sogneprest nils arnoldus carlsen i grytten, romsdal

 

– hentet fra Sigrid Svendsen : “Kristenliv i Romsdalen. 1809 – 1864. Oslo 1931.

Les også : 

fra s. 156 – 171 :

MENIGHETENS TJENER

 

sogneprest carlsenSogneprest til Grytten Nils Arnoldus Carlsen var født i Drøbak 9. September 1805 av foreldre skibsfører Jørgen Carlsen og hustru Petronelle Hermana f. Colbjørnsen. Hans farfar var skibsreder og kjøpmann N. A. Carlsen, som har bekostet opført Drøbaks kirke (Innviet 1776).

Farfarens formue var der imidlertid intet igjen av, farens reiser og forskjellige omstendigheter gjorde at fru Petronelle Carlsen tidlig måtte sørge for sig selv og sine barn. Hun flyttet til Oslo og oprettet der et gjestgiveri i hjørnegarden mellem Toldbodgaten og Strandgaten.

«Denne Gaards skjønne Beliggenhed i den behageligste og muntreste Deel af Byen, haaber jeg endnu mere vil formaae de ærede Reisende til at søge mit Huus», skriver hun i sitt avertissement, innrykket i «Morgenbladet» 31. mars 1820.

Men hverken beliggenheten eller fru Carlsens flid og dyktighet har gjort det sorgfritt for dem i denne tid. «Opvokset i Fattigdom har jeg stedse befundet mig i ringe udvortes Omstsendigheder», sier sogne­prest Carlsen (Sogneprest Carlsens embedsansøkninger, Riksarkivet). Der har hvilt noget alvorlig, tenksomt, tildels trykket over ham fra barndommen av.

Det var egentlig meningen at han skulde bli sjømann. Men både han selv og hans mor ønsket at han skulde bli prest. Hun døde i 1822, og en gang efter hennes død hadde han anledning til a bli adoptert av en velhavende mann på den betingelse at han vilde studere medisin. Denne mann hadde nettop mistet en sønn som skulde bli læge, og nu tilbød han å koste Carlsen frem istedenfor ham. Men løftet til moren, likesom også hans egen interesse, gjorde at han avslo dette.

Han hadde en faderlig venn, børskommisær L. N. Kraft, gift med hans fars søster. Det blev denne mann som hjalp ham frem i verden.I næsten voksen alder kom han på skole, hvor han under megen gjenvordighet, og den meste tid næsten over­latt til egen forsørgelse gjennemgikk alle klasser. Han tok artium i 1829. Under studietiden var det heller ikke lett for ham, idet han dels trengte å skynde sig, da studiet foregikk for andres penger, dels måtte han undervise ved siden av for å tjene litt, og så fikk han en uheldig karakter til teoretisk embedseksamen.

Da han skrev sin første preken, tilegnet han onke­len dette arbeide, og på første side står skrevet med skjønnskrift: «Min Barndoms Beskytter, min Ung­doms faderlige Ven og Veileder, mit Livs Velgjører, min Lykkes Skaber, L. N. Kraft være dette mit første Arbeide med barnlig Ærefrygt, sønlig Taknemmelighed og inderlig, oprigtig Hengivenhed hel­liget».

Fra 1834 til 1835 var han huslærer hos assessor Ove Bjelke Holtermann på Østråt. Derefter tok han praktikum med haud, blev i 1836 gift med Holtermanns datter Anna Margrethe, og samme år personellkapellan hos sogneprest Hagerup i Opdal, som var Holtermanns svoger.

I 1841 blev han av biskopen utnevnt til vicepastor i Strinda. Dette embede var tillagt Trondhjems bispestol, så han stod under biskopen personlig. Han var derfor i spenning hver gang det var bispeskifte, om også den nye vilde la ham bli her som sin vikar. Han blev der dog under biskopene Bugge, Riddervold og Darre.

I denne tid søkte han flere embeder, stadig i mere bekymrede ordelag, men alt sammen like resultatløst. Der var alltid en eller annen med bedre karakter og betingelser som gikk foran. Men i Strinda utførte han et godt arbeide ved å bringe orden i det — efter den tids forhold — innviklede fattigvesen i dette forstadssogn, og likeledes ved å ta sig av skolevesenet. Dette sees hans overordnede å ha vært opmerksom på.

Så skulde omsider Strinda bli eget sognekall uav­hengig av bispestolen, og der skulde ansettes to pre­ster, sogneprest og residerende kapellan. Man skulde da ventet at Carlsen var blitt sogneprest i dette kall, som han nu i 10 år hadde bestyrt, så han endelig kunde få den fulle inntekt av embedet. Men nei, han blev bare konstituert residerende kapellan fra 1. ja­nuar 1851.

Det hadde vært smått for dem hele tiden både i Opdal og i Strinda. Når Carlsen nu taler om sine ringe utvortes omstendigheter, sier han : Disse har jeg uaktet all innskrenkning og tarvelighet i leve­måte, på grunn av familiens størrelse, sykdommer og de med stillingen forbundne utgifter ei synderlig kunnet forbedre.

Dette år søker han Bynesset og Hadsel. Men biskop Darre (Hans Jørgen Darre f. 1803. Spr. Klæbu 1833. Biskop Trondhjem 1849—1860, død 1874) sier i sin påtegning : «Til Præst for Bynæssets Menighed, der i en Række af Aar har haft Præster med gode Gaver til at forkynde Ordet, antager jeg ham for mindre skikket, da ialfald hans ydre Foredrag ikke er heldig».

Så fikk han ikke Bynesset. Imidlertid synes bisko­pen han kan være bra nok til Hadsel i Vesterålen, og anbefaler at han kommer dit.

Naturligvis fikk han ikke det heller.

Så blev Lesja sognekall ledig våren 1852. Presten Carlsen er nu blitt 46 1/2 år uten å ha fått noget selvstendig embede. Han nevner i ansøkningen sin fremrykkede alder, at han «er gift og har 8 Børn, det 9. ventes om kort Tid», og ønsker meget å komme ut av sin nuværende usikre stilling. «Dybt ængstet for Hjem og Brød og Undervisning for min store Børneflokk tillader jeg mig sluttelig at tilføie den underdanige Bøn, at Deres Majestæt vilde komme mig og Mine naadigst ihu».

Men Lesja blev besatt med en annen.

Om høsten samme år søker han Grong — med samme resultat.

Men så blev Tingvold ledig, og myndighetene satte ham til å bestyre det under vakansen. I denne vakre Nordmørsbygd blev han tre år, og hadde en for­holdsvis god tid. Her var jevnere, mere enkle for­hold enn i Strinda, så arbeidsbyrden var ikke så stor. Men bekymringen var også her den samme, at stillingen ikke var fast, så at han rimeligvis snart måtte ut av den.

Da så ny prest skulde ansettes i Tingvold, søkte han dette kall efter å ha bestyrt det i tre år.

Denne gang anbefales han både av prost og biskop av hensyn til hans store familie og trange kår, og grunnet på hans praktiske dyktighet. Men han fikk det ikke.

Nu skulde snart den nye presten komme til Ting­vold, og han måtte flytte ut. Da søker han på en gang Skjærstad, Ytterøen, stillingen som fengselsprest på Akershus straffanstalt, og til slutt den samme stil­ling ved Bergenhus : «Inden kort Tid embedsløs og Huusløs tillader jeg mig herved» o. s. v. Han tenker ennu på sin dårlige eksamenskarakter og skriver : «Som jeg underdanigen nærer det Haab at jeg mu­ligens ei maatte ansees aldeles udygtig til at betjene et Præsteembede ved en Strafanstalt, saaledes trø­ster j eg mig ogsaa tillidsfuld med den Tanke, at den daarlige Charaktair der i aaret 1834 blev mig tilkjent ved den teologiske Embedseksamen, nu ikke længer vil være mig til hinder for Ansæt- telse i fast Embedsstilling i hvilken det kunde bli mig mulig tarveligen at for­sørge min Familie».

Men biskopen vil i sin påtegning «ei understøtte hans nær­værende underdanigste Andragende». Dessuten  kom denne ansøkning for sent.  I margen sees påtegnet : «Henlægges som indkommet efter at Indstilling om Embedet er skeet» (Gunder Gravens biografi).

Og heldig var det. Gud hadde utsett ham til prest på et annet sted, der hvor hans egen sjel kunde bli velsignet, og hvor han selv skulde bli en velsignelse, nemlig den rette mann på rette sted i rette tid.

I begynnelsen av 1856 har ennu ingen utvei åpnet sig for ham. Så søker han Grytten i februar, men visst ikke med store forhåpninger. I ansøkningen sier han til slutt : «Jeg har forøvrig intet at fortrøste mig til, uden til Bevistheden om at jeg i mit Kald stedse har arbeidet med Flid og altid usvækket Nidkjærhed, samt til den Kjendsgjerning, og hvilken tjener at vidne om at jeg ei har været aldeles uhel­dig i min Gjerning, at jeg overalt har vundet mine Menigheders Agtelse og Kjærlighed». Han skriver at han har embedseksamen fra 1834, «dog kun med Charaktair non contemnendus».

Nu anbefales han av biskopen, da menigheten trenger en mann der kan bringe orden i skole- og fattigvesenets anliggender, og derhos besidder en helbred der tillater ham å foreta besværlige rei­ser. 32)

Så fikk han Grytten (Grytten av Grjotn., sten og vin, slette. Rygh : Norske Gaardnavne, Romsdals Amt s. 230) og kom da endelig i fast stil­ling. Da var han 51 år gammel og hadde vært prest i 21 år.

Om våren eller sommeren 1856 flyttet han da inn i Gryttens gamle prestegård. Denne gård som pre­stegjeldet har sitt navn efter, har senere like fra 1864 vært i privat eie. En tid var den brukt som seter. Den ligger merkelig avsides til prestegård å være, især med henblikk på den bebyggelse som nu er i sognet. Men allerede dengang var det tung­vint å bo der.

Kirken var i 1829 flyttet til Veblungsnes, en fjerdings vei fra prestegården. Og hvor da presten skulde hen, hadde han først en dårlig, bakket vei å kjøre, som stadig var utsatt for flyvesand fra elven.

Prestegården ligger med store, flate jorder oppe på Isterdalens terrasse og like i nærheten av Setnesfjellet, skilt fra dette ved Istra. Jordene begrenses i øst, nord og vest av Rauma og Istra, som løper sammen her. Men da elvemælen er så høi, 56 m., ser man fra selve gården ikke elvene, heller ikke de lavere liggende gårder, f. eks. Devold, men mot nord bare rett bort i Mjelvafjellets høie mur på den annen side av hoveddalen. Mot syd ser man innover Isterdalen, 1 1/2 mil lang. I denne retning sees bare én gård, Hanekamhaug, resten av dalen er flat setergrend, be vokset med orekratt. Men er dalen udyrket og ubebodd, så er dens omgivelser impone­rende. Mot vest begrenses den av den steile rygg, begynnende med Setnesfjellet like op for preste gården, hvor Bispen, Kongen, Dronningen og Kari rider på rad sydover mot solen. Lengst syd, hvor Bispen allerede er kommet, lukker dalen sig med en vakker botn, og like overfor ham står en annen staut «bisp» og hilser på ham, nemlig Stigbotntind på grensen mot Trolltindene. Så har vi baksiden av disse bratt op på østsiden av dalen, inntil de ender med Soggefjell rett øst for prestegården. Mot nord­øst har prestegården utsikt til Vengetindenes sneprydede rekke. Fjell er det hvor man snur sig. Her er man i sannhet i en gryte.

grytten gamle prestegårdGården selv er fri for skred. Men man kunde fra prestegårdstunet stå og se på sneskredene, når de raste utover Setnesfjellet og gikk like i Istra.

Prestegårdens våningshus var en lang, ubekvem bygning med store, kolde rum. Men i dette store, åpne skrammel hadde presten et bitte lite kontor, som man ennu viser. Her satt i sin tid en av de gamle prestene og drakk. Kontoret vender mot nord til gårdsplassen og har ett vindu, hvor man bare ser bort i de svære sandhauger som er føket op fra elvemælen.

I dette kontoret hadde Carlsen bl. a. sine bøker og en sofa med et grønt skrivebord foran. Og ved det bordet har han sittet mangen tung stund og grublet. Mon kanskje er meget av den velsignelse som senere kom over bygden, svar på bønner steget op fra pre­stens lille, triste kontor.

Ved siden av kontoret ligger familiens store dagligstue, som går tvers igjennem bygningen og har vinduer både til gårdsplassen og haven. Når presten riktig skulde tenke på noget, måtte han helst gå på gulvet med pipen, og da kom han inn i stuen og gikk frem og tilbake der. Da måtte barna være stille, for far skulde tenke.

Flyvesanden hadde allerede dengang lenge vært en ulykke for prestegården. Den omtales helt fra året 1750.

Elven går her i en stor buktning og graver sig litt efter hvert inn i sandmælen, så det øverste jordlag glir ut og sanden ligger bar. Den blir da tatt av den for Romsdalen eiendommelige vind «Skjella» (luft­draget ut igjennem dalen) og ført over prestegår­dens jorder, og især nettop dit hvor den gamle kirken og kirkegården lå nord for gårdsplassen. Denne plage tiltok eftersom elvemælen blev bar for busker og gresstorv. I 1824 fortelles at «på den østre side av kirken ligger en sandbanke av 9 alens høide, og på den nordre side en banke så høi som fundamentet på kir­kens tårn», og store deler av kirkegården var gjenføket. Det blev da endelig besluttet at kirken skulde rives og ny kirke bygges på Setnes grunn. Den var ferdig 1829.

Over prestegårdens jorder bredte sanden sig ut, så den blev mere og mere ulønnsom å drive. Og det hadde i lange tider vært tale om å selge den. Hvad der før var forsøkt med plantning av marehalm, hadde ikke vært tilstrekkelig.

Her var det altså ubekvemt på mange måter. Men Carlsen var da til slutt kommet i selvstendig embedsstilling, og han tok ivrig fatt på hvad der var å gjøre i Grytten.

 

Det var ikke noget lettvint kall. Dets største utstrekning fra Måndalsfjellene i vest til grensen mot Lesja i øst var 6 mil. Til Kors kirke hadde han 2*4 mil dårlig kjørevei, til Heen 1 å kjøre og ro, til Eid 1 mil likeså, og til Voll 1 mil sjøvei. Konfirman­tene underviste han på tre steder, i Kors, Voll og Grytten.

Flere spesielle saker, som krevet meget av tid og arbeide, hadde han å ordne her, fattigvesenet, skole­vesenet, forberedelse til deling av dette store preste­gjeld, og især salg av prestegården og innkjøp av en ny, hvilket nu ikke måtte opsettes lenger, «om det ei skulde bli til altfor stort tap for det offentlige». 32)

Årene i Grytten blev strevsomme for ham, og han ødela her til slutt sin helbred. I hans tid inntraff det store sneskred, da 16 men­nesker mistet livet.

Et lite utdrag av dagsregistret kan anføres her:

«Iste Paaskedag den 4de April (1858) Gudstjene­ste i Grytens Kirke.

2den Paaskedag den 5te April Gudstjeneste i Vold. Seminarist Knud Larsen Wiig blev samme Dag indsat som Kirkesanger i Volds Sogn og Skolelærer i Indfjordens District.

Iste Søndag efter Paaske den 11te April skulde Gudstjeneste været avholdt i Eids Kirke, men stormende Veir hindrede mig i at komme over Fjorden.

2den Søndag efter Paaske den 18de April Gudstje­neste i Heens Kirke.

3dje Søndag efter Paaske den 25de April Gudstje­neste i Kors Kirke. 1 Indgangskone, 2 Barnedaab. Desforuden bleve 13 Liig jordfæstede, samtlige om­komne ved Sneskredet den 12te April.

4de Søndag efter Paaske den 2den Mai Gudstjene­ste i Grytens kirke.

5te Søndag efter Paaske den 9de Mai Gudstjene­ste i Heen Kirke. 4 Liig bleve jordfæstede, samtlige omkomne ved Sneskredet den 12te April» (Dagsregister for sognepresten i Grytten).

Samme sommer har han et par gudstjenester i Lesja og Lesjaskogen.

En gang utpå vinteren skriver han: «Messefald, da vedholdende og voldsomme Gigtsmerter i Hovedet i Forening med Forkjølelse gjorde det umuligt for mig at komme i Kirke».

De første år i Grytten ser dog ut til, tross strevet, å ha gått forholdsvis jevnt og rolig hen.

I disse år begynte vekkelsen. Og nu viste det sig hvor heldig Grytten hadde vært med prest.

I den slekt av teologer som utgikk fra vårt univer­sitet i de første 20—30 år efter 1814, var der ikke mange som forstod det «vakte» kristenfolk.

«Det er bekjent nok iallfall for alle eldre, at da vekkelsen i 60-årene og tildels før utbredte sig over vårt land, opstod der så godt som overalt strid mellem de «vakte» og presten i menigheten, og grunnen var ikke den at disse nyvakte kristne var prestefiendske. Der kunde være en og annen sådan, men det var sjeldnere. Grunnen var den at man ikke fikk ånde­lig næring for sitt kristenliv, og herover klaget de. Prestene forstod dem ikke, og opfattet dem som sver­mere, villfarne og forførere. De søkte å tukte dem med ordets sverd, men det gjorde kun galt verre».  Sogneprest Carlsen hørte jo nettop til den slekt, men ikke til den almindelige type. Han var jo ganske overbevist om ikke selv å eie mange ytre fortrin. Og han var gjennem alle disse års motgang og tilsideset­telse blitt en prøvet og ydmyg mann.

«Til lykke stillet menighetens prest sig hverken kold, likegyldig, utenfor eller fiendtlig angripende imot bevegelsen», skriver biskop Grimelund (Andreas Grimelund f. 1812, biskop i Trondhjem 1861—83. Død 1896). «Der­ved vant han inngang og tillid hos de fleste». «Presten Carlsen var vel omsnakka her», sier en av de gamle.

Han tok også til sig hvad vekkelsen hadde å gi ham selv. Hvor tidlig den fikk avgjørende innflytelse på hans eget sjeleliv, er ikke oplyst.

I sitt referat av visitasgudstjenesten i Gryttens kirke tirsdag 27. september 1859 skriver prost Heltberg (Christian Bastholm Heltberg, f. 1809, prost i Romsdals prosti 1858—64. Død 1871) : «Sogneprest Carlsen talede over Joh. 1, 35 Vers til Enden, og udviklede til Opbyggelse : Hvad det er at kunne sige : Jeg har funnet Christus» (Visitasberetninger).

Han blev således en sann bror for de troende i bygden, og tok med glede del i deres møter. Om de predikanter som den tid virket der, skriver han til biskopen at han personlig kjenner dem alle, og i deres samlinger har funnet sig særdeles opbygget (Prestearkivet, Grytten).

 


 

 

 

Skriv inn søkeord..