karen sundt : “gamle slægter – svundne dage” : avsnit 3

 

–  avsnit 3 består av artiklene 10 – 18.

– Artikkel 10 –

Min første ungdomstid. Det erotiske – Ubanede veie.

  Syttan år tror jag vist at jag var, en liten flicka så munter så gla… Min første virkelige forelskelse, den der hadde nogen betydning i mit liv indtraf i mit 18de aar. Det var en ung sjømand. Han hørte ikke hjemme i Langesund, men var der oftere med skibet han for med. Han var en type paa mandlig skjønhet, høi og kjæk med stærke vel dannede hænder. Han var mørk som en sydlænder med sort lidt lokket haar og sorte øine, hans træk fine og regelmæssige. Hvad han hed ? Det nedskriver jeg ikke. I mit hjertes erindringer fra svundne dage gjemmer jeg hans navn ! . . . Navnet var eiendommeligt, det tydet paa, at han kunne være av sydlandsk herkomst. Men jeg vet intet om ham, turde aldrig spørre, bar min elskhug som min dypeste hemmelighet…  Ingen maatte vite noget. Han stod saa langt under mig, var hvad man i den tid kaldte for „en simpel mand“, thi standsforskjellen var dypt rotfe­stet. Jeg drev det dog til at veksle med ham nogle ord, engang nede ved en av bryggerne i Langesund. Han rodde med sin baat like ind mot bryggen, hvor jeg stod gan­ske alene. Han tiltalte mig med et par ord. En anden gang var det ombord i et lidet fjorddampskib en vakker høstkveld, jeg befandt mig paa hjemreisen fra en lysttur til Skien. Længe mindedes jeg hans sorte øines ild de par minutter han saa paa mig med noget eiendommeligt i blikket. Hvorvidt han gjengjældte min elskhug ? …   Jeg vet det ikke ! … Det var bare de par ord, der faldt os imellem… Ikke et haandtryk engang…  Han turde vistnok ikke søke nogen tilnærmelse; standsforskjellen skilte…. Han forsvandt fra mit liv likesaa hurtig som han var kommen. Han blev borte for mig, jeg ved ikke hvor han for hen ! … Det hele var som en drøm, et eventyr ! … Men aldrig siden har jeg mødt en saa smuk mand. Jeg har aldrig glemt ham skjønt menneskealdere ligger imellem. Det var en skjøn, en ren kjærlighet, den fyldte min sjæl med fryd, men ogsaa med en dyp, lønlig smerte. Jeg mindes i denne forbindelse Bjørnsons vakre dikt om den tone, der aldrig kunde naaes.

Vilde den favne og vaagnet brat    —    vaagnet brat.

Tonen hang last i den bleke nat  —    den bleke nat.

¤

Herre min Gud lag mig derind  —    tag mig derind.

thi tonen har faaet mit hele sind —    mit hele sind.

¤

Alle de andre saa lidt forslaar —    saa lidt forslaar

mot denne jeg søker, men aldrig naar —   aldrig naar.

Nogle aar senere blev jeg med far og mors samtykke forlovet med en ung styrmand fra Porsgrund, han var en dannet mand og av god familie. Mange hyggelige stunder tilbragte jeg i hans koselige forældrehjem i Porsgrund, og han blev ogsaa vel modtat, naar han kom i mit hjem.

Mor gjorde især meget av ham for han hadde el bebageligt væsen og var meget vennesæl. Jeg nævner ikke hans navn, det er overflødigt. Jeg vil kun nævne, at han var længere ute beslægt med en konsul Mathisen i vestre Porsgrund.

Det var kommen saa hastig paa med os to. Vi blev først kjendt med hinanden paa en aketur en vinter over jul, da han laa med skib ute i Langesund og ventet paa god vind. Derfor sa altid far med en liten hovedrysten : „Vi kjender ham saa lidt“.

Kanhænde forstod vi ikke hinanden — — kanhænde var vi ikke saa glad i hinanden som vi hadde ment fra første stund. Kanhænde badde han ikke stadighet til at holde ut. Far hadde nemlig stillet den fordring, at vor forlovelse ikke skulde deklareres i videre kredse for min slægt, forinden han blev kaptein ombord i eget skib. Far trodde nok det vilde falde ham let, da ban hadde rike slægtninge, der kunde hjælpe.

Vi hadde været forlovet et aars tid da noget indtraf der skilte os. . . Det var forbi !… Forbi for altid . . og det med en gang. Hans sind blev helt vendt fra mig fra samme stund, som han mødtes med en ganske ung dame, mere indtagende end jeg, frisk og yndig som en tidlig vaarblomst. . . . Jeg tror det var hun, der kom imellom, . .skjønt det aldrig blev opklaret, thi damen stod mig meget nær. Vi var alle tre paa en tur til telemarken og han sværmet den hele tid for hende, jeg var glemt og rent tilsidesat. Jeg vil ikke si, at min rivalinde med forsæt vilde gjøre mig ondt. Hun var ingen kokette. Hun var ubetænksom og hendes væsen omtrent likt mod alle. . . Hun mødte alle med latter og sang. Men mig bedrøvet og krænket hun; det var mit første hjertesaar. Jeg kjendte i mit Indre en sviende smerte. Det gjorde saa ondt, saa ondt !

Jeg fik fra ham et kort brev, hvori han uten nogen gjennemgaaende forklaring gjorde mig bekjendt med at vor forbindelse ikke kunde forsættes længer; det var hans ønske den skulde ophøre inden han atter betraadte havet.

. . . Jeg stod ved vinduet i stuen hjemme og saa Briggen han for med styre kursen ut fjorden for en føielig bris. Det blev hans sidste reis. Samme høst kom han syk hjem og døde utover vinteren. Jeg stod aldrig mere ansikt til ansikt med ham, men jeg fik vite, at han vandret bort i fred. Jeg var saa lykkelig at jeg ikke bar nag til nogen. Jeg kom forholdsvis let over min sorg. Jeg søkte og fandt trøst i Guds Ord og i stilheden ! . . Jeg kom i tanke om, at jeg kanhænde tok feil i min mistanke mot den nævnte dame. Gud alene ved det . . for mig og hende var og blev det en hjertes hemmelighed. Men en gang vil alt opklares og opløses i evig harmoni.

„Ja engang !… naar  den taake er forsvunden, som her sig sænker over livet ned,

naar dagen evig klar er hist oprunden — og lys omstraaler hvert av vore fjed !”

*

„Begynder som en susen i kornet sommerdag og vokser til en brussn gjennem skogenes tak“. (Bjørnson).   Mens aar og dag gik tok jeg ivrig fat med læsning og selvstu­dier. Det var alvorlig og tung læsning som : „Grundtvigs udsigt over verdenskrøniken”.   Og : den tyske forfatter „Schleiermachers Værker”.  Men det var ogsaa lettere Lekture : engelske romaner av Maryat og fl. Men mine yndlingsforfattere var dog Ingemann og Øhlensläger. Med særlig forkærlighet dvælet jeg ved Ingemanns fortællinger fra middelalderen. Jeg var saa heldig, at jeg hadde let adgang til at skaffe mig bøker, saavel konsul Gunnersens som mægler Parnemans rike boksamlinger stod til min raadigbet. Mægler Parneman var almindelig kjendt som en lærd og kundskabsrik mand, han var min mors fætter og det hørte til en av mine yndlingsfornøielser at besøke ham og hans elskværdige hustru i deres hyggelige hjem i Porsgrund. — Det var intelligente og aandsvakte mennesker som jeg der fik anledning til at møte. Literatur, religion og politik blev ivrig diskuteret. Det var en sand aandsnydelse at til- bringe en dag i mægler Parnemans hus. Jeg lærte meget som siden kom mig til gode. Av religiøse forfattere var jeg mest glad i W. A. Wexels. Jeg læste med interesse den av hans bøker, der hadde vakt mest opmærksomhet og som var blit til et stridsemne. Det var : „Aaben erklæring om Kristi nedfart til dødsriket og en mulig omvendelse efter døden”. Den bogen læste jeg i smug, ganske imod min mors vilje. I Parnemans hus hadde jeg ogsaa anledning til at læse og sætte mig ind i Biskop Mortensens dogmatik. Jeg læste alt, hvad jeg kunde overkomme, og grundet og tænkte ovet meget i denne min første ungdomstid. Jeg hadde endnu ikke fundet hverken “Liv eller Lys”, som en mand engang sa, „men jeg gik og ledte !” Jeg hadde langt fra opgit min yndlingsplan : at bli forfatterinde. Det utgjorde maalet for mine varmeste ønsker og bestræbelser. Jeg gjorde flere utkast til en større fortælling og fik den endelig færdig. Jeg hadde tat til forbillede de engelske romaner, hvad stil og form angik. Motivet, til handlingen tok jeg mangesteds fra. Det var scener av livet ute ved kysten og en sammenblanding av mange ting, hvorom jeg hadde læst eller hørt. Selvsagt er det, at mit første forsøk paa at skrive en bok var svært umodent, og led av feil og skavanker i massevis. Min far som ikke hadde nogen rede paa at bedømme slikt gjennemlæste mit manuskript og fandt det storartet. Mor sa ingenting; hvad hun og far talte sammen i den anledning fik jeg aldrig vite. En ting er sikkert og det er, at hverken mor eller far ante hvad der bodde i mig, og at jeg hadde mot til at „gaa paa” med sand dødsforagt for at naa mit maal.

– Artikel 11 –

Jeg foretog en reise til Kristiania for at besøke slægt og venner og tog da anledning til at opsøke Bjørnstjerne Bjørnson, for at raadspørre ham om den bedste maate, hvorpaa jeg skulde faa ut min første bog. Han tog imod mig med venlig deltagelse og behandlet mig som den „umodne kvinde“ han ansaa mig for at være. Efter at ha tittet lidt i mit manuskript sa han mig med alle hensyn, „at det aldrig vilde gaa med den fortælling.“ Dog vilde han ikke si at jeg manglet Evne …. Men jeg savnet utvikling, jeg maatte ut i livet. Jeg maatte ut i kamp og strid og arbeide, kjæmpe tomme for tomme, for at naa frem. Han raadet mig til at begynde med at skrive i nogle smaablade, hvor jeg kunde faa anledning.

De to jomfruer Iversen.

Det er vist endnu nogen i Langesund inden den ældre generation som vil mindes søstrene Ambor (kanhænde ,Ambor“ var døpenavn) og Nicoline Iversen. Saavidt jeg husker var Porsgrund deres fødeby og egentlige hjemstavn. (Har senere faat oplysning om at Ambor og Nicoline Iversen vistnok var søstre efter Lars Iversen og Inger Wright). Det er forøvrig litet jeg vet om dem fra tidligere tider, husker dem kun fra den gang de alt var langt uti aarene og sat i klasse med „gamle Jomfruer”. Da bodde de for sig selv i Langesund i en-enetages trægaard, like bakom Jørgen Wrights have, umiddelbart ned mot bryggerne og de gamle sjøboder. Det var dette strøk vi som barn gjerne kaldte for „utenskjærs” vel av den grund at den laa like ned mot sjøen. Jomfruerne Iversen var av god gammel og fornem æt : de var nær beslægtet med familierne Aall og Wrigth. Ambor den ældste av søstrene hadde i mange aar været i huset hos madame Bolette Just Wright. Søsteren Nikoline holdt gjerne til i Kristiania hos en yngre søster, der var gift med doktor Torstensen. Efter madame Bolette Wrights død tok Nicoline stadig ophold i Langesund og førte husholdning sammen med søsteren. De hadde faat en arv efter madame Wright og ved siden av de midler de muligens hadde lagt tilside i tidens løp var de sat istand til at leve sorgfrit efter da­tidens fordringer. Trods den almindelige agtelse de to damer nød saa blev de dog ofte gjort til gjenstand for spøkefuld kritik paa grund av deres originalitet og noget særegne væsen. Jeg husker specielt at de var varmhjertede dyrevenner, noget som i den tid ikke var saa ganske almindelig, men ofte fremkaldte “tvetydige smil“ naar det gik til yderligheter. Særlig næret de to damer sterk sympathi for katter. De hadde hver sit yndlingseksemplar: Lolla og Lita, som de for­gudet og forkjælet i alle optænkelige maater. Jeg husker en epi­sode, der fremkaldte en skrækkelig panik i damernes hjem. Det var en dag jeg tilfældigvis kom indom ifølge med Ovidia Wright, der var sendt i et ærind for sin mor. Vi mødte de to damer og tjenestepiken aldeles fra sig selv. Under skrik og høie rop, som fortvilede mennesker, kom de løpende fra stue til kjøkken. Med ildtænger og skuffer bar de ut fra ovnen brændende vedstykker; det spraket med gnister og huset stod i røk. Endelig blev der trukket frem av ovnen en hel- eller halv-død, forbrændt kat. Det blev fortalt os under heftig graat at „Lita“  — (kjæledæggen til Ambor) var krøpet ind ad den aapne dør til den kolossale gammeldagse etage-ovn. Piken som ikke hadde observert katten nøret en god varme op i ovnen og gik ut i kjøkkenet til de to damer, der holdt paa med noget matstel. Da alle tre en stund efter kom ind i stuen fik de høre en ynkelig kattemjau fra ovnen og den frygtelige opdagelse blev snart gjort. Vi to smaapiker var tilbøielig til at le, som barn ofte pleier. Scenen var altfor komisk. Jeg har siden tænkt : Hvor dog de to gamle var lykkelige i al sin barnlige enfold. De hørte til de naturer, der kunde «sørge over tapet av — — en blomst — —   en fugl, et yndlings-dyr. De var uberørte av livets storme, ædle og rene av hjertet i al sin færd.

 

– Artikel 12 –

I det daglige liv var de to damer noksaa tarvelige. De utførte ofte selv sine erinder mot tidens skik og sædvane.

Fra stuevinduet hjemme hos far og mor, i den gamle Wrightegaard, saa jeg dem mangen vintermorgen hente melk og fløte fra Jakob Hansen. Var det uveir med slut og regn var de i et eiendommelig antræk. Jeg husker særlig Ambor, naar det var hendes tur til at gaa. Hun var gjerne i en grønstripet kaape, et uldent tørkle paa hodet og træsko paa benene. — „Nei se paa Ambor Iversen !” sa gjerne min mor; det stemte ikke med mors strenge begreper om konveniensens for­dringer, der burde overholdes selv i den lille by.

Forøvrig forstod nok jomfruerne Iversen at føre sig med fin gammeldags anstand naar dette utkrævedes. De deltok med lyst og interesse i selskapslivet. De møtte op i selskaper hos Jørgen Wright og postexpeditør Thrane, gjerne antrukken i silkekjoler fra vore oldemødres tid. Disse kjoler var „kistelagte“ hele aaret undtagen ved disse anledninger, helst ved juletider kom de frem fra sine gjemsler.

Hver første juledag holdt de to damer et julelag. De indbød saa mange som deres stue kunne rumme. Det var en saakaldt soirée eller et aftenselskap; det gik livlig og festlig til med en overflødigbet av julemat, bakkels og tærter, slik som bruk og skik var dengang. Hvad angaar de to damers aandelige utvikling og interesser, saa tænker jeg det var som hos folk flest i de dage. Jeg vet bare, at Ambor fulgte godt med i aviserne og læste av datidens literatur, hvad hun kunde faa tak i.

Jeg har hørt omtale en liten episode fra den tid da Ambor var i huset hos madame Bolette Wright. Det var anden paaskedag (aarstal kan jeg desværre ikke opgi). Som sedvanlig holdtes der gudstjeneste i Langesunds kirke. Det var den kjendte Bamleprest G. A. Lammers som skulde forrette. Han var kommen kjørende til Langesund med sin familie og i den anledning gaves der en større mid­dag hos Jørgen Wright. Madame Bolette Wright og hendes jomfruer var blandt de indbudne.

Efter kaffen gik ungdommen for sig selv ned i et større rum i forbygningen, der vendte ut mot torvet. De vilde more sig de unge, og tok til at danse efter tonerne fra et gammelt klaver. Dette blev til forargelse for presten Lammers.

Med iver diskuterte han saken med Jørgen Wright, der ikke kunne være med paa, at det var nogen synd i at de unge moret sig, de var jo bare som barn de lekte. Midt under denne diskussion, der truet med helt at bryte stemningen, kom Ambor Iversen ind i selskapsværelset. Hun hadde været nede og set paa dansen og nu trippet hun like bort til presten Lammers og avbrøt den heftige diskussion ved at si : „Erents (prestens eneste søn) danser rigtig pent, presten Lammers”.

Lammers svarte kort og skarpt : „Dermed siger De mig ingen kompliment, jomfru Iversen !“ Ambor lot som hadde hun ikke hørt prestens uvenlige svar. Hun rusler bort til madame Bolette Wright, der sat i  høisætet i sofaen.

„Tante“, sa hun i en lidt dæmpet, men dog resolut tone : „Laan mig snusdaasen din !“

Madame Wright blev nok noget overrasket ved dette forlangende, men Ambor gav hende ingen tid til nogen bemerkning. Uten videre tok hun tantens massive sølvdaase der stod paa bordet, saa ruslet hun tilbake til de to stridende herrer. Hun stanset like foran Lammers, banket to gange paa laaket til snusdaasen og sa i en jovial tone :

„En pris contenanse, hr. prest !“ Det var signalet til fred. Stri­den opløstes i munterhet, selskapet kom atter i stemning (fortalt til min mor av jomfru Ellen Margrethe Jonsen, der var en av gjæsterne i selskapet).

I denne biografiske skisse falder det av sig selv at nævne : Jakob Aall.

(Vistnok søn av Nikolai Benjamin Aall og hustru Anne Cathrine Iversen).

Han var en nevø til Ambor og Nikoline Iversen og hadde i en aarrække sit hjem i deres hus i Langesund. Jakob Aall er en av Langesunds originaler fra svundne tider. Her er kanhende endda de der vil mindes den høie magre mand med den skarpt skaarne profil, de urolige mørke øine og de fine intelligente træk. Der var noget fornemt ved ham, jeg husker han hadde lange, hvite soignerte hænder.

Jakob Aall var student; hadde læst til artium og tat sin eksamen med udmerkelse. Han var overanstrengt og blev daarlig. „En forlæst student”, sa nogen. Det var noget mere. Hans nerver var ødelagte — — — han blev sindssyk, kunne ikke tænke klart. Han kom aldrig videre med alle sine kundskaber og evner, blev altid siden en drømmer, en sværmer, uhelbredelig syk paa sjæl og sind, hans forstand var omtaaket. Han blev værnet om av sine kjærlige tanter, de behandlet ham som et svakt barn. I det stille Langesund kom hans sind nogenlunde tilro. Han gjorde aldrig noget menneske men og grep aldrig noget forstyrrende ind i noget forhold. Han var behersket av fikse ideer, en av disse bestod i, at saa ofte som han paa sine vandringer omkring i byen kom forbi et hushjørne bukket han eller gjorde en dyp kompliment. Hvad denne eiendommelighet hadde at bety fik aldrig noget menneske vite.

Bemerkelsesværdig for hin tid er det, at aldrig noget blandt stedets ungdom gjorde sig lystig over den sindsforvirrede, eller paa nogen maate var ham til besvær. Man lot ham i fred saa han kunne gaa omkring som han vilde.

Jakob Aall var i nær slegt med Eidsvoldsmanden av samme navn, og han var bror til Cato Aal, der var sogneprest i Tanum.

Nu er Jakob Aall og Jomfruerne Iversen forlængst glemt av de fleste blandt de travle nutidsmennesker. De er borte og deres sted kjendes ikke mere, deres liv og virke her i verden er som en saga blot. Under græstorven paa Langesunds gamle kirkegaard hviler deres støv til dagen frembryter da det som nu ligger dødt skal vaakne til liv og uforkrænkelighet.

 

– Artikel 13 –

Tjenestepiken i den tid var et underordnet væsen, hun hadde ikke mange fordringer. I løn hadde hun i regelen 8 daler (da jeg var i konfirmationsalderen blev pikelønnen øket til 12 daler aarlig) og et par støvler, saa fik hun gjerne i julegave en tarvelig kjole eller noget lintøi.

I mange huse i den tid var piken henvist til utelukkeude at opholde sig i kjøkkenet og hadde ogsaa sit soverum der. Jeg husker i mit hjem, der sov piken i mange aar i en skapseng under kjøkkenbænken. Der blev aldrig spurt en tjenestepike hvorvidt hun var tilfreds eller ikke, der blev aldrig tat mindste hensyn til hende.

Likevel var hun tilfreds med sin lodd naar fruen ikke var altfor urimelig. Hun hadde lært at tie og lide og føre en ydmyg tilvæ­relse. De leieste og tungeste arbeider blev paalagt hende og hun vaaget aldrig at knurre, men bar sit aag taalmodig. Hun var sta­dig i arbeide, av fristunder hadde hun ikke mange. Nu er her lykkeligvis skedd et omslag i dette forhold. Vor tids tjenestepike optrær med pretensjoner, hun vil behandles som et frit menneske og ikke mere være trækdyr eller slave av en urimelig husfrues nykker.

Fra mit forfædrehjem husker jeg særlig to tjenestepiker. Det var jo mange av dem og forskjellige individer i alle de aar. Men jeg knytter mig ved disse to fordi de var hinandens rene motsætninger. Den ene samvittighetsfuld i al sin færd, rent et pragteksemplar av en pike i de dage. Den anden — et menneske, som var glidd ut paa livets skraaplan.

Aase — den første av de to var fra Bøherred, en kjæk og vakker bondejente. Hun var gaardmandsdatter av gode folk; men det var gaat tilbake med forældrene. Aase hadde en stærk længsel ut, og hun drog nedover mot Skienskanten for at ta tjeneste. Vi fik hende fra Knardal ved vestre Porsgrund, hvor hun først tjente. Hun vilde længer hun Aase. Hun vilde reise saa langt at hun kunde faa se sjøen. Med stor utlængsel sang hun Bjørnsons sang :

„Undrer mig paa, hvad jeg faar at se over de høie fjelde ?”

Den sangen hadde hun lært av smaagutten paa Knardal. Saa kom hun da til os (i Langesund). Mor var vel tilfreds med Aase, hun var flink og driftig, bra og ærlig i al sin færd, en av de ægte gode gammeldagse tjenestepiker. Hun var nem til at ta efter bystellet, som hun jo hadde været helt utenfor før hun kom til os.

Aase var kjær i boken, hun laante bøker av mig og sat ofte hjemme om søndagseftermiddagen for at læse. Baade mor og jeg syntes det var morsomt at høre hende synge stev og fortælle sagn og hændelser fra Bø. Hun var en sjelden begavet og dannet bondepike. Min aristokratiske mor tok hende ofte ind i stuen for at tale med hende.

Engang hændte det en høstdag at hendes mor kom paa besøk den lange vei fra Bø, det var en staut og vakker bondekone; hun talte meget med min mor. Jeg har desværre i tidens løp glemt navnet paa gaarden, hvor disse mennesker var hjemme. Undres om det ikke var Haukvik ? Aase blev ikke saa ret længe hos os. Hun var noget ustadig i sindet. Saavidt jeg mindes blev hun gift paa landet like i nærheten av Langesund. Desværre kom hun ut av min livsvei.

Jeg blev optat med saa meget andet, men jeg mindes ofte den vakre bondepike med de fine træk.

 

 

– Artikel 14 –

 

Bertine het den anden av disse to piker, jeg vil ofre et par linjer. Hun var hjemme paa en liten plass like ved elven mellem Porsgrund og Skien.

Hun var et løssluppet menneske, rent en friluftsnatur; hun stod utenfor datidens strenge huslige regler og vedtægter. Hendes livsregel var : „Natten er min egen“. Naar hun var færdig med aftenstellet og hadde sat istand vore soveværelser for natten, da forsvandt hun, og vi saa hende ikke igjen før mot morgensiden næste dag.

Særlig naar der, for ind- eller utgaaende laa mange skibe paa havnen, var hun rent umulig. Sjøguttene kjendte hende og hun kjendte dem, saa bar det, til dansesalen for at faa sig en svingom.

Dette blev formeget for mor. Da det var frugtesløst at ta Bertine ordentlig i skole saa stængte mor døren, naar hun ikke kom ind senest kl. 11 (senere paa kvelden, naar det ikke var en særegen anledning, fik hverken barn eller tjenere i mit forældrehjem tilladelse til at være ute).

Jeg frelste mangen en gang Bertine fra at bli stængt ute. Jeg ofret mine nattetimer for at passe hende op og lukke hende ind, saasnart jeg hørte hendes trin i trappene. Det indbragte mig megen forargelse av min strenge mor, men jeg taalte ikke tanken om at den stakkars pike helt skulde bli utestængt for natten mangen en gang i kulde og uveir.

Det kunde være ilde nok alligevel. Naturligvis var det ikke altid slik. Naar det ikke laa skibe paa havnen og ikke var nogen dansemorro da holdt hun sig i ro. Men hun var altid et flygtig menneske. Mor stod det ikke ut med hende. Forresten hadde Bertine ogsaa sine gode sider, hun var kvik til sit arbeide, glad og lys i sind. Hun var overmaade proper, altid ren og net med det lille hun haadde, alt sjuskeri var hende fremmed.

Det var en velvillig og kristelig dame som hadde fæstet hende hos mor. Min mor var kjendt som en dygtig og streng husmor, hun hadde lært op mange tjenestepiker og faat „folk av dem”. Nu mente nok den menneskekjærlige dame, at det kunde lykkes ogsaa med Bertine, men her kom min mor tilkort.

Bertine blev opsakt og fraflyttede sin tjeneste hos os. Stakkaren blev snart glemt, hun efterlot sig intet eftermæle. Saa var det nogen aar efter i slutningen av februar — kolde, skarpe vinteren — ved den tid da der i gamle dage holdtes marked i Skien. Efter endt marked kom der en mand ind til os. Han gjengav i livlige trek sceneriet fra markedsuken. Bondejenterne gik i sine teledragter gaterne langs, holdende hinanden i hænderne. Paa Føniks for at danse anden markedskveld se det skulde de alle. Det var en tra­gisk scene, et drama som blev utspillet paa Føniks. Manden fortalte om dette saa livlig, saa vi som hørte til, mor og vi to smaapiker, saa det som for vore øine.

Det var den kvelden som altid god musik paa Føniks, det var meget musikken som trak folk. Galleriet var fyldt til trængsel med glade mennesker, tilhørere og tilskuere.

Nede paa salsgulvet traadte de dansen, telebondsjentene og gut­tene ilag med byungdom, et broket publikum. Da ——  et skrik, en uro, en mumlen, en sammenstimlen av folk.

— Hvad var det ? En kvinde var sunket bevistløs om i sin kavalers arme. Hun blev baaret ut av salen…   En læge tilkaldtes … Hun var død av hjerteslag.

Et øieblik . . . kun et øieblik saa stemte atter musikken i og dansen fortsattes som om intet var hændt. Det blev spurt : “Hvem var den ulykkelige ?”  — “En liten glædespike fra etsteds nede ved elvebredden mellem Porsgrund og Skien”.  —- “Berentine !” ropte nogen. “Berentine B…..d !”

“Aa, Herregud, var det hun, hun har jo tjent hos os !” avbrøt min mor, da manden hadde fortalt dette.

Jeg fældte nogen taarer…..  Stilhet ….

 

– Avsnit 15 –

I byerne ved Skiensfjorden var det som andetsteds nogen enkelte mere eller mindre eiendommelige mennesker. En eller anden forstøt stakkar, et skumpelskudd, som var kommen bort fra den rette jevne vei ved et skjebneslag eller ved egen brøde.

Jeg husker gamle Helene som vi kaldte hende. Hun var fattig og kroket som jeg husker hende; men hun hadde engang været ung og set bedre dage om det end var længe siden.

Hvor var hun fra ? Jeg tror egentlig fra Brevik. Jeg husker at gamle fru Gundersen (konsul Gundersens mor) fortalte os at hun godt kunde huske Helene som ung, da hun var paa bal hos postmester Chrystie i Brevik pyn­tet i hvit blondekjole med rødt livbelte og guldsmykke. Det var i hendes velmagtsdage, da hun var gift med en snild og god mand, der var i velstandskaar.

Men saa kom hun ut paa skraaplanet og det bar videre og videre ut i elendigheten med hende. Det kom saa vidt at hendes mand saa sig nødt til at reise fra hende med sine to flinke og bra sønner av første egteskab; han kunde ikke bære over med den anden hustrus utroskap. Hun blev saaledes overlatt til sig selv og endte ute i Langesund som en gammel fattiglem. Jeg husker hende som hun færdedes omkring i husene og hjalp pikerne med at rense harer, ribbe fugl m. m.

Jeg tør ikke ret si om det var efter hende, eller efter en anden man hadde ordtøket : „Min mand er en stor herre nedi Danmark, han tænker ikke mer paa me !“ … Sikkert er det dog at flere av efterslegten blev ansete folk i gode stillinger.

Lisa var ogsaa en av de som var kommet paa skyggesiden av livet. Hun var venneløs og uten slegt stod ene i verden. Som ung var hun kommen i tjeneste til en av familien Wright, saavidt jeg husker madame Bolette Wright, der hadde et stort hus og mange omkring sig.

Lisa skulde forre­sten ha været en flink pike. Selv som gammel var der i hendes bleke, regelmæssige ansigtsdrag spor efter fordums skjønhet. Der blev sagt om hende, at hendes far var en stor mand, men det vidste dog ingen med visshet, hvad hun egentlig hadde til slegt- eller efternavn hørte jeg aldrig. Det var bare Lisa. Som gammel var hun lidt underlig av sig. Det var nogen som sa, at det kom sig av en kjærlighetssorg, men heller ikke herom taltes der med nogen visshet, der hvilte som et gaadefuldt slør over denne kvinde.

Jeg husker hende bedst som hun tuslet omkring i „Klammerdalen“ og paa „Doktorjordet“ hvor hun hadde det ansamt med at samle salvie og binde sammen i bundter; disse og smaa kvaster med markblomster av det sjeldne slaget, som dengang vokset i egnen ved Langesund, fik hun da solgt omkring i husene. Salvie var meget i bruk den gang. Man drak den jevnlig, naar man led av ondt i halsen. Mange sparsomme husmødre med en stor barneflok brukte den ogsaa til kveldsmaten med fløte og sukker som surrogat for den kostbare kongothe.

Det er vistnok faa, kanhænde ingen av den nulevende slegt her i Langesund som mindes Lisa. Jeg husker hende, iført et skjørt av engelsk sirts, en saakaldt „flasketrøie” av mørkt uldent stof og paa hodet en hvit kappe med tætte strimler. Slig vandret hun sin vei stille og faamælt, upaaagtet av de fleste. Et stakkars tullet menneske, en gjenganger fra den gamle tid som ingen brydde sig større om.

 

 

– Avsnit 16 –

Livet i gamle dage I byerne omkring Skiensfjorden (1850-1860).

Bamble var landsogn til Langesund og er det endnu. I min tid var det saa, at bønderne mest brukte at reise til de andre om­liggende byer med sine produkter. Veien til Langesund var ualmindelig bakket og lei at fare særlig ved høst og vintertid.

Tangvalkleven var rent berømt. Naar det var glat føre om vinteren foretrak de reisende at gaa kleven istedetfor at bli sittende i vognen. Det fortaltes om en gammel prestemand (Aschehaug – om jeg ikke husker feil) at han satte sig ned paa sin bak og skled Tangvalle kleven utover. Det var ingen anden vei for presten at fare end over de stygge bakker naar han skulde til Langesund og messe, men saa var der heller ikke messe i Langesund mere end tredie hver søndag.

Da der dengang ikke var nogen kapellan eller hjælpe-prest var man de mellomliggende to søndage henvist til husandagten, som bruktes med gammeldags fromhet i de fleste familier. Saa langt tilbake som til 1850—60 var bedehuse eller forsamlingssale saa godt som en ukjendt ting. Det var vel omkring 1859 at Jørgen Wright lod bygge et bedehus paa sin eiendom Slaatternæs.

Det kunde hænde en og anden gang at der kom en reisende prædikant av den haugianske retning (læsere som disse gjerne kaldtes).

Disse prædikanter eller lægmænd fik da gjerne lov til at tale i skolestuen de aftener de opholdt sig i den lille byen. Det kunde være mange virkelig gode talere iblandt. Der var de der talte bedre end datidens prester eller ialfald mere enfoldig for legfolk. Og det var mænd der hadde vandret kampens vei for at finde kronen, de var gaat veien om Golgata og var naadd frem til frelsen i Kristus. Men et særpreg var der ved dem alle. De saa mørkt paa livet. Gleden og frimodigheten i Herren var dem fremmed og de forkyndte mere av loven end av evangeliet.

Til den gamle tids storgaarde i Bamble hørte Brekke. Der bodde i min ungdomstid gaardbruker Even Hansen. Han hadde arvtat gaarden efter sin far lensmand Evensen. — Lensmanden paa Brekke var vistnok en i sin tid kjendt mand kanhende ogsaa av den grund at han hadde indgaat et gifte langt over sin stand. Det var vel i begyndelsen av forrige aarhundrede at lensmand Evensen (stamfar til Brekkeslegten blev gift med eneste datter til presten Phals, daværende sogne­prest i Bamble. Det fortelles at den unge dame flygtet en mørk nat fra prestegaarden for uten sine forældres vidende eller vilje at ægtevies til “Brekkegutten”, med hvem hun var hemmelig forlovet.

Alt var paa forhaand ordnet og det unge par blev viet i Sannikedal (Sannidal) av provst Dreyer til Kragerø. Hvordan det gik bruden da hun kom tilbake til forældrene som gift kone har jeg intet hørt om. Rimelig er det at modtagelsen ikke blev den beste; men der blev ikke lagt hende nogen hindringer i veien for at følge sin mand.

Om presten Phals og frue er forøvrig at bemerke at de var av gammel dansk adel.  I anledning sin datters egteskap med odelsbonden til Brekke skal fru Phals ha udtalt : “Mine stammødre har hvilet i grevers og baroners arme og saa gaar min datter hen og gifter sig med en norsk bondetamp“. Det gik dog godt tilslut likevel da lensmand Evensen var naad frem til at bli en anseet mand i sin kommune.

Efter presten Phals død kom hans enke i huset til sin datter madam Evensen paa Brekke. Hun vugget sine barnebarn paa sine arme og trolig nok fortalte hun dem historier fra sin ungdomstid, da hun endnu var den feterte adelsdame.

 

– Avsnit 17 –

En seiltur til Elvik.

Det var en fin midtsommersøndag for mange aar siden. — Ja saa længe er det siden at jeg dengang var hjemme i Langesund hos far og mor.

Fars kollega toldbetjent Skougaard hadde arrangert en tur til Elvik. Vi skulde seile utover i den store tolbodbaaten. Det var Skougaard med familie, og saa et par bekjendte; deriblandt var jeg den lykkelige. Slike lystture gik ikke saa titt paa dengang som i vor tid. Ungdommen var mest henvist til at sitte hjemme, ialfald var det saa i Langesund. Man var dengang for meget hjemtraa og blev let ensidig — kanhænde det i vor tid gaar til den mot­satte ytterlighet.

Men det var om den lille lysttur til Elvik, jeg vilde skrive — ikke fordi den er av saa stor betydning uten som et ledd i mine tidligere ungdomsminder derute fra Skjærgaarden.

Vi reiste ut tidlig fra morgenen forinden solgangsvinden kom.

For en passelig vind fra nord styret vi kursen ut Langesunds-bugten forbi Tangen i vestlig retning. Som ett endeløst speil, i ett med horizonten strakte sig havet milevidt mot syd.

I østlig retning den historiske ø Fugleøen og endda lenger mot øst Helgeraaen som en liten stripe land der tegner sig av mot himlen.

Mot vest har man den for sin skjønhet vel kjendte flate ø, der har faat navn av Jomfruland, for­di sagnet fortviler at den langt tilbake i fjern fortid blev opdaget av tvende søstre, der paa grund av en tragisk kjærlighetshistorie hadde begivet sig alene ut i en baat for at flygte langt bort fra hjem og slegt. Slik fortæller my­ten eller eventyret.

Elvik ligger mellem Langesund og Kragerø ved en vik der skjærer ind fra Skagerak.

Ved den tid som her skildres, var Per Elvik en av de største gaardbrukere paa den kant. Der hørte stor bjerkeskog til Elvik. Per hadde leverancen av vinterved til toldboden og til enkelte familier i Langesund. Derfra skrev sig Skougaards og fars kjendskap til ham.

Per Elvik var en av datidens velstandsbønder. Han var en anset mand i sin kreds og levet som storbonde paa sin gaard, der laa under Bamle prestegjeld.

Vi var ventet til Elvik den søn­dagen jeg taler om. Stuen var fjelget som til helg. Ovnsroen pyntet med bjørkeløv og finhakket brisk (ener) strødd utover det hvitskurte gulv. Kaffekjelen kom snart over. Bord og stole blev flyttet ut paa tunet, hvor vi likte os bedre end inde i stuen. Fru Skougaard duket bordet og satte frem av de gode saker vi hadde med. Vi lot maten smake os godt og Per Elvik og hans hustru blev indbudt til at ta del i vort maaltid. Ifølge datidens skik var de dog altfor beskedne til at ville ta imot indbydelsen fra „storfolket“, de holdt sig hele tiden paa avstand.

Da det led utover dagen kom Skougaards svigersøn grosserer Pettersen og hustru over fra Langesund for at slutte sig til vort selskap. Paa græsbakken nød vi et landlig middagsmaaltid bestaaende av en varm ret og tykke melkeringer.

Saa svandt time efter time altfor hurtig. Vi unge moret os med lek, munter samsnak og sang. Vidt over havet bares tonerne til :

«Millom bakker og berg ut med havet heve normanden fenget sin heim»

 

og de dengang saa kjendte og kjære folkesange.

Sent mot kveld reiste vi tilbake over havet til Langesund. Det var ikke mere samme veiret som da vi drog ut. Det var blæst op med en noksaa sterk vind fra sydvest og i horizonten saaes truende mørke uveirsskyer. Jeg har aldrig været rigtig modig paa sjøen, tiltrods for jeg er født og opdragen ute ved kysten. Eftersom vinden tiltok blev jeg dødsens rædd.

Skougaard spurte „Er du en sjømandsdatter ? . . . Jeg skal si dig, du behøver aldrig være redd naar din far eller jeg sitter tilrors og naar vi har kjække toldrøierter med os i baaten“.

Det var én i selskapet som stemte i :

«Havet er skjønt naar det veldigen bruser

synger sin sang over vikingers grav ! »

Det var baade første og sidste gang jeg var saa langt ute paa havet i aapen baat.

 

 

– Artikel 18 –

Den nye tid.

Naar man blir gammel og omtrent færdig med livet da forekommer det mig at man staar likesom paa et høit berg med vid utsigt langt tilbake.

Man ser ved sin fot en solbeskinnet vei, smilende landskaper, jevne sletter, store haver med trær og blomster. Men vender man øiet i motsat retning ser man intet uten knudrede ujevne veie, der efterhaanden skjules av mørke og skodde.

Det synes mig, at dette er et klart billede paa livet, der som en digter sier : “veksler med sut og gammen”. Men kan vi trods alt se tilbake paa det hele i visshet om at vi søkte at holde vore maal i tro paa Gud, i kjærlighet til folk og fædreland, da kan vi ved livets slutning si med Bjørnson :

“Slik er det at naa frem !”

Allegorie.

Paa en av mine livsvandringer hændte det at jeg fandt en rosenbusk som jeg omplantet i min have. Den var liten og forkrøp­let; men under min omsorg vokste den sig rank og smuk og bar kjærlighetens roser.

Jeg sat de stille sommerkvelde paa mosebænken ved min rose, mens de lune vinde blæste. Jeg kjærtegnet og kysset rosens blade og jeg indaandet og nød dens herlige duft. Rosen var min ven, min eneste, den fagreste blomst i mit havebed.

Naar høsten kom og de kolde vinde blæste tok jeg rosebusken fra haven ind i min stue. Jeg værnet om den med ømhet, kvæget dens tørre blade med vand og flyttet den hen mot de enkelte solstraaler, der tittet ind av vinduet. Naar saa vaaren kom, naar fuglen sang og de milde vinde atter blæste saa flyttet jeg min rose ut i havebedet, hvor den trivedes bedst.

Jeg sat atter paa mosbænken og kysset rosens blade og pleiet og passet den med omhu. Men saa hændte det, at min rose, min eneste, begyndte at visne og sykne hen; det hjalp ikke alt hvad jeg stellet om den. For hver dag blev den daarligere at se til, dens blade faldt av og den bar ikke kjærlighetens roser. Jeg graat og jeg vætet min rose med mine taarer.

Saa en dag under høstsolens matte skin, mens træernes gule løv spredtes for alle vinde, da døde min rose. … Den var ribbet for alle sine blade, dens stamme var tør og haard. Det var forbi. Jeg hadde mistet min fryd i livet !

En kveld mens maanen skinnet og høstvinden blæste sat jeg sorgfuld paa mosbænken i min have. Da gik der en lysning over haven. En engel med hvite vinger dalet ned ved min side.

„Du skal ikke sørge !”, hvisket engelen med sin sølvklare røst, „det er bare for en liten stund da har mistet din rose. Gud har flyttet den over i paradishaven og der vil du engang finde den igjen !“

Tænk naar engang er løst hver jordisk gaade,

besvaret hvert “hvorfor”, jeg grundet paa,

men kunde ei med al min grublen raade,

tænk naar jeg Herrens vel skal klari forstaa.

 

Skriv inn søkeord..