jens vahl

 

– opplysninger hentet fra Dansk biografisk Lexicon;

 

Jens Vahl, 1828-98, Præst, var født 24. Nov. 1828 i Aalborg og Søn af Regimentskirurg Henrik V. og Hustru Vilhelmine  f. Bøggild.

Han blev dimitteret fra Sorø 1848 og tog theologisk Attestats 1854. I 1856 blev han pers. Kapellan i Farum-Værløse og viste sig allerede her ualmindelig arbejdsdygtig. I 1858 forflyttedes han til Jetsmark som pers. Kapellan. I 1864 udnævntes han til residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke i Aarhus og Sognepræst i Aaby, i 1869 til Sognepræst i Ø. Snede, da man ansaa den velvillige og besindige Mand for skikket til at omgaas de i kirkelig Henseende vanskelige, saakaldte «stærke Jyder».

S. A. udnævntes han til Provst for Nørvang-Tørrild Herreder. I 1877 blev han Sognepræst i Karrebæk og 1884 i N. Vedby og N. Alslev, hvor han blev til sin Død, 1. April 1898.

V. var en rastløst arbejdende Natur med mange aandelige Interesser. Allerede i 1858 blev han Medstifter af «Foreningen for gudelige Smaaskrifter Udgivelse»; han oversatte og besørgede oversat en talrig Mængde Traktater og var til sin høje Alder Lederen af Traktatsagen i Danmark. Han var Medstifter af «Stefansforeningen» 1876 og Medlem af Bestyrelsen for «Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark».

Han var Medlem af Diakonissestiftelsens Bestyrelse, og et virksomt Medlem af Bestyrelsen for den «evangeliske Alliance», for hvilken han virkede ude og hjemme; han holdt Foredrag ved dennes Møder i Belfast og Dublin 1880 og i Kjøbenhavn 1884. V. var den første, som slog til Lyd her hjemme for Sømandsmissionen.

Fra 1888 var han Formand for den danske Valdenserkomité.

Sine bedste Kræfter har han dog helliget Hedningemissionen; han var Medlem af «Dansk Missionsselskab» fra 1870 og Formand fra 1889-97. Han var utrættelig i at udbrede Oplysning om Missionen, dels i Blade og Tidsskrifter, dels i den af ham og O. S. Assens (I, 367) 1860-64 og derefter af ham alene redigerede «Almindelig Kirketidende».

I 1866 udgav han «Lapperne og den lapske Mission», 1872 «Missionen i Alaska», fra 1890 «Nordisk Missionstidsskrift». Ved hans Livs Hovedværk «Missionsatlas med Forklaring» 1884-86 er hans Navn blevet indskrevet i Missionshistorien som et af de ypperste.

Ogsaa «Ny kristelig Samler», som han udgav fra 1868, indeholder værdifulde Bidrag til Missionshistorien. At han ved Siden af denne omfattende litterære Virksomhed ikke har forsømt sin Præstegjerning, derom vidner baade hans Husandagtsbog 1875 og hans praktiske Foretagender, som Diakonissehuset i Karrebæk og Gyldenbjærgs Kirke paa Falster.

Denne Mand med saa ualmindelig alsidige Interesser og en saa forbavsende Arbejdskraft blev maaske ikke i samme Grad vurderet i levende Live, som han blev savnet, da Døden bortkaldte ham; thi der var næppe nogen kirkelig Opgave, uden den kunde gjøre Regning paa hans virksomme Deltagelse.

Et smukt Eftermæle har han selv sat sig ved at efterlade sig et i Omfang og Indhold enestaaende Missionsbibliothek, som er blevet indkjøbt af Staten til Statsbibliotheket i Aarhus. – 9. Nov. 1864 havde han ægtet Emilie Magdalene Christine Worm (f. 10. Juni 1836), Datter af Proprietær Jac. Chr. W. og Hustru Vilhelmine Andriette Justine f. Hastrup.

(skrevet av R. Volf).

Tillegg : – Sin genealogiske Virksomhed indledede Vahl 1862 ved med Bistand af et Par personalkyndige Præster at udgive «Aalborg Stiftskalender», indeholdende bl. a. Fortegnelse over alle Stiftets Præster siden Reformationen; 1879 begyndte han Udgivelsen af en Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, en Borgmester i Varde, der levede o. 1500, og fra hvem han selv nedstammede, der udkom 17 Hæfter, men den blev ikke afsluttet. Uden egentlig selv at være Genealog forstod han at faa andre til at arbejde, og da han var meget kjendt og afholdt mellem Præster, fik han mange Oplysninger og Kirkebogsuddrag, der gjøre hans Arbejde til et i mange Henseender nyttigt Værk.

V. var Medstifter og Medlem af Genealogisk Institut og tog der ivrig Del i de Forarbejder, der førte til Indførelsen af de nye Kirkebøger.
(Skrevet av Sofus Elvius).

 

Skriv inn søkeord..