poul andersen medelby : fra dansk biografisk lexicon

 

Medelby, Poul Andersen, 1557-1632, Præst, var født 9. April 1557 i Mejlby (Medelby) i Aarhus Stift.

Hans Forældre vare  Bønderfolk. Men for øvrigt vides intet nærmere om hans Ungdom. Han tog Magistergraden ved Kjøbenhavns Universitet 1593. Efter en Angivelse, hvis Paalidelighed vi ikke kunne anslaa højt, blev han
Slotspræst i Kjøbenhavn 1585.

Det sikre er, at han var i denne Stilling 1597, da han udgav sit Skrift «En liden Børneforklaring
over vor Herres Jesu Christi Pines og Døds Historie», der ligesom flere senere homiletiske Skrifter af ham vandt megen Udbredelse og Yndest.

Til sin Ulykke blev han 28. Juli 1597 beskikket til Sognepræst i Visby og Superintendent paa Gulland; thi han havde ikke været længe paa denne afsides Ø, før han ved en Heftighed, der synes at have staaet i nær Forbindelse med hans kirkelige Nidkjærhed, havde rodet sig ind i saa mange Vanskeligheder, at
hans Forbliven paa Øen blev saa godt som en Umulighed.

Det var Formandens Enke, det var Lensmanden Herman Juel (VIII, 569), og det var Borgmester og Raad i Visby, særlig Raadmand Jørgen Volders, han kom i Krig med, og da han var saa uforsigtig at benytte Prædikestolen til at stille sine Modstandere i Gabestokken, saa gik det ham ilde, og ved en kongl. Rettertingsdom
af 16. Okt. 1599 dømtes han fra Embedet.

Da Manden imidlertid trods sin Heftighed besad baade Retsindighed og Dygtighed, tog Rigens Kansler Arild Huitfeldt, der havde været med at dømme ham, sig senere af ham og kaldede ham 1602 til Sognepræst ved
vor Frue Kirke i Odense. I denne Stilling vandt han baade Ære og Yndest som en ivrig og begavet Prædikant, hvis Prædikenbøger, særlig hans «Ungdomspostil» (1614 og ofte senere), vandt vid Udbredelse og betragtedes som Mønstre i deres Art.

Han døde i en høj Alder 9. Maj 1632, og Biskop Hans Mikkelsen holdt Ligprædiken over ham. I sit Ægteskab med Else Jørgensdatter (d. 1642) havde han flere Børn.

Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 752 ff.
Lemke, Visby Stifts Herdaminne.

H. F. Rørdam.

Skriv inn søkeord..