erkebiskop Olav Throndsson av Nidaros, med 4 billeder. Islands kirkelige utviklingsgang siden reformasjonen. Fra den første Talvik-prests tid. Erik Røring, sogneprest i Veøy, med 2 billeder. Vaar Frelsers kirke i Drøbak, med 17 billeder. Skrift-prinsippet i norsk teologi i det 19de aarhundrede. Arne Garborgs religion, med portrett. Livsskildringer med portretter av Ole Tobias Olsen, Albert Landstad, August Weenaas, Peder Nordsletten, Oscar Moe, Ivar Sælen, Erik Kristian Johnsen, Olafia Johannsdottir, Ludvig Eriksen. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1923. Utredning om Haalogaland bispedømmes deling. Kirkelig statistikk 1923. De norske misjoner i 1923. 328 sider.

 

FEMTE AARGANG. 1925. Kr. 9.00.

Med bidrag av Jon Helgason, Joh. E. Brodahl, Oluf Holck, Andreas Seier­stad, O Stavern, A. F. W. J. Prytz, M. Syltevik, K. Petersen, Ingvald B. Carlsen, J. Qvigstad, Ole C. Iversen, Jonas Myhre, A. Olsen, Oluf Kolsrud, W. P. Sommerfeldt.

Innhold :

Jon Ögmundsson den hellige, biskop i Holar. Prestevalget i Støren 1654, med 5 billeder. Norsk salmediktning i annen halvdel av det 17. aarh.. Presten i norsk folketradisjon. Livsskildringer med portretter av Karl Titlestad, Johan Willoch Erichsen. Edvard Liljedahl, Ole Gjerløw, Anders Forfang, Hersleb og Jakob Walnum, Nils Ursin, Carsten Hansteen, Halfdan Møller. Selvbiografi med portrett av Jacob Christian Petersen. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1924. Kirkelig statistikk 1924. De norske  misjoner i 1924. Kirkelig bibliografi 1923. 318 sider.

 

SJETTE AARGANG. 1926. Kr. 9.00.

Med bidrag av Oluf Kolsrud, Joh. E. Brodahl, W. Neumann, N. R. Heyer­dahl, J. Qvigstad, Johannes Gausdal, M. Syltevik, Thorbjørn Frølich, Karl Vold, Eugene Hanssen, A. Olsen, W. P. Sommerfeldt.

— Innhold :

Kollats i den Nor­ske Kyrkja. Prestekunstnere i Norge paa 1600-tallet, med billeder. Prost Jens Colstrup, med billede. Et kristelig vennebrev fra 1777. Bidrag til Finnmarkens kirkehistorie (Erindrlnger 1825 – 49 av Anders Persen Bær). Menighetsdannelsen I Santalistan. Livsskildringer med portretter av Christian Martin Eckhoff, Christopher Bruun, Lars Dahle, Ole Moe, Olaus Breda. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1925. Oslo biskops innberetning om hans reise i Amerika 1925. De norske misjoner i 1925. Kirkelig bibliografi 1924. 256 sider.

 

SYVENDE AARGANG. 1927. Kr. 8.00.

Med bidrag av Absalon Taranger, Hartvig C. Christie, A. Olsen, Oluf Kolsrud.

— Innhold :

Prestenes bekjennelsesplikt i den Norske Kirke, betenkning avgitt til det Kgl. Kirke- og Undervisnings-Departement, 1927. Før 1739, et bidrag til folkeundervisningens historie i Norge. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1926. De norske misjoner i 1926. Kirkelig bibliografi 1925. 201 sider.

 

OTTENDE AARGANG. 1928. Kr. 8.00.

Med bidrag av S. A. Sørensen, Halkild Nilsen, P. C. Astrup, A. Olsen.

— Innhold :

Bidrag til Herrnhutismens historie i Norge. Salmediktning og salme-samling i Norge i tiden fra 1814 til 1869 (bortsett fra Landstads og A. Hauges salmeboksarbeide), en kirkehistorisk og hymnologisk undersøkelse og vurdering (I). Læstadianismens særpreg. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1927. De norske misjoner i 1927. 242 sider.

 

NIENDE AARGANG. 1929. Kr. 10.00.

Med bidrag av Hermann Norendal, Just Bing, N. S. Magelssen, O. Olafsen.

— Innhoid :

Salmediktning og salmesamling i Norge I tiden fra 1814 til 1869 (bortsett fra Landstads og A. Hauges salmeboksarbeide), en kirkehistorisk og hymnologisk undersøkelse og vurdering (II). Provst Claus Frimann, bidrag til hans biografi (Claus Frimann og Hans Nielsen Hauge: Tale ved Claus Frimanns jordeferd). Tre kirkehistoriske livs- og tidsbilleder fra det nittende aarhundrede : legpredikanten og presten Elling Eielsen; sogneprest Hans Jæger i Vikøy; prost Anton Elias Smitt, sogneprest paa Voss, med billede. Selv­biografi med portrett av Eivind Berggrav. Biskopenes beretninger om den Norske Kirke i 1928. Bispevalgene i Nidaros og Haalogaland 1928. De norske misjoner i 1928.  331 sider.

 

TIENDE AARGANG. 1930.

Innhold : Hellig Olavs minne. Den Norske Kirkes 900-aars Olsok i Nidaros og paa Stiklestad i 1930. Beretning om festen og dens forberedelse. Kantater, taler, prekener, hilsener. — Olavs-jubileets historiske utstillinger 1930. Beret­ning, taler, dokumenter.

Skriv inn søkeord..