niels jacob jensen laache : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Chra. 1912-1920.

Fra s. 669 :

Efter 1814 og udover tiltog det kristelige Liv noget (i Ullensager), men tog først henimod 1850 et større Opsving. Den betydeligste af de daværende Vakte var utvilsomt Niels Jacob Jensen Laache, født i Ullensaker 6. Novbr. 1831.

Forældrene var agtede Bondefolk. Deres begavede Søn begyndte tidlig at holde Opbyggelser og fortsatte dermed i en Række af Aar under stor Tilslutning og med synlig Frugt. Fra 1852 til 1873 var han knyttet til Bladet “For Fattig og Rig”, først som Indsender, siden som Medarbeider og Redaktør. Herigjennem og ved mange stærkt udbredte Opbyggelsesskrifter øvede han stor Indflydelse rundt det hele Land.

I femtiaarene deltog han i Christiania paa en fremtredende Maade i det kirkelige Vækkelsesarbeide sammen med Gisle Johnson, Chr. Muller, Olai Skullerud m.fl.

I denne Tid digtede han bl.a. en aandelig Sang, hvoraf følgende Vers anføres :

 

“O, at jeg vel var kommen hjem fra disse Ørkenens Hytter !

O, var jeg lykkelig naaet frem, hvor Vandredragten jeg bytter !

Staven og Sværdet at lægge ned Og gribe Palmen i deres Sted – Jo, jeg maa stunde derefter !

¤

Synden den trykker tung og haard, Satan han ligger og lurer,

Verden idag er som igaar, frister og trænger og skurer;

Kulden vil trænge i Sjælen ind, Giften i Tidens Veir og Vind, Truer at røve mig Livet.

¤

Var jeg dog over og mine med Og alle Guds Venner kjære !

Var vi dog inde ad Landets Led, O hvor glad jeg skulde være !

Kan ikke andet end stunde derpaa, Gyser dog ved at skulle gaa Over det mørke Belte.

¤

Men naar vi endelig ere der, Da skal vel Jublen begynde !

Da skal vi i en samle Hær frem til Guds Trone os skynde.

Da er jeg evig frelst og fri, Da er al Møie og Kamp forbi, Der er ei andet end Glæde”.

– Laache begyndte at studere med stor Energi og blev forbausende fort færdig. Han tog hurtig Artium 1855 og theologisk Embedseksamen 1858, begge med bedste Karakter. Han arbeidede saa nogle Aar i Christiania Indremission, blev Prest 1864 og Biskop over Trondhjems Stift 1884, men døde allerede 1892.

“Han var en alvorlig, helstøbt, luthersk Kristen, eiede en folkelig Veltalenhed af høi Rang og var praktisk, grei og vindende baade i sin Prestegjerning og Bispevirksomhed”.

Skriv inn søkeord..