“statsrådssaken”

– er knyttet til riksrettsdommene i 1883 og 1884 – som kom som resultat av at Stortinget, representert ved Odelstinget, anla riksrettssak mot statsrådsministeriet Selmer for dettes nektelse av å anbefale kongens (Oscar II’s) sanksjon av Stortingets 3. gangs vedtak om grunnlovsendring knyttet til regjeringsmedlemmers møteplikt for Stortinget.

Dette spørsmålet hadde versert siden 1850-årene. Formelt sett rommet dette sakskompleks to viktige og til dels motstridende politiske prinsipper som støtte an mot hverandre : på den ene siden det etablerte maktfordelingsprinsippet, der den utøvende myndighet, representert ved Regjeringen, opererte uavhengig av den lovgivende myndighet, representert ved Stortinget. På den annen side spørsmålet om hvordan folkeviljen skulle komme til uttrykk i en sak av vital betydning for samfunns-styrelsen.

– mer om “statsrådssaken” kan de lese her : .

Skriv inn søkeord..