nabopresten : sogneprest carlsen’s konflikt med sogneprest krogh

 

– gjengitt fra Sigrid Svendsen’s bok : “Kristenliv i Romsdalen. 1809 – 1864”. Oslo 1931.

 

s. 227 – 234 :

NABOPRESTEN.

Men der vil alltid finnes dem som taler ille om en religiøs bevegelse (vekkelsen i Grytten omkring 1860).

Ikke lenger borte enn i Vestnes bodde dengang sogneprest Otto Theodor Krogh, som dels under navn, dels under forskjellige merker skrev i dagspressen om snart sagt alle mulige emner. Han hadde allerede før tatt fatt i legmannsbevegelsen. Og det var ikke å vente at han skulde la være å skrive om vekkelsen i Voll, som jo gav så rik anledning til omtale og kritikk.

Han har også ganske sikkert ment at han kjente den godt nok. En del hadde jo ryktet fortalt. Og en gang efter påske innbød han Torbjørn Brudeseth til sig på Vestnes prestegård for å høre hvad han hadde å fortelle. Han kom også søndag den 13. mai, og for­talte «i fleres nærværelse vidt og bredt» om vekkel­sen. Det ser ut til at han i sin troskyldighet har vært glad over å snakke om dette til vestnespresten. Det er å legge merke til, skriver Krogh, at legpredikanten fortalte disse begivenheter i den hensikt å overbevise oss om legpredikantenes guddommelige kall og berettigelsen av deres fremtreden som be- vidnet ved dette, hvad han kalte, et av Gud selv be­kreftet under (sogneprest O.T. Krogh : “Om forekommende Tilfælde av Faldesyge og Henrykkelser i Romsdalen”, Morgenbladet 18. nov. 1861).

Senere sendte Krogh en av sine venner til Voll for å se vekkelsen på nært hold. Og endelig hadde nogen av vekkelsens motstandere i Voll, «ikke sværmerske menn», skrevet til ham om «leseriets ut­skeielser».

Han hadde rådet dem til å gjøre en direkte hen­vendelse til prosten. Det er, så vidt vites, ikke blitt noget av. Men den 11. januar 1861 sendte sogneprest Krogh selv en skrivelse til prost C. B. Heltberg i Nesset, hvori han «lægger Voldsogningernes dybe aandelige Nød paa Hr. Prostens Hyrdehjerte», idet han fortalte, at det var en betenkelig tilstand der borte, med forstyrrelse i familielivet, ophisset sinns­stemning o. s. v. Han finner det ganske rimelig at der måtte bli så galt i dette sogn, da vedkommende prest jo hadde 5 kirker å betjene, så hver kirke i beste fall fikk en gudstjeneste hver 5. uke. Det skin­ner også igjennem at han ikke finner denne prest særlig skikket eller begavet. Derfor burde der sørges for betimelig hjelp ved ansettelse av en hjelpe­prest, eller ved bistand fra andre forkynnere, der kunde veilede folket ved en «sund prediken».

Da prosten fikk denne skrivelse, har han nok — som det sees av et senere brev — tenkt sig at noget måtte der vel være i disse klager, og så sendte han det til sogneprest Carlsen, så han selv kunde uttale sig.

Carlsen oprørtes over dette produkt, fullt som det var av usannhet og urettferdighet. Og det varte lenge før han kom sig såpass til ro at han visste hvordan han helst skulde svare på det. Han skrev, og kasserte det, skrev igjen flere ganger, og blev ikke fornøiet med det, «idet jeg uafladelig har vedblevet at bede til Gud, at han af sin Barmhjertighed vilde stilne det Oprør, Broder Kroghs skammelige Overfald har fremkaldt i mit Sind».

Han syntes at næsten hvert uttrykk i Kroghs brev kunde gi anledning til en grundig imøtegåelse. Men efter å ha tenkt over det om igjen og om igjen kom han til det resultat at det vel var rettest han inn­skrenket sig til, som han sier, en simpel benektelse av samtlige broder Kroghs opgivender —- og en like­frem protest imot enhver inngripen fra hans side i min embedskrets.

Sitt brev til prosten begynner han således:

«Det har behaget Sognepresten til Vestnes, Hr. O. T. Krogh at indgaa til Hr. Provsten med et Anklageskrift — thi saa maa vel Skrivelsen af 11te Januar kaldes — over Menigheden i Volds Sogn i Grytens Prestegjæld og over denne Menigheds beskikkede Sjælesørger, hvem alene den Smule Ære bliver levnet, at han ansees som en hæderlig Mand, men hvis formentlige Udygtighed skulde blive afhjulpen ved øieblikkelig Ansættelse af en Hjælpeprest, eller ved «sund» Prædiken af Sogneprest Krogh selv».

Om menigheten i Voll uttaler han, at folket i Vold sogn, d. e. folket i sin almindelighet, da enkelte undtagelser ei kunde komme i betraktning, er i de siste år ved Guds usigelige nåde blitt opvakt til al­vorlig syndserkjennelse og syndeanger, men også i levende tro at søke sin Frelser og sine synders for­latelse i ham. Der er derfor opstått hos det, hos unge som gamle, en så brendende lengsel efter å høre Gudsordet, det salige evangelieord, at det i store skarer strømmer sammen, hvor som helst dette ord frembæres av troende og ydmyge vidner, det være i kirken eller husene av sjelesørgeren eller av lægmenn. Og denne åndelige vekkelse har igjen virket således på hjertene, at folkets hele livsforhold full­stendig er blitt forandret. Der er nu Gudstilbedelse i ånd og sannhet, der er nu kjærlighet, fred og samdrektighet, gledesrop og lovsanger. Og dette kaller hr. Krogh svermeri, svermerånd o. s. v.

Vel ere der enkelte der ere noget overspente. Vel ere der også enkelte, der i noget overtroisk ansku­else betragte Guds store og underlige gjerning -— og sant er det også at Herren har i mange måter er usporlig i sin vei — men liv er der dog, sterkt og alvorligt, sant og gledeligt liv.

At ikke alle ere yndere av dette vakte troesliv, det er så naturlig, det kan ikke anderledes være.

Mot slutningen av brevet kommer der dog en sår tone frem. Han skal nok røkte sine får, således at broder Krogh kan være ganske bekymringsløs, han passe sit, han søke at virke vekkende på sine åndsdøde Vestnesinger, så skal nok jeg passe mitt. Og han mener at han likeså fullstendig vokter sine fem menigheter, som broder Krogh sine to.

Såvidt jeg nu kan formå å innse, burde broder Kroghs for ham selv prostituerende skrift i all still­het bli å henlegge, som ikke i minste måte påaktelsesverdigt.

Dette blev visstnok også gjort.

Men Carlsen skulde ikke få fred for det. Ikke mange ukene efter stod der i «Romsdals Budstikke» (nr. 14) et anonymt opsett, hvor forfatteren henleder høiere vedkommendes opmerksomhet paa at sognepresten i Gryttens prestegjeld har 5 kirker å varetage o. s. v. og av nogenlunde samme innhold som skrivelsen til prosten.

Så, nu var han altså kommet i avisen ! Det var jo en mere sjelden og høitidelig ting den gang enn nu. Og Carlsen gruet sig for å komme op i noget avisskriveri.

Derfor vil han ikke svare offentlig, men ber pro­sten om at Kroghs brev og hans egen redegjørelse må bli sendt til biskopen forat ikke han skal danne sig en uriktig mening om forholdene i Grytten.

I et senere brev tilbakekaller han denne anmod­ning, da han ved gjentagen overveielse befinner, at en sådan oversendelse muligens skulde være mindre riktig. Men det er sannsynlig, at han senere hen vil komme til å angi embedsmessig innberetning an­gående hele bevegelsen.

Lørdag den 2. mars stod «Budstikken»s opsett også referert i «Trondhjems Adresseavis» (Trondhjems Adresseavis 2. mars 1861).

I denne tid begynte Carlsen å søke sig bort fra Grytten. Han vil gjerne vike plassen, såfremt et annet embede nådigst kunde bli ham betrodd.

Den 4. mars skriver han ansøkning om det ledige Melhus sognekall: «Jeg er vistnok ydmygelig tak­kende Gud for hvad han hittil haver givet, i flere Henseender noksaa vel fornøiet med min Stilling som Sogneprest til Gryten, og dog ere der Omstændigheder der have fremkaldt —» o. s. v.

Han sier at sjelesørgerens stilling hersteds i de siste år har vært i høi grad vanskelig og nedtrykkende, og må han enn love Herren, at han hittil så nådig har styrket ham i hans arbeide, og derhos gitt disse religiøse bevegelser hvilke han i sin visdom har satt ham til å lede, et så gledelig utfall, så stun­der han dog så såre efter å kunne bli befridd fra disse tunge byrder og fra de dermed forbundne store bekymringer, «hvilke desuten af Udenforstaaende ikke lidet forøges».

Av prost Heltberg får han denne gang bare en kort attest for «Flid og Orden og et stille, christsømmeligt Levnet».

Biskopen skriver på ansøkningens første side: «Undertegnede antager ei, at Ansøgeren kan komme i Betragtning til den ansøgte Embedsstilling. Throndhjem den 16de mars 1861. Darre» (Sogneprest Carlsens embedsansøgninger, Riksarkivet).

Og sogneprest Carlsen skulde altså være i Grytten fremdeles.

— Krogh hadde imidlertid ikke gitt sig, og i «Løverdags Aftenbladet» nr. 16, 20. april, stod med redaksjonelt utstyr en opsats som forteller at man i Grytten sværmer mere enn nogensinne. Den ene Synemarthe gildere enn den annen fremstår og ser hele bygden delt i 2 hoper, en i himmerik, og en i helvede. Der ser de også navngivne menn blandt dem av sine grander som ikke hører til de vakte. På Veblungsnes vil man bygge — et bedehus — ikke skole — hvortil presten ber om bidrag.

Så følger et hipp til bisp og prest, som ikke kan få bedre orden på tingene. Og til slutt skrives: «I dette samme Grytten kan man være viss paa at Skole­loven vil finde den heftigste Modstand».

Og det var jo skoleloven som presten og menig­heten nettop ved felles bestrebelser hadde søkt å praktisere ! De hadde delt prestegjeldet i 26 kretser, og i omtrent 20 av disse skulde skolen holdes i fast lokale.

Denne gang lot sogneprest Carlsen sig forlede til å gi et kort svar, som stod i «Løverdags Aftenbladet» for 11. mai (nr. 19).

Dette svar slo redaksjonen grundig ihjel i en lang artikkel i bladets nr. 23, og avbrøt så diskusjonen.

Der stod blandt annet, at man jo ikke kunde vente sig noget bedre når der blev gjort som i Grytten, at Guds ords forkynnelse «blev overladt til den første den bedste Omstreifer, ofte Drenge i 20-aars Alde­ren». Og redaksjonen finner at «en Prest, der kalder slikt aandeligt Anarki sundt Liv og en ønskelig Til­stand, er i alle Fald ingen aandelig Kostforagter» (Løverdagsaftenbladet, nr. 16, 19 og 23. 1861).

 

Skriv inn søkeord..