gisle johnsons bibellæsninger : presentert av nils hertzberg

– i hans selvbiografi “Fra min barndoms og ungdoms tid 1827 – 1856”; utgitt i Christiania 1909.

– fra sidene 139 – 140 :

Johnsons Bibellæsninger.

Ved de Bibellæsninger, Johnson i 50-Aarene holdt over Lukas’ Evangelium, var jeg stadig Tilhører. Jeg har i mit lange Liv læst og hørt mange Prækener og Bibellæsninger, men ingen som dem, han dengang holdt. Vistnok hørte jeg ham ogsaa senere, men ikke noget med den Glød og betagende Magt som da.

Han var dengang aabenbart i den første Grebetheds Tid. Det karakteristiske ved hans Udlægning var det stærkt vækkende. Hans Stemme havde en egen hjertevindende Klang, der ogsaa gjorde sit til at bane Vejen for hans Ord. Han havde en merkelig Evne til at gjøre den Text, han talte over, levende og praktisk; hvad der i denne ved en overfladisk Læsning ofte kan forekomme En hverdagsligt eller betydningsløst, fik gjennem hans Udlægning en overraskende Nyhed og Dybde.

Uforglemmelig for alle dem, der var tilstede, var saaledes den Time, da han talte om Synderinden, der vædede Herrens Fødder med sine Taarer og tørrede dem med sit Haar. Her gjaldt det at løse den tilsyneladende Modsigelse mellem Herrens Ord til Farisæeren Simon : “Hendes mange Synder er hende forladte, fordi hun elskede meget44, og hans Ord til Kvinden: “Din Tro har frelst dig, gaa bort i Fred”.

Den kloge egenretfærdige Farisæer viser han hen til hendes Kjærlighed, men Synderinden, som levende følte, hvor fattig hendes Kjærlighed var, viser han hen til den Tro, der har drevet hende til ham. Skjønnere og dybsindigere kan denne tilsyneladende Modsigelse ikke løses.

Der blev efterhvert stor Tilstrømning til disse Johnsons Bibellæsninger, ikke blot af yngre, men ogsaa af ældre Theologer og Prester, ikke blot de dannede, men ogsaa, og det især, af Menigmand. Mere end en Gang var jeg Vidne til, at Mænd af Arbeidsklassen, som jeg kom til at staa ved Siden af, blev stærkt rystede og bevægede.

Der udbredte sig fra disse Møder Vækkelse i vide Kredse; flere yngre Theologer (f. Ex. Laache, død som Biskop, Chr. (Høy/red.) Müller, død som Prest), der var paavirkede af Johnson, optraadte baade i Christiania og andre Steder. Efter hvert som hans Disciple kom i Prestestillingen, begyndte der fra Prækestolene rundt i Landet at lyde Forkyndelse i hans Aand, en Forkyndelse, der viste sig at drage Folk til Kirkerne.

 

Skriv inn søkeord..