søren georg abel

– presentert i “Norsk Forfatter-Lexikon 1814 – 1880, s. 40 :

Abel, Søren Georg, blev født 3 Januar 1772 paa Gaarden Sande i Mo Sogn i øvre Thelemarken, hvor Faderen Hans Matthias A. (f. 1738, død 1803), da var Sogneprest.

Moderen hed Elisabeth Knuth Normann (f. 1737, død 1817).

1788 blev han Student med Udmerkelse fra Helsingørs Skole, dimitteret af N. Treschow, og 1792 theologisk Kandidat med Laud. 10 Januar 1794 blev han udnævnt til pers. Kap. hos sin Fader i Gjerestad (Gjerstad/ed.), blev 26 Juli 1799 Sogneprest i Finnø og 2 Decbr. 1803 sin Faders Eftermand i Gjerestad.

Paa det overordentlige Storthing 1814 mødte han som første Repræsentant for Nedenæs Amt, hvilket Distrikt han ogsaa repræsenterede i 1818.

Af Storthinget i 1814, hvor han talte for Foreningen med Sverige (et Referat af hans Foredrag læses i
«Storth. Efterretn. 1814—33» I. 144), valgtes han til Medlem al den Deputation, der med Christie til Ordfører skulde afgaa til Stockholm for at overrække Kongen en Adresse i Anledning af Rigernes Forening og Kongevalget samt et af Storthingets samtlige Medlemmer underskrevet Exemplar af Grundloven; ved Sygdomsforfald blev han imidlertid forhindret fra at deltage i Deputationen, i hvilken Etatsraad Hans Knudtzon
indtraadte i hans Sted.

R. D. O. 1813 for sin Iver og Dygtighed som Anfører for Kystværnet. A. døde 5 Maj 1820.

Gift 25 Marts 1800 Ane Marie Simonsen, D, af Kjøbmand Nils S. i Risør. Biografi i «Gjerestads Præstegjeld og Præster» af John Aas. S. 151 —57; jfr. B. Moes Efterr. S. 11 ; Pavels’s Dagboger fl. St.; Nationalbladet VI. 164 fg.

Religions-Spørgsmaal med Svar, indrettede efter de Unges Fatte-Evner. Kbh 1806. 8 —2 Opl. id. 1807, — 4 Opl. Chra. 1811. — 5 Opl. id. 1812. — 6 Opl, id. 1816. 8. 54 S. (Bogen fremkaldte en vidtløftig Polemik med daværende Lektor Stenersen, hvis Indlæg findes i .”Nationalbladet” VI. 53—63, 74—78, 83— 93, 185-86 (af A.), 212—17, 226—29 (af A./Abel/red.), samt XII. 133—36, 159—66, 183— 89 og 211 fg.)

De sedvanlige Morgen- og Aftenandagter, samt nogle flere Bønner, omarbeidede. Kbh. 1807. 8.

Tale, holden ved Vegaardsheiens Kirkes Indvielse 19 August 1810. Chra. 1810, 8.

I Nationalbladet XII. 169—72: I Anledning af den i Storthinget oplæste Klage fra Joh, Hjort mod Prokurator Krogh (jfr. Rigst. 1818, No. 72 og Storth. Efter. s. A. No-¨. 81 fg.)

Skriv inn søkeord..