hans hanson : presentert i norsk biografisk lexikon

 

– på sidene 534 – 536 :

Hanson, Hans, Broder af ovennævnte Toldbetjent A. Chr. H., blev født i Laurvik 18 Septbr. 1777, men gik i sin Barndom paa Skole i Bristol, hvorfra han kom hjem 1793.

Da hans Lyst til at studere ikke kunde blive opfyldt, kom han paa Kontoret hos Grosserer Ulrik Cappelen i Porsgrund, hos hvem han var i 20 Aar og af hvem han især brugtes til Tømmerkjøb i Thelemarken 1794—1808. Senere var han i kort Tid Handelsfuldmægtig i Kristianssand og Kristiania og levede fra 1812 som
Privatlærer; «andres Undervisning var nemlig i hele hans Liv hans kjæreste Syssel, ligesom Læse- og Lærelyst besjælede ham fra hans tidligste Alder».

Han døde i Langesund 30 April 1837.

Gift med Christiane Bagge (død i Novbr. 1809), D. af Rasmus B. i Skien.

Biografisk Notits i «Correspondenten» 1857, No. 34. Jfr. Morgbl. 1837, No. 133 og Fortalen til hans «Enkelte Smaadigte», S. 2 fg., samt hans Erklæring i Ugeblad for Skien og Omegn 1832, No. 16. )

Enkelte Smaadigte, til Prøve paa en større Samling. Chra. 1816. 8. 3 Bl., 112 S.

Fire Taler, holdne under mine Elevers Forberedelse til Confirmation. Drammen 1819 8. 66 S.

Nyeste Conversationsspil til Underholdning i blandede Selskaber. Drammen 1819. 8. 22 S. (Anon.)

Ridder Siegeswelt. Et Eventyr. Nytaarsgave for 1820. Drammen  (1819). 8. 30 S. (Anon.).

Noras Røst til sine Sønner i Anledning af Borgerfesten i Drammen. Drammen 1820. 8. (Anon. Jfr. under Artikelen P. P. Flor ovfr. S, 313).

Sæterpigerne eller St. Hansaften paa Stølen. En romantisk Fortælling. Chra. 1829. 12. 84 S. (Anon. Særtryk af Euphrosyne”, Nytaarsgave for 1830). – Nyt Oplag. Chra. 1841. 16. 84 S.

En ustuderet Christens, paa Fornuft og Bibel grundede, Anskuelse af den christelige Religions Hovedlærdomme, med Hensyn paa den Strid mellem Norges lærde Theologer, hvilken nu tildrager sig Publikums Opmærksomhed.
Skien 1830. 8, 24 S. (Anon. Den Strid, hvortil Titlen hentyder, er Polemiken mellem Treschow og Wexels i Anl. af den Førstnævntes Skrift “Christendommens Aand”)

Udtog af G. C. Raffs Naturhistorie for Børn, med 12 lith. Plader. Omarbeidet af H. Hanson. Chra. 1831. 12. 370 S. — 2detOplag. Chra. 1839. 12. 408 S.

Minderne. (Digtsamling). Skien 1832. 12. 68 S.

Den sande Frihet». Tale paa 17de Mai. Chra. 1833. 8. 1 Ark.

Den syngende Børneven. 1ste Hefte. Chra. 1833. 12. 51 S. — 2det Oplag. Chra. 1844. 8. 48S. – 3die Oplag. Chra. 1848. 8. 48S.

Den norske Husmoder i sit Kjøkken og Spisekammer, eller Norsk Huusholdningsbog i alphabetisk Orden paa Vers. (Af Hans Allum og Hans Hanson). Chra, 1833. 8. IV S., 68 S. (Jfr. dette Værks 1ste Bind, S. 45.)

Den rædselfulde Pintsedag eller Grue Kirkes Brand. Et Qvad i femten Afdelinger med Epilog. Chra 1836. 8. 70 S.

Tale paa Kong Carl Johans Fødselsdag den 26de Januar 1836. Skien 1836, 8. 8 S.

I Nor, udg. af C. N. Schwach. 1816. S. 169 fg. : Fire dels originale, dels oversatte poetiste Bidrag, hvoribl. den bekjendte Sang “Denti Du, Astri, saa mykje hældt ta mæg”. (Jfr. Pavels’s Dagbogs Optegnelser 1815—16, S. 323 fg,).

I Nationalbladet — dels anon., dels under Navnet Libertus Biedermann – III. 2—9 : Om Trykkefrihed. – V.  225-40 : Den himmelste Sophia, en Drøm. — XVIII. 1-7 – De 12 Lyksaligheder i Eldorado (et Digt). — XIX. 33—37 : Om Trykkefrihed.

I Hermoder findes forskjellige Bidrag af ham, bl. a. i VII.  201 fg,: Oversettelse til Engelsk af Bjerregaards kronede Nationalsang ; S. 273-307 : Langelegen, en national Fortælling. — IX. 1—48 : Confirmationsgaven, orig. Fortælling.

I Nyeste Skilderi er flere Stykker af ham.

I Jarlsberg og Laurviks Amtstidende tryktes af ham, foruden nogle religiøse Sange, 5 Sange i øvre Thelemarkens Dialekt, hvilke optoges i Jørg. Moes Samling af Sange, Folkeviser og Stev (Kra. 1840), S. 43—58 og senere i
samme Bogs 2. Udg. S. 38-52.

Ved sin Død efterlod han sig en stor Del utrykte Arbejder, dels originale, dels oversatte, saasom en Travesti af Iliadens 5 første Bøger efter Voss, en Oversættelse af Baggesens Scherensleifers Epopee, flere Digtsamlinger : «Bagateller» (2 Bind), «Znurrepiberier», «Ubetydeligheder» , «Lidt af hvert», «Skolemestervers og Rimbreve», «Brevigiaden» (en Rejse til Brevik) og «Napoleonaden» (i Anl. af et Slagsmaal i Kristianssand 15 August 1810), — men alle disse utrykte Ting fortæredes i en Ildebrand hos Broderen 1850.

Det anonyme Skrift «Norges Dagskjær. Nogle Vink om hvad den gjenvundne Selvstændighed og Frihed opfordrer Nordmanden til at virke» (Chr.sand 1815. 8), hvilket i Henhold til Meddelelser af H. Hansons Bekjendte i lange Tider har været tillagt ham, er ikke af ham, men af Kjøbmans O. M. Sanne i Lillesand.

Skriv inn søkeord..