lars linderot : presentert i svenskt biografiskt handlexikon

 

– Del II – på sidene 72 – 73 :

Linderot, Lars, väckelsepredikant. Född i Jörlanda socken i Bohuslän d. 7 aug. 1761. Föräldrar :
regementsskrifvaren Johan Linderot och Dorotea Kjerrulf.

Student i Lund 1778, fördes L. af sin kallelse till kyrkans tjänst och invigdes till predikoämbetet 1787. Efter att ha varit komministersadjunkt vid domkyrkan i Göteborg från 1790, utnämndes han 1800 till komminister i Tölö församling i norra Halland och verkade på denna anspråkslösa plats till sin död, som inträffade i annexförsamlingen Lindome, efter slutadt skriftetal till nattvardsungdomen, d. 23 maj 1811.

Han var som predikant synnerligt eftersökt och bildade för en tid nästan ett slags homiletisk skola, i det att unga präster och studerande, intagna af hans extemporerade, omedelbara predikosätt, sökte mer och mindre lyckligt tillägna sig detsamma.

Hans predikningar, hvartill utkasten och åhörarnes anteckningar med mycken svårighet samlades och trycktes efter hans död under titeln Högmessopredikningar, tillhörde länge antalet af svenska allmogens mest använda uppbyggelseböcker.

Detsamma var förhållandet med hans Andeliga sånger och tillfällighetsverser, som första gången trycktes 1815.

Skriv inn søkeord..