prinsesse eugenie eller eugenia

– er presentert og skildret i ulike kilder; nedenfor her følger hva som er inntatt om prinsesse Eugenia i Svenskt Biografiskt Handlexikon;

– men les videre om prinsesse Eugenia og hennes liv :

 

– fra Svenskt Biografiskt Handlexikon :

Eugenia, prinsessa. Prinsessan Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina, enda dotter till d. v. kronprinsen, sedermera konung Oscar I och hans gemål Josefina Maximiliana

Eugenia, föddes på Stockholms slott d. 24 april 1830.

Det sinne för skön konst, som varit ett utmärkande drag hos nästan alla konung Oscars ättlingar och hos dem utvecklats under den mest omsorgsfulla uppfostran, framträdde hos prinsessan Eugenia i åtskilliga vackra musikaliska kompositioner och några modelleringar.

Bland hennes tonskapelser må nämnas : kvartetterna Farväl och Aftontankar, med ord af tonsättarinnan, duetterna Vågen, Die Glocken, med ord af drottning Josefina, Novemberkvällen, romans; flera smärre kompositioner för sång och piano; Sorgmarsch till drottning Lovisas begrafning m. m.

De af prinsessan utförda modelleringarna, delvis återgifna i parian vid Gustafsberg, äro bland andra : En norsk hornblåsare; Svensk gardist (på utställningen i Stockholm 1866); Tron, allegorisk framställning; åtskilliga Apostlar o. s. v. Såsom författarinna har hon utgifvit Les princesses de la Suède, 1864, samt öfversatt Roos’ »Korsets skola».

En svag hälsa, som framförallt fordrade stärkande luft och ostörd stillhet, föranledde prinsessan Eugenie att välja sin sommarbostad på Gottland. Nära det majestätiska i hafvet nedstupande Högklint, invid den lilla Buskeviken, uppbyggdes 1861–62 en täck villa, det bekanta Fridhem, där prinsessan sedan tillbragte hvarje sommar, finnande sin kroppsliga vederkvickelse i en frisk och härlig natur och sin andliga i en utan anspråk öfvad och därför så mycket välsignelserikare välgörenhet.

1866 uppfördes på hennes bekostnad, nära intill Fridhem, tvenne barnhem, ett för gossar och ett för flickor, hvilka välgörenhetsanstalter stodo under hennes omedelbara direktion.

Likaså lät hon nära Visby 1867 anlägga ett sjukhem, för tjugufyra obotligt sjuka, uteslutande afsedt för sådana, som äro födda på ön. Hon grundade äfven folkskolan i Västerhejde 1863, Visby skyddsförening och Skyddsföreningen i Västerhejde 1870.

Det bekanta Eugeniahemmet vid Stockholm för vårdande af fattiga obotligt sjuka, lytta och vanföra barn, bär den hjärtegoda prinsessans namn.

1879 stiftades nämligen med prinsessan som ordf. en förening för att taga vård om dylika barn från hela Sverige och 1882 öppnades Eugeniahemmet, att börja med i hyrd lokal vid Sundbyberg. Husets nuvarande lokal invigdes 1886, men har sedan tillbyggts.

Prinsessan E. afled i Stockholm den 23 april 1889.

Skriv inn søkeord..