realf boysen ording

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”. Chra. 1912 – 1920.

 

Gjengitt s. 553 :

Til de ældre Venner i Skien hørte ogsaa Bogholder Realf Boysen Ording, født der 1. August 1917.

Der opgives, at han blev vakt i den voksne Alder omkring 1840 ved Anders Nielsen Haave. Han var en Nathanael uden Svig, dybt overbevist og greben af Jesus og fyldt med Kjærlighedens utrættelige Omsorg for at føre saa mange som muligt til ham.

I Samtaler kom hans kristelige Indsigt og rige Erfaring smugt og virkningsfuldt frem; han tog sig kjærlig af Nyvakte, Anfægtede og aandelig Nødlidende og hjalp dem tilrette paa en god Maade.

I kristelige Sammenkomster deltog han som Forelæser eller ved Bøn.

Han eiede Otto v. Gerlachs Udvalg af Luthers Skrifter paa Tysk, var fortrolig med dem og kunde flydende oversætte større og mindre Stykker af den gamle Kirkefader. Han gav Indtryk af at være en kundskabsrig og intelligent Mand af en fast, bestemt Karakter med noget myndigt, afgjørende i sit Væsen og Optræden.

Hans gudfrygtige Hustru, Anne Elisabeth Blom, født 12. Februar 1817, var en stilfærdig og dyb Kvinde, en lyttende Maria ved Jesu Fødder. Hun døde i sin Fødeby Skien 1892. Realf Ording gik bort i Fred 1899 i en høi Alder.

Skriv inn søkeord..