jens sørensen dyrholm : presentert i dansk biografisk lexikon

– bind IV : på sidene 379 – 380 :

 

Dyrholm, Jens Sørensen, Lægprædikant, 1810-75, er født i Horsens 5. April 1810 af fattige Forældre. Han varfra Fødselen af næsten blind og mistede helt Synet, da han var 7 Aar gammel.

Han havde et daarligt Hjem, men hans Lyst til at lære gjorde, at han allerede som Dreng erhvervede sig en Del Kundskaber.

Faderen, der i 19 Aar havde staaet ved det slesvigske Kyrasserregiment, blev 1821 Arrestforvarer i Rudkjøbing; 2 Aar efter kom Prins Christian som Fyns Gouvernør til denne By, han blev i Skolen opmærksom paa den blinde Dreng og fik ham anbragt i Blindeinstituttet, hvor han var i 3 Aar og blev konfirmeret af Professor Brorson.

Han vendte derefter tilbage til Rudkjøbing, hvor han ernærede sig ved at spinde og strikke, men tillige maatte understøttes af Fattigvæsenet.

Da han var 27 Aar gammel, blev han syg, og fra den Tid af var han stærkt greben af religiøse Længsler, som han dog ikke vidste at finde Tilfredsstillelse for. Han gjorde Bekjendtskab med J. A. Hansen, der den Gang var Skomagermester, og som hørte til de opvaktes Kreds; denne «havde just ingen Naadegaver til at tale om denne vigtige Sag»; men han ejede en Del Opbyggelsesskrifter og holdt Lindbergs «Nordiske Kirketidende», og af disse læste han højt for D.

Denne blev en ivrig Deltager i de gudelige Forsamlinger, der fra Fyn forplantede sig til Langeland, hvor Opvækkelsen antog en sværmerisk Karakter og derved beredte Vejen for Gjendøberne.

D. var ogsaa mellem dem, der gik over til disse; han blev døbt af den hamborgske Præst Oncken 1839. Han fortrød dog snart dette Skridt, men da han ikke vilde nyde Nadveren i Statskirken sammen med vantro Mennesker, rejste han over til Præsten F. E. Boisen i Skjørpinge, der var villig til at holde særskilt Altergang for «de faa troende Sjæle».

Denne optog ham da atter i Kirken.

Nogle Aar efter vilde han gifte sig, og han trak da paa herrnhutisk Vis Lod mellem 3 Kvinder og ægtede 1843 den, hvem Loddet 3 Gange havde ramt.

Formodentlig maa hans Hustru have ejet Penge; thi han kjøbte sig et Hus med Jord paa Forlev Mark i Vemmelev Sogn.

Her sluttede han sig til den indre Mission, som den tog sin Begyndelse i Egnen om Holsteinborg, og var en Tid dens Kolportør, men paavirket af Kr. Kold brød han med den 1866 og blev en ivrig Tilhænger af Grundtvig.

Han var med paa Kirkemødet i Christiania 1871 og døde 26. Dec. 1875.

– Som saa mange af dem, der vaktes paa de gudelige Forsamlinger, havde han en varm Tro ved Siden af et snævert Syn paa det kristelige Liv, og en indre Ustadighed drev ham til at søge aandelig Tilfredsstillelse snart i den ene, snart i den anden Lejr.

J. Holm, Den blinde Evangelist J. S. D., 1884.
Avtobiogr. i D.s Skrift : «En Røst i vor bevægede Tid mod Baptismen, Mormonismen» osv., 1852.

L. Koch.

Skriv inn søkeord..