peter l. hærem : presentert av edvard sverdrup

– i boken : “Fra Norges kristenliv – den norske Lutherstiftelse og det norske lutherske Indremissionsselskap 1868 – 1918“;

– fra s. 131 – 138 :

 

FORORD

At skrive den norske indremissions historie i femti aar, forsaavidt dette arbeide har været knyttet til Den norske Lutherstiftelse og D. n. L. Indremissionsselskap, har ikke været nogen let opgave. Kildene har tildels svigtet i stor utstrækning og det spredte stof har maattet hentes fra mange kanter.

Skjønt boken er blit større end tænkt, er det dog kun de store grundlinjer, som er trukket op, og der var ting, som ikke kunde tas med, tiltrods for at de vilde hat sin store interesse som f. eks. de enkelte kredsers og fællesforeningers historie eller utfoldelsen av kristenlivet hlandt det troende norske lægfolk i by og bygd gjennem forsamlingsliv, vækkelser og aandelig vekst eller skiftende form i selve indremissionens gjerning. Jeg anser derfor det arbeide, som er nedlagt i denne bok, kun som en begyndelse til at trænge ind i stoffet og haaper, at andre maa føle sig drevet til at fremstille andre sider av det samme liv.

Om det med rette kan sies, at Lutherstiftelsens historie er blit fremstillet fyldigere end indremissionsselskapets, har det sin  grund i, at Lutherstiftelsen i høiere grad tilhører historien.

Jeg bringer en hjertelig tak til de mange utover Norges land, som med stor velvilje har hjulpet mig med oplysninger og billeder. Og en særlig tak retter jeg til hr. klokker H.G. Heggtveit som med aldrig svigtende velvilje har ydet mig sin bistand.

De korte notiser om enkelte av de gamle bibelbud s. 320—334 skyldes saaledes ham.

Boken har jeg viet min fars minde, fordi han — blandt saa meget andet — lærte mig at elske aandens liv inden Norges kirke.

Nordstrand i december 1918.

Edv. Sverdrup

 

– sidene 131 – 138 :

Peter Lorentzen Hærem

som avløste Riddervold som Lutherstiftelsens sekretær, var født i Stavanger 29de august 1840 av forældrene Omund Aagesen Hærem og hustru Ragnhild Danielsdatter. Disse var indflyttet fra Saude i Ryfylke, men Omund Hærem, som først var skibstømmermand og siden drev en liten handel, døde allerede i 1841. Sønnen Peter, som var den yngste av 7 søskende var da bare 3/4 aar gammel.

Men Peter Hærems mor var en sjelden from kvinde, trofast i bøn for sine barn.

Og ikke mindst fik hun en meget stor indflydelse paa sin yngste søn, som ga hende æren for det meste og bedste han utrettet i livet.

Fra Peter Hærems tidligste barndom var det hans ønske at bli prest. Prest eller missionær lekte han, men ikke bare det, han begyndte ogsaa meget tidlig at hjælpe fattige mennesker og sørge for, at deres barn fik katekismer.

Omkring konfirmationstiden kom hans opvækkelse til bevisst kristenliv. Han faldt i en sterk nervefeber, og da lægen kom, sa denne : “Her  gjælder det først at søke sjælens frelse, saa faar vi se, hvad velsignelse Gud kan lægge i medicinen”. Disse ord gjorde sterkt indtryk paa Hærem og han fortalte dem siden ofte til medicinere forat vise dem, hvad en kristen læge kan utrette ved sykesengen.

Fra denne tid av blir den unge gut ogsaa en virksom kristen, som samler sine kamerater paa skolen til en aandelig broderkreds, holder bønnetimer med dem, vækker deres interesse for missionen, særlig Israelsmissionen, og samler bidrag til den iblandt dem.

I 1859 blev Hærem student. Med Ahnfeldts gripende pilegrimssang, Hærems egen yndlingssang paa sine læber, forlot han hjemmet for at dra til Kristiania. Da han gik ut av hjemmets dør vendte han sig om og sa : «Mor, velsign mig!»  Og med sin mors velsignelse forlot han barndoms­hjemmet forat begynde sin korte, men rikt velsignede pile­grimsreise forat følge Guds folk til strid gjennem ørk og bølge.

Som student fik Hærem logi i Kristiania i en kristelig familie, som hørte til en kreds, som i denne vækkelsens tid samledes i byraachef Jæger’s hus. Selv vakte han snart i kristne kredser opmerksomhet ved sin frimodige bekjendelse av sin kristne tro, og han utfoldet et virksomt kristenliv, samlet sine kamerater blandt studentene til bøn og aandelig samtale og holdt bibellæsninger i byens om­egn. Hans mor skriver under alt dette til ham og for­maner ham til stilhet og ydmyghet. «Der er ikke salighet uten for de fattige i aanden, og naar jeg tænker paa dig, da synes jeg, det bedste for dig er, at du holder dig i stilhet saa meget som mulig den tid, du studerer, og selv er en oprigtig tilhører».

Som student var Hærem en tid lærer i Drammen, og i denne tid blev det trofaste og livslange venskap sluttet mellem ham og grosserer Hans Theodor Kjær. Hos Kjær fandt Hærem altid siden et andet hjem og tillike en aapen haand, naar det gjaldt at samle midler til de mange foretagender, som Hærem blev sjælen i.

I 1865 blev Hærem kandidat og fra nu av begynder for alvor hans arbeidsdag. Av hans rike virke er det kun hans arbeide for den indre mission, som vi her kan om­tale. Hvad han utrettet for at faa reist Studenterhjemmet, vil senere bli omtalt, men hele hans store arbeide for Israelsmissionen, for en kristelig presse, for folkehøisskolen o.s.v. kan kun nævnes.

Til Lutherstiftelsen og dens indremissionsarbeide, som vi i denne bok har for øie, skulde imidlertid Hærem i særlig grad bli knyttet og komme til at vie den sin kraft og sin kjærlighet.

I de møter, som blev holdt forat forberede Lutherstiftelsens oprettelse, deltok han med iver, og ved sin brændende begeistring for den nye gjerning vandt han den mange venner. Fra nytaar 1870 blev han stiftelsens sekre­tær og redaktør av dens blad, den ofte nævnte «Maanedstidende for den indre mission».

Han levet for denne stiftelse og dens gjerning; dens trivsel var hans høieste lykke, dens gjenvordigheter var hans største sorg. Det er visselig faa, som har anvendt saa megen opfindsomhet, utholdenhet og klokskap paa at skaffe sig selv eller sine barn det daglige brød, som Hærem anvendte for at sikre sit kjære barn «Lutherstiftelsen» mid­lene til dens bestaaen og fremgang.

Ved sin ansøkning om Gjerdrums sognekald omtaler han i følgende ord sin virksomhet i Lutherstiftelsens tjeneste, efter at han i det foregaaende har omtalt sit arbeide for Israelsmissionen : «Senere lededes mine tanker og mine interesser mere hen til vort eget folk og det frivillige kjærlighetsarbeide, hvormed kirken under vort lands særegne lokale forhold og de særegne tidsforhold kunde støttes i sin gjerning. Her kom atter igjen den sæd, min salige mor hadde utsaadd, til at bære sin frugt. Allerede i min tidligste barndom talte hun, der var opvokset i en fjeldbygd, til mig om de svære hindringer, som vort lands natur lægger i veien for, «at Guds ord kan bo rikelig iblandt os», — og dette bragte mig til senere med inderlig glæde at sætte mig ind i Lutherstiftelsens virksomhet, en virksomhet hvorved der i løpet av 9 aar er utbredt over 2 1/2 million kristelige skrifter med bibler og nytesta­menter blandt vort folk, likesom ogsaa den frivillige lægmandsvirksomhet ved Lutherstiftelsen er traadt i et understøttende forhold til det kirkelige embede ganske anderledes end tidligere».

Men jo mer stiftelsens virksomhet utvidedes, desto mer vokset ogsaa utgiftene til bibelbudenes lønninger og til indkjøp av gudelige skrifter. Og de samme «lokale forhold» i vort land med en adspredt boende og fattig be­folkning, som efter Hærems mening hadde nødvendiggjort Lutherstiftelsens oprettelse, gjorde det vanskelig i selve landet at opdrive de fornødne midler til at holde den gaaende.

Han begyndte derfor allerede tidlig at vende sit blik mot England og Skotland som de lander, hvorfra kristelige stiftelser og selskaper over den hele verden fik understøt­telse, likesom der derfra maatte være mange vink at hente med hensyn til selve missionsvirksomheten.

Pastor Lundborg hadde ogsaa i 1855 besøkt Skotland og var derfra vendt tilbake med rike gaver og løfte om aarlige bidrag til den svenske Fosterlandsstiftelse. Hærem ville gjøre et lignende forsøk. I 1870 fik han anledning til at utføre dette forsæt.

Over Hamburg og Berlin gik veien til London. Hit kom han i begyndelsen av mai, netop som det britiske og utenlandske bibelselskap skulde ha sin aarsfest og ved dette møte, hvor mange av Englands mest indflydelsesrike mænd var tilstede, ønsket Hærem at tale den beskedne norske Lutherstiftelses sak.

At faa leilighet dertil var ikke let, men Hærem overvandt alle hindringer og fik tilladelse til at tale.

Men — saa kunde han ikke tale engelsk ! Han hadde skrevet en tale, faat den oversat paa engelsk og forsøkt at lære den utenat. Men det blev der ikke stort av og saa stod han overfor den glimrende forsamling som en skolegut, som daarlig kunde sin lekse.

Da lot han hele leksen fare, talte ut av sit hjerte paa sit haltende engelsk om vækkelsen og det aandelige liv i Norge fra Hauges dage og om oprettelsen av Lutherstiftelsen, som hadde til formaal at saa Guds ords sæd ut over de fagre bygder. Og han talte, saa hans daarlige sprog blev glemt og hjertene kom i brand og aapnet sig for den unge nordmand og den sak, han førte. Døren var lukket op for ham i London, og han fik baade bøker og penger til Lutherstiftelsen, ja, der blev endog i London dannet en damekomite, som skulde samle aarlige bidrag.

Fra England gik reisen til Skotland, hvor den skotske frikirke netop holdt sin store generalforsamling. Ogsaa her fandt Hærem anledning til at tale Lutherstiftelsens sak og hans tale her vakte om mulig endnu større begeistring end i London. Særlig vakte hans skildring av den kirke­lige reformbevægelse i Norge stor deltagelse blandt den skotske frikirkes mænd.

En skotsk dame, mrs. Merlees, hadde i London efter Hærems tale ved bibelselskapets aarsfest git ham20 pund strl. Nu spurte han, om ikke flere vilde følge hendes eksempel, og meddelte, at mr. W. Dickson var villig til at være Lu­therstiftelsens kasserer i Skotland. Der kom en stor subskription i gang og de skotske venner, som Hærem vandt for Lutherstiftelsen, viste sig at være trofaste. De baand, som her blev knyttet, kom nemlig til at holde i 40 aar, indtil 1910, da indsamlingen i Skotland til det norske indremissionsselskap sluttet. I mellemtiden blev forbindelsen holdt vedlike derved, at meddelelser fra indremissionsarbeidet i Norge stadig blev sendt til de skotske venner og at enkelte repræsentanter for den skotske frikirke besøkte Norge.

Hærem var under hele sin virketid i høi grad en rei­sende mand. Allerede i sine studenterdager var han, som vi har set, begyndt at forkynde Guds ord, og dette skaffet ham mange kristne venner, som indbød ham til sig. Saaledes kom han til at besøke mange byer og bygder om­kring Kristiania, og siden førte hans mangeartede virke og ganske særlig hans stilling som Lutherstiftelsens sekretær ham ut paa færd omkring i hele Norges land.

For Lutherstiftelsen, som Hærem saa som et Guds red­skap til at bære Guds ords sæd ut over det fædreland, som han elsket saa høit, arbeidet han med hele sin sjæls varme. Og fordi Lutherstiftelsen slet ikke altid hadde saa mange penger i kassen, som ønskelig og nødvendig kunde være, maatte han ogsaa specielt arbeide for dens økonomi. Da han saaledes i 1876 hadde besøkt dens 2den general­forsamling (i Stavanger), maatte han straks ta fat paa at samle ind penger, først i Stavanger og Bergen.

For ikke at komme altfor overraskende paa nogen sendte han med sin sedvanlige kloke takt foran sig til dem, som han vilde henvende sig til, en skriftlig fremstil­ling av Lutherstiftelsens opgave og arbeide samt av den pengeforlegenhet, hvori den nu var kommet. Derved kunde han baade spare sig selv for altid paany at gjenta den samme fremstilling og i almindelighet finde stemningen vel forberedt, naar han selv kom bakefter med sin anmod­ning om gaver til stiftelsen.

Han slutter fremstillingen med disse ord : “Hvad der gir mig frimodighet til at gaa denne tunge gang er dette, at jeg ikke gaar mine egne ærinder, men hans, som sa til sine discipler : «Mig ynkes inderlig over folket», hans, som eier guldet og sølvet og har hjertene i sin haand og jeg ber i hans navn ikke bare for mig, men for vort kjære fædreland og dets kirke. Paa dens alter være gaven lagt med et saadant sind, at det ord kan opfyldes : «Gud elsker en glad giver».

Hans forventninger blev heller ikke skuffet, han fik, hvad der tiltrængtes forat dække de øieblikkelige krav«.

Hærems sisste leveaar var i en forbausende grad optat med reiser for en stor del i utlandet. Et par ganger blev han ogsaa nødt til at reise til utenlandske bad.

Aaret 1878 blev hans siste leveaar. Den 16de februar dette aar var han, hvad der voldte ham stor glæde, blit utnævnt til sogneprest til Gjerdrum. Han tok en tur derop og frydet sig ved sit nye hjem og virkested. “Det er alt langt bedre, end vi har fortjent det“. I kirken knælte han ned foran alteret og bad for sig og for menigheten, at han maatte faa naade til at bli til velsignelse for den

Hans siste reise gik til Drammen, hvorhen han ofte hadde søkt, naar han var træt, og hvor han nu som før besøkte sin ven Hans Theodor Kjær, som var medlem av Lutherstiftelsens bestyrelse. Hans kraft var brutt, og det er som bevisstheten derom gir sig uttryk i de ord, han læste for en syk dame, han stadig besøkte i Drammen :

«Alt kjød er som græs og al menneskets herlighet som græssets blomster, græsset visner og dets blomster falder av, men Herrens ord blir evindelig». 1 Petr. 1. 22—25.

Alvorlig syk kom han tirsdag den 12te mars om afte­nen hjem til Kristiania. Det blev hans siste sygdom. Hans ven Kjær kom til ham fra Drammen og var i denne tid om ham nat og dag. Til sine venner hadde han kjær­lige ord, undertiden med et anstrøk av spøk, men med hellig alvor paa bunden. Til Jonas Lie sendte han, med henspillen paa digterens flagsang, gjennem en fælles ven, hvis haand han grep, mens han pekte paa det norske flag, den hilsen : “Hils Jonas, at det kors i flagets røde bund, det maa lyse ham helt ind !” Det ord anvendte Lie paa Hærem selv i sit vakre mindedigt over ham.

Fra onsdag morgen kl. 3 ventet han sikkert døden, men endda trak det ut et par døgn, i hvilke han trøstet sig ved Guds ord : «Jeg frelses likesom røveren paa korset — av naade», sa han. Fredag morgen ved tretiden kom døden. En diakonisse holdt et billede av Kristus den kors­festede op for ham, og med blikket fæstet paa dette døde han. Hans kraft var brutt gjennem et anstrengt dagverk, under hvilket nidkjærhet for Herrens hus hadde fortæret ham. Nu gjorde Herren vel mot ham ved at spare ham for at fortsætte livet med en knækket helse.

I Gjerdrum menighet, som han ikke kom til at betjene, var sorgen over hans død stor : «Vi var ikke værd at faa en slik prest», het det.

Under den største deltagelse blev han begravet i Kristiania fra Trefoldighetskirken, som ikke kunde rumme den store sørgeskare. Der talte sogneprest Sven Brun fra prækestolen og pastor Thv. Klaveness fra kordøren, ved graven bragte biskop Essendrop ham det siste farvel.

Desuten blev der holdt sørgefest i flere engere kredser. Hærem blev baaret ut fra Studenterhjemmet, hvor pastor Storjohann talte. Paa begravelsesdagen, da ogsaa Hærems nyfødte barn blev døpt, talte prof. Fr. Petersen ved en sørgefest for den nærmere kreds paa Studenterhjemmet og prof. Johnson ved den almindelige sørgefest i Hausmannsgatens bedehus.

Hærem efterlot sig enke og 6 børn. I 1868 var han nemlig blit gift med sin ungdoms elskede, Hanna Monsen fra Stavanger. Under hans siste sygdom laa ogsaa hans hustru syk, saa hun kunde ikke være hos ham. Men un­der taarer takket hun Gud, da hun hørte, at han hadde faat hjemlov.

Kun 38 aar gammel gik Peter Hærem bort, men gjennem sit korte liv hadde han dog sat merker i Norges kirke og folk. Hans rike og sprudlende kristenliv og hans kjær­lighet til folk og kirke har skapt ham et eftermæle, som maner til etterfølgelse.

 

Skriv inn søkeord..