lars dahle : missionskaldet

 

– fra boken : “Tilbakeblik paa mit Liv og særlig paa mit Missionsliv”. Det norske Missionsselskaps Trykkeri. Stavanger.1922.

 

Gjengitt fra s. 43 –  54 :

 

ATTER I HJEMBYGDEN. MISSIONSKALDETS OPSTAAEN OG MODNING.

Det var kjært at faa komme tilbake til hjemtraktene. Jeg fik slaa mig ned hos den før nævnte Iver Dahle, hvem jeg skylder saa meget og hos hvem ogsaa min søster hadde hat sit hjem mens jeg var paa seminariet. Her tilbragte jeg da noget over et halvt aar (vinterhalvaaret 1863—64).

Det var hensigten i denne tid at faa en liten hvil efter det gjennemgaaede kursus; fremdeles at faa summe mig litt med hensyn til den vei jeg nu skulde slaa ind paa til fortsættelse av mine studier; endelig haabet jeg i denne tid at faa drive en del selvstudium.

Det sidste blev nu hovedsaken. Jeg fik mig et litet kummer til studerværelse og tok fat med kraft. Jeg har visst i min hele levetid ikke læst som i disse maaneder, og visst ikke nogensinde hat større utbytte av læsningen heller.

Allerede paa seminariet hadde jeg fundet tid til at læse ikke saa litet utenom de bestemte fag. Saaledes engelsk og tysk, i hvilket jeg dog til en begyndelse fik litt hjælp hos et par av lærerne, men læste forøvrig ganske paa egenhaand. Dette studium, til hvilket jeg hadde skaffet mig de fornødne bøker, tok jeg nu fat paa for alvor og bragte det ialfald saa vidt i disse maaneder at jeg i begge sprog kunde Iæse lettere bøker.

Dernæst tok jeg fat paa latin, som jeg jo visste var hovedfaget for den som vilde frem til artium, hvilket jo var min hensigt. Men det blev en meget vanskeligere opgave. Madvigs latinske grammatik har jo sat graat haar i hodet paa mange, selv om de hadde hjælp av en lærer, og ulike værre blev det naturligvis for mig som skulde hjælpe mig selv. Men jeg fik da ind det væsentligste av sprogets formlære og fik gjennemgaat det tilsvarende av øvelsesstykkene i en latinsk læsebok.

Saa tok jeg fat paa fransk; men det blev det meget litet av. Den store franske grammatik av Blom, som jeg hadde faat fat paa, var altfor omfangsrik for en nybegynder, og desuten saa tung som Madvigs latinske, som ogsaa var dens forbillede. Det blev mig forresten snart klart at netop til studiet av dette sprog kan man aller mindst undvære en lærer, da det blir umulig at lære uttalen bare av grammatikkens uttaleregler. Jeg maatte derfor indtil vi­dere opgi dette.

Under dette sproglige selvstudium fik jeg nok saart føle hvilken forøket anstrengelse det kræver at skulle bryte sig selv vei fremfor at ledes av en dygtig lærer. Men saa har da paa den anden side dette større stræv kanske ogsaa en større utvikling til følge, likesom der ogsaa er en egen glæde forbundet med den bevissthet at ha løst knutene selv.

Ved siden av disse sprogstudier drev jeg jo ogsaa paa med en del anden læsning i denne tid, særlig kirke­historie. Jeg hadde været saa heldig at faa fat paa Guerickes store lærebok i dette fag (oversat paa norsk av Ulrich Sverdrup). Det er en indholdsrik og særdeles grundig bok, men meget tunglæst. Jeg gjennempløiet da disse to digre bind, og der hang ialfald en del med, om ikke netop alt. Min hukommelse var jo noksaa god i de dage.

Selvfølgelig blev det under disse omstendigheter ikke saa rart bevendt med den paaregnede hvile i denne ferietid. Somoftest sat jeg ved min lampe langt utover natten, og det hændte nok ogsaa at jeg sovnet fra den.

Et saadant selvstudium paa spræng er jo ikke just saa heldig; men jeg tror dog jeg hadde ikke saa liten nytte av det. Men disse maaneders ophold i hjembygden gav mig dog ogsaa ved siden av dette noget andet som var mere værd end det som kan erhverves ved studier. Jeg hadde under mit ophold ved seminariet hat en sterk følelse av at mit aandelige liv holdt paa at tørke ind eller ialfald be­tydelig at svækkes. Det blev derfor en sand velsignelse for mig at jeg her atter kom i samfund med alvorlige kristne, som hadde noget av vækkelsens glød i sig. Det bragte glørne under asken i mit eget hjerteliv til at friskne til igjen.

Her meldte sig ogsaa missionskaldet, som jeg heller ikke før var fremmed for, skjønt det indtil da ikke hadde vundet nogen større styrke hos mig.

Det som især paavirket mig i den retning, var brever fra min kjære ungdomsven Markus Dahle, som gjennemgik missionsskolen i Stavanger i 1859—64. Hvad han i brev meddelte derfra blev ikke uten virkning. Men jeg hadde forøvrig endda svært liten missionskundskap, og det var heller ikke saa let at erhverve den i de dage, da der endnu saagodtsom ingen missionslitteratur fandtes paa vort sprog. Den eneste bok av den slags som jeg kunde faa fat paa, var det lille ungdomsarbeide av den senere saa bekjendte missionsmand Jens Vahl («Er det Guds vilje at kristendommen i vore dage skal utbredes blandt hednin­gene, osv.», Kjbh. 1859).

Den gav mig en oversigt over missionsarbeidet og dets virkemidler, og blev mig virkelig til megen velsignelse. Gamle provst Vahl blev rigtig glad, da jeg længe efter min tilbakekomst fra missionsmarken fortalte ham dette. Han hadde da levert en hel række ar­beider om missionen, og hadde næsten glemt dette sit ungdomsskrift, som visst ikke, da det utkom, vakte syn­derlig opmerksomhet.

Jeg søkte dog for det første at vise missionskaldet fra mig. Min hu stod til at studere, og naar jeg saa var færdig med mit embedsstudium, tænkte jeg, saa kunde det bli klarere for mig om jeg skulde tjene Herren i hans menighet herhjemme eller ute paa missionsmarken. Begge dele var jo at tjene Herren i hans kirke.

Imidlertid fik jeg ikke fred i saaledes at utskyte av­gjørelsen av mit forhold til missionskaldet til en ubestemt fremtid. Jeg fik ogsaa en mistanke om at dette kanske var en hemmelig utvei til forgodt at slippe fra det. Desuten skjønte jeg av de meddelelser jeg hadde faat fra min allerede nævnte ungdomsven at gjennemgaaelse av missionsskolen visst vilde by mig en bedre pleie for mit aandelige liv end den almindelige studiebane, likesom det ogsaa vilde bringe mig ganske anderledes i forbindelse med missionen og la mig faa indaande missionsluft i fulde drag.

Nogen betænkelighet voldte det vistnok at jeg visste at utdannelsen ved missionsskolen — navnlig paa den tid — var saa meget ufuldstændigere end den akademiske. Men det haabet jeg til en viss grad at faa rettet paa ved et flittig selvstudium, noget hvorom jeg jo allerede hadde gjort en del erfaringer, som ovenfor meddelt. Desuten var det jo en avgjort fordel at jeg paa missionsskolen vilde faa rikere anledning til at indsamle missionskundskap, hvilket for en vordende missionær maatte være av ulike større betydning end at faa gjennemgaa mest mulig av de græske og latinske hedningers skrifter i grundsproget, hvilket jeg jo visste optok en meget væsentlig del av studiet til artium, som dette paa den tid var anlagt.

Disse tanker var vistnok ogsaa væsentlig rigtige. Dog skal jeg bemerke at jeg senere i livet har lært at indse at disse «klassiske studier» har en ganske anden aandsdannende betydning end jeg paa den tid skjønte.

Men saa stod jeg overfor et par vigtige spørsmaal, hvis besvarelse maatte faa avgjørende betydning for det skridt hvorom der her var tale :

1. Duer jeg til missionær ?

Har jeg den fornødne dygtighet, eller evner til efterhaanden at erhverve mig den ?

Dette er et spørsmaal som maa gjøres overalt hvor der er tale om at vælge et bestemt livskald; hvor meget mere naar det gjælder et livskald som hedningemissionærens, som stiller saa store krav.

Vi ser da ogsaa at den første og største hedningemissionær med blikket paa sin uendelig store og vanskelige gjer­ning spørre : «Hvem er vel duelig til dette ?» Og han svarer selv i det følgende kapitel : «Vor duelighet er av Gud». (2. Kor. 2,16 og 3,5).

Ja, det er nok sikkert at dygtigheten til al god gjerning — og ikke mindst til en missionærs store og saa overmaade vanskelige gjerning — maa komme fra Gud. Men dermed er ikke spørsmaalet for den enkelte om hans duelighet til en saadan gjerning besvaret. Spørsmaalet er jo for enhver netop dette, om Gud har villet ha just ham til at gaa ind i en saadan gjerning. Alle vi kristne er vistnok bestemte til at være med i arbeidet for Guds rikes utbredelse i verden, altsaa til at være medvirkende i missionen; men ikke alle kan bli missionærer. Dertil kræves særlige gaver, og det baade naturgaver og naadegaver, hvortil jo endda kommer hvad der maa erhverves ved de for stillingen fornødne studier.

Av disse tre er naturgavene og naadegavene det vigtigste. Har man disse, kan der utrettes meget, selv med meget tarvelige kundskaper, ogsaa i missionen, skjønt man i en slik stilling aldrig faar formeget av kundskaper heller.

Spørsmaalet blev da for mig om jeg hadde de to første egenskaper. Den sidste fik jeg da forsøke at erhverve mig efterhaanden.

Til de for en missionærs stilling nødvendige naturgaver hører i legemlig hensende en god helbred og den nødven­dige kraft til at taale det tropiske klima og missionslivets strabadser. Det mente jeg at jeg hadde. De aandelige naturgaver vil jo især maatte omfatte et nogenlunde godt nemme og særlig anlæg for sprog, da jo missionæren skal forkynde evangeliet i et fremmed sprog.

Her trodde jeg allerede at ha gjort erfaringer som gav mig haab om at kunne tilfredsstille fordringene saa nogenlunde. (Senere i livet har jeg set at man ikke tør slutte saa meget av de erfaringer man har gjort ved sine rent boklige sprogstudier. Det har nemlig ute paa missionsmarken vist sig at en som syntes at ha let nok for boklige sprogstudier, dog ikke er blit særlig flink til at tale det fremmede sprog, mens omvendt en som var en ren stymper i sit bok­lige sprogstudium, er kommet til at tale de indfødtes sprog bedre end nogen av sine medarbeidere, idet han har hat et godt øre og en bøielig tunge, samt en særlig evne til at lure sproget ut av de indfødtes egen mund).

Og saa er der jo saa mange andre naturlige begavelser som har sin store betydning for den vordende missionær, og som det ikke er saa let paa forhaand at avgjøre om man er i besiddelse av. Saaledes er det av den største betydning for en missionær at han har let for at finde sig tilrette i helt fremmede og uvante forhold, at han har skarpsind nok til at gjennemskue og hitte rede i de mange flokede for­hold han kommer ind i. Han maa ha evne til at bedømme mennesker og omgaaes dem viselig, alt efter enhvers be­skaffenhet og samfundsstilling. Han bør ha et vindende væsen, da jo hans opgave er at «vinde mennesker», som apostelen uttrykker det (2. Kor. 5,11). Han bør ha evne til at planlægge og organisere et arbeide, og han trænger saart den seige utholdenhet som aldrig gir tapt, hvor mørke end utsigtene stiller sig, — med andre ord: han maa selv under de tilsyneladende mest fortvilede forhold i bøn og tro kunne arbeide «med haab mot haab» (Rom. 4, 18), og i taalmodighet vente paa Herrens time.

Det sidste er ikke det mindst vigtige. Man har det ord efter en erfa­ren missionsleder at «en missionær er et menneske som har lært at vente».

Det vil ogsaa komme vel med om han av naturen har et godt humør og et lyst sind, saa han ikke ser for mørkt paa hvad der kan møte ham.

Det er vel en selvfølge at det ikke er let for et ungt menneske at faa klarhet over alle disse krav som missi- onsgjerningen stiller til hans naturlige anlæg i de forskjel­lige retninger, og endda vanskeligere at finde ut om han har dem.

Hvad mig selv angaar, saa var det nok meget langt fra at jeg hadde fuld klarhet over dette, da jeg skulde be­stemme mig til at søke mig ind i en saadan livsstilling. Der dæmret for min bevissthet en saadan sværm av slike forskjellige krav at jeg holdt paa at tape modet.

Jeg har hidindtil kun talt om de for den vordende missionær nødvendige naturgaver. Men der er noget som er endda vigtigere, nemlig naadegavene.

Derved forstaar vi naturligvis først og fremst livet i Gud. Uten det bør selvfølgelig ingen tænke paa at bli missionær, eller overhodet en arbeider i Guds rike herhjemme eller derute.

Men selv om man ved Guds naade faar tro at ha faat dette liv i eie, saa kan det føles saa altfor svakt at man bæver ved tanken paa at skulle overta en missionærs store og ansvarsfulde gjerning.

Har du den troens kraft som ikke vil bukke under i arbeidet og trængslene, den kjærlighet som taaler alt, det levende haab som aldrig forsager ? Det var just disse spørsmaal som blev de aller alvorligste for mig da beslut­ningen om at melde mig til missionstjenesten endelig skulde fattes, og som gjorde at det skedde under frygt og bæven.

2. Hvorledes kan jeg bli forvisset om at mit kald (min indre dragelse til at bli missionær) virkelig er egte og rent ?

Ikke enhver dragelse til et bestemt livskald er fra Gud. Hvor let kan det ikke ske at jeg forveksler min egen til- bøielighet med Guds stemme ? Hvorledes kan jeg sikre mig mot dette ?

Her maa nu for det første merkes at de av Gud skjænkede naturgaver gir nogen veiledning. Hvis jeg f. eks. finder at min helbred ifølge lægens erklæring slet ikke er sterk nok for missionslivet, saa kan det heller ikke være Guds mening at kalde mig til det, og da kan den heller ikke være fra ham den dragelse jeg føler til det. Det samme gjælder ogsaa, hvis det f. eks. ogsaa viser sig at jeg ganske savner evne til at tilegne mig fremmede sprog.

Og saaledes ogsaa med savnet av andre naturgaver som stillingen absolut kræver. Dette gjælder forresten ikke bare kaldet til missionstjenesten, men ethvert livskald. Hvis jeg slet ikke taaler sjøen, kan det ikke være Guds mening at jeg skal bli sjømand. Og hvis jeg hverken har sangstemme eller gehør, saa kan ikke Gud ha bestemt mig til sanglærer — hvor megen lyst jeg end har til det. Denne lyst kan da ikke være fra Gud.

Hvor ofte blir ikke et menneskes hele liv forfeilet der­ved at han mener at ha kald til noget (f. eks. til at bli digter eller kunstner), hvortil han savner den nødvendige begavelse. En saadan blir aldrig en «kunstner av Guds naade», men mot hans vilje, og derfor en daarlig kunstner.

Det forholder sig i virkeligheten saa med ethvert valg av livskald, hvortil der kræves særegne betingelser. lagttas ikke dette ved valget, saa blir det daarlig bevendt med vedkommendes arbeide, fordi han er kommet paa en «gal hylde», paa en plads for hvilken han ikke passer. Det følte ogsaa de gamle hedenske romere — hvorfor de sa om en saadan at han hadde tat fat paa sit arbeide «imot visdomsgudindens vilje» (invita Minerva).

Jeg finder fremdeles at burde nævne den betydning de ydre omstændigheter og Guds førelser med en har for be­dømmelsen av Guds kald til ham til en stilling som missionærens. Jeg tænker da ikke bare paa at Gud har ført ham ind i saadanne forbindelser som lægger missionstanken særlig ind paa ham, men fornemmelig derpaa at Gud har løst ham fra de omstændigheter som kunde holdt ham til­bake. Hvis saaledes en har en gammel mor eller far eller smaa forældreløse søsken, hvis forsørger han er, og han saa føler kald til at dra ut som missionær, saa har han i disse forpligtelser som paahviler ham, allerede god grund til at betvile at dette virkelig er et kald fra Gud, og derfor til indtil videre at avvise det, idet han ihukommer den store hedningeapostels ord : «Dersom nogen ikke har om­sorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornegtet troen og er værre end en vantro».(1. Tim. 5,8).

Hvis det saa virkelig er Guds vilje at han skal dra ut til hedningene, saa vil han nok paa en eller anden maate løse ham fra de pligter som holder ham tilbake, og da vil han heri kunne se den endelige bekræftelse paa sit missi- onskald og tillidsfuldt kunne følge det.

Jeg skal til disse betragtninger endnu kun faa tilføie den personlige bemerkning, at der for mit vedkommende ikke forelaa nogensomhelst forpligtelse som kunde hindre mig fra at følge missionskaldet. Ogsaa deri maatte jeg jo se en tilskyndelse til ikke at vise det fra mig.

Men jeg maa endnu komme tilbake til spørsmaalet om kaldets egthet.

Det væsentlige og avgjørende er at dragelsen til at gaa ut som missionær er begrundet i kjærlighet til Je­sus og de arme hedninger som han har kjøpt saa dyrt og saa inderlig gjerne vil frelse, samt i lydighet mot hans bud : Gaa ut og gjør alle folkeslag til mine discipler.

Men til dette for missionskaldet væsentlige kan der komme mange bihensyn som let kan faa en be­tydning som de ikke bør ha, og som derved gjør det egentlige missionskald urent (blandet).

La mig peke paa nogen av dem :

a. En av de uskyldigste av dem er den at man vil bli missionær væsentlig av hensyn til sig selv, d. v. s. sit aandelige livs trivsel, sin sjæls frelse. Der staar jo, sier man, at «det bør os gjennem megen trængsel at indgaa i Guds rike» (Ap. gj. 14,22), og jeg føler at for mig er just en saadan trængsel saa saare nødvendig for min frelse. Og i missionslivet vil jeg faa den.

Men det er dog ikke for din egen skyld du skal bli missionær, men for de arme hedningers.

b. Saa kan det være fristende for mangen ungdom som tørster efter kundskap, men ikke har midler til at be­koste sin videre utdannelse at søke sig ind paa en missionsskole for at faa tilfredsstillet sin kundskapstrang, idet baade opholdet og undervisningen jo der gis gratis. Missionstjenesten faar han da ta med, men væsentlig som «et nødvendig onde». Det har da ogsaa hændt — om end hel­digvis meget sjelden — at en saadan har trukket sig til­bake, naar han hadde opnaadd en værdifuld gratis utdan­nelse. Navnlig er fristelsen hertil ved vor missionsskole større nu, da der i forberedelseskurset tas sigte paa at føre frem til artium; ti en saadan eksamen har jo sin store betydning for et senere embedsstudium her hjemme.

Rigtignok er det saa at enhver elev ved sin optagelse paa missionsskolen gaar ind paa den betingelse at han, hvis han trækker sig tilbake, skal tilbakebetale selskapet hvad det har kostet paa ham. Men dermed gaar det nu saa som saa. Enhver vet jo ogsaa at selskapet ikke vil inddrive slike krav ad rettens vei, selv om vedkommende hadde evne til at betale.

Desuten vil jo en saadan ha den utvei at kunne foregi at han har trukket sig tilbake av den grund at han ikke længer føler noget missionskald, — og det er jo en grund som man maa respektere, hvor den virkelig er tilstede.

c.  Det kan nok ogsaa forekomme at en ungdom kom­mer til uvilkaarlig at blande noget romantisk ind i sit missionskald. Han mener det nok alvorlig med at han vil ut og missionere, — men han vil ogsaa «ut over de høie fjelde», vil ut i den vide verden, opleve noget, se nye land og nye folkeslag.

Man kunde tænke at missionsgjerningens farer og trængsler maatte holde det romantiske borte; men dette er tildels saa langt fra tilfældet at tvertimot de paaregnelige farer og trængsler for enkelte karakterer har en egen tiltrækning. Det er for dem netop det herlige at komme ind i slike omstændigheter hvor «faren veier hver evne som du eier», som digteren sier.

Jeg kjender denne fristelse til at forurense missionskaldet med tilsætning av slike romantiske elementer. Den var saa ganske i harmoni med min natur fra barndommen av : at tiltrækkes av det vaagsomme og farefulde.

Denne tilbøielighet indgav mig længe ikke liten frygt for at mit missionskald kanske ikke var egte. Jeg maatte alvorlig spørre mig selv : «Er det kanske likesaa meget for at «opleve noget» som for at vinde sjæle for Herren du vil bli missionær ? Jeg turde ikke stole paa missionskaldets egthet før jeg kunde svare mig selv : Nei, det er dog det sidste som er den store hovedsak for mig.

d.      Endelig maa nævnes at det tilfælde forekommer at det ikke er blot missionsgjerningen som tiltrækker, men ogsaa forholdene i hjemlandet som frastøter. Naar saa disse to ting samvirker, saa blir det et blan­det missionskald. Jeg kjender dette av egen erfaring. Det var jo min oprindelige tanke at studere teologi og bli prest herhjemme. Men de statskirkelige forhold frastøtte mig i høi grad. Det hadde kanske nogen indflydelse i denne henseende at jeg tidlig begynde at studere Søren Kierkegaards skrifter, hvor han saa spydig spotter den statskirkelige vanekristendom : «Jeg er født i et land, som ifølge geografien er et kristent land — altsaa er jeg en kristen». Det stillet sig derfor saa for mig, at for at faa virkelige, bekjendende kristne trænger vi næsten at faa virkelige hedninger ved siden av, som vi har det paa en missionsmark.

Jeg har naturligvis for længe siden set ensidigheten i den Kierkegaardske betragtning. Men jeg har aldrig kun­net komme bort fra at en slik sammenvoksen av det kristelige og borgerlige samfund er og blir unatur, enten den nu fører til en statskirke, som hos os, eller til en kirkestat, som i sin tid i den katolske kirke.

En slik sammenvoksning synes mig at ligne den hos de «siamesiske tvillinger», hvor to personer var sammen­vokset ved en tyk streng. Naar man ikke vaaget at skille dem ad ved en operation, saa var det nok av frygt for at en slik operation kunde fremkalde forblødning hos den ene eller den anden av dem eller hos begge to.

Det er vel ogsaa i virkeligheten den vigtigste grund som kan anføres imot at foreta den operation som skal skille kirken fra staten.

Om den frygt i det enkelte tilfælde er tilstrækkelig begrundet, faar da bli en skjønssak.

Hvad der forresten har betydning her, hvor talen er om missionskaldets egthet hos mig personlig, er dette at jeg kom til det resultat at det som drog mig til missionen dog var selve missionskaldet og ikke det anstøt jeg tok av forholdene i hjemmets kirke. Og først da jeg følte mig forvisset herom, vaaget jeg at stole paa egtheten av mit missionskald og følge det.

Jeg er næsten bange for at læseren vil finde jeg har dvælet altfor længe ved mit missionskald og de forskjellige betragtninger og overveielser som dette førte mig ind i. Men det faar tjene mig til undskyldning at dette for hele min livsgjerning har hat en saa stor betydning.

Kanske jeg ogsaa tør forutsætte at det vil interessere alvorlige missionsvenner at se hvad et ungt menneske faar at kjæmpe med, før han blir klar over sit missionskald. Særlig interesse vil det vel ha for saadanne som selv holder paa at kjæmpe sig frem til klarhet paa dette punkt, og det skulde meget glæde mig, om det kunde bli dem til litt vei­ledning.

Da jeg var blit klar over mit missionskald, og jeg visste der skulde være optagelse av et nyt kuld ved missions- skolen i Stavanger i sommeren 1864, indsendte jeg min ansøkning om optagelse og fik det svar at jeg var optat og skulde indfinde mig i juni.

 

 

Skriv inn søkeord..