torge morbæk : presentert i “for fattig og riig” : nr. 36 – 1848

– “Et Søndagsblad til opbyggelig Underholdning”. Udgivet af H. Halling, personel Capellan. 22de Søndag efter Trinitatis.

Og Dominica Trinitatis var første søndagen etter pinse; “dominica” betyr søndag og denne påfølgende perioden i kirkeåret frem til første søndag i advent – med unntak av Allehelgensdag – skulle markere troen på den treenige Gud. I 1848, da historien om Torge Morbæk ble presentert, falt “22de Søndag efter Trinitatis” på søndag 19. november.

Torge Morbæks Erfaringer.

Torge Morbæk var en fattig Huusmand i Vandsøe Sogn ved Fahrsund der var meget bekjendt og høit agtet for sin christelige Tro og Gudsfrygt ei alene i sin egen Bygd, men ogsaa i flere Bygder paa Vestlandet, hvilke han jevnligen gjennemvandrede som Kræmmer med nogen Smaahandel, som han drev for at ernære sig og “æde sit eget Brød”.

Han var Krøpling og maatte bruge to Krykker for at gaae; men, at den Herre Jesus var “hans Kjæp og hans Stav”, hvorpaa han trøstede sig,derom vidne nedenstaaende “Erfaringer”, der efter flere af Torgers Venners Begjær optoges ordret saaledes, som han selv har optegnet dem.

Skulde der være Nogen, som spørger efter mig, hvem jeg er, siig dem, jeg er det fortabte Faar,…….. (skrives inn senere..)

Med Skam spurgte jeg Hyrden, om jeg kunde gaae med i hans Huus med disse skidne Klæder. Han svarede : “Nei, men jeg skal skifte Klæder med dig. Jeg skal give dig en Kjole, som er syet, før Verdens Grundvold blev lagt, og siden farvet med mit eget Blod, hvilket skal gjøre Dig velbehagelig for min Fader. Der er og Ingen i mit Huus, uden de gaae i denne Dragt; Johannes paa Øen Pathmos da han saae en utællelig Skare i Himmelen, vare de Alle klædte i denne Dragt. Da var Du ogsaa med i denne Kjole, thi jeg viste ham i et Syn Kirkens Skjæbne lige til Domme-Dag”.

ffr- 36-48 - torge morbæk1c

Skriv inn søkeord..