hovel (haavald) helseths selvbiografi

– er tilrettelagt av herr Einar Jansen; boken er utgitt i Christiania 1924;

 FORORD

Hovel Helseth, født 1779, død 1865, eier af gaarden Ulverud paa Nedre Eker og grundlægger av Solberg spinderi sammesteds, har i sine ældre aar nedskrevet en selvbiografi, som herved udgives i trykken efter hans families foranstaltning og med velvillig tilladelse af hans datterdøtre, frøknerne Elstrand i Christiania, i hvis besiddelse originalmanuskriptet nu er.

Jeg har ogsaa havt adgang til at benytte et par andre originaldokumenter fra Helseths egen tid, ligesom jeg efter familiens ønske har tilføiet endel oplysninger om Helseths og hans hustrus afstamning og udarbeidet en stamtavle over hans samlede afkom.

De oplysninger denne indeholder, skyldes for en væsentlig del slegtsmedlemmerne selv; en vis ujevnhed har derfor ikke kunnet undgaaes. Til supplering har jeg naturligvis ogsaa benyttet andre kilder; hvor en trykt kilde har vist sig at indeholde urigtige opgaver, er dette udtrykkelig anmerket.

Selvbiografien og de andre originaldokumenter er aftrykt med sin egen retskrivning.

Jeg takker alle dem, inden- og udenfor slegten, som ved imødekommende svar paa mine talrige forespørgsler har hjulpet mig i mit arbeide.

Christiania den 25de oktober 1924.

Einar Jansen

HOVEL HELSETHS SELVBIOGRAFI

MIN FØDSELSTID

Efter den Optegnelse, som fandtes i min Faders Bibel, er jeg født til Verden den 27de Aug 1779.

MIT FØDSELSSTED

I Næs Præstegjelds nordre Fjerding, omtrent 1/4 Miil i Nordost for Mjøsen, ligger en Gaard, af gammel Skyld 10 l…Tunge, fra de umindelige Tider Laugmands Gods, og skal efter Traditionen have været en Sæterbolig for den, noget nærmere Mjøsen beliggende Gaard Helgebye, og hvorefter mit Fødested skal i de ældre Tider været kaldet Helgesteter, men sammendraget til Navnet Helseth, og da denne Gaard paa de 2de Kanter har store Myre, og for øvrigt ligger i en isoleret Skovegn, hvortil kommer, at den i min Opvæxt endnu havde et Bryggerhuus, der viste Levninger af Fordums Røgstuer, opført af uhugget, temmelig grovt og malmrigt Fyretre, saa er det sandsynligt, at min Fædrebolig har været en Sæter, og da jeg ikke agter at laane nogen somhelst Glands, hverken at Fødestedet eller Fædre, saa anføres dette, blot, som et Material for Historien.

Gaardens Areal var betydeligt, men sikkerlig kun for Part opdyrket. Resten, som Myr og gruusagtig jordbund, tjente til Havn for 2 Hæste, 7 á 8 Fæe og 20 á 30 Faar, hvilke man vanskelig kunne vinterføde, især i tørre Aar.

Gaardcn blcv kjøbt efter min Foranstaltning, af Staten for 800 Spd., men efter min Moders Død solgt til Fremmede for 2000 Spd., hvorved Børnene erholdt en uforventet Arvedeel efter vor Moder.

MIT SLÆGTREGISTER

Paa Fædresiden skal min Bedstemoder Berte have, som Enkc beboet og brugt Gaarden, formodentlig i Begyndelsen af forrige Aarhundrede, da hendes Mand, efter hvem jeg skal været opkaldt, bortdøde tidlig og efterlod hende

– 8 –

– siden er under skriving;

Skriv inn søkeord..