adelsskapets opphør ved lov av 1. august 1821 : beskrevet av j.l. qvisling

 

– i boken “Gjerpens prestegjelds og presters historie”. Af J.L. Qvisling. Provst. Skien 1904.

 

– fra s. 269 – 270 :

Ved lov af 1ste august 1821 afskaffedes, som bekjendt, alt adelsskab i Norge, dog med et betinget forbehold for de da levende adelsmænd og deres før loven fødte børn, saafremt de nemlig for storthinget i 1824 beviste sin adkomst dertil.

I denne anledning fremlagde statsraad Løvenskiold som den Løvenskioldske families ældste i Norge, paa samtlige i Norge levemde medlemmers vegne, en redegjørelse, ledsaget af følgende reservation : “Som den norske stats borger og dens loves undersaat erkjender jeg, som min families øvrige medlemmer, den pligt at bøie os under disse loves bud, endog naar de saare og krænke, endog naar disse loves retfærdighed og gavnlighed ikke kan erkjendes; men forsaavidt staten kan erstatte noget af de goder og rettigheder, som rigets fordums konger allernadigst have forundt min den Løvenskioldske familie, som det i diplomerne heder : “for evig tid”, men som nu skal blive den uforskyldt berøvede ved lov af 1ste august 1821, finder jeg mig beføiet og forpligtet til herved at reservere for mig som for ethvert medlem af familien, for fødte og ufødte, skadesløsholdelse til tid og sted efter grundlovens 105te § (§ 105 bestemmer, at saafremt statens interesse fordrer, at en statsborgers eiendom, fast eller rørlig, exproprieres i offentligt øimed, skal han derfor nyde fuldstændig erstatning af statskassen).

Da iøvrigt min den Løvenskioldske familie, efter hosfølgende diplomer, ikke alene nyder adelige og friherrelige rettigheder i Norge (ved kongebrev af 1773), som ved lov af 1ste august 1821 betages her i riget dens derefter fødte descendentere, men ogsaa i Danmark, hvor familien besidder eiendomme, som muligens kan ti!falde dens her i riget senere fødte descendentere, i hvilket tilfælde vedligeholdelsen af disses adel i Danmark kunde være af stor vigtighed for dem, saa vil jeg, som min families talsmand i denne begivenhed, formentlig handle uforsvarligt med dens efter lov af 1ste august 1821 fødte descendentere, om jeg ikke, som herved sker, reserverede den adelige og friherrelige stand og dermed forbundne rettigheder, som efter hosfølgende diplomer tilkommer den Løvenskioldske familie i Danmark, saavel for dens her i riget fødte som ufødte medlemmer og descendentere”.

Skriv inn søkeord..