peter fjellstedt

 

Født 17 september 1802 i Fjällane, i Dalslandsdelen av Silleruds sogn, död 4 januar 1881 i Uppsala var en kjent svensk prest, misjonær og  misjonsleder. 

Hans selvbiografi utgitt i 1884, dvs. 3 år etter hans død, kan du lese her :

 

Vår egen første Afrika-misjonær Hans Christian Knudsen forteller i ett av sine skrifter om sitt møte med Fjellstedt. Les Knudsen’s skrivelse fra sitt møte med Fjellstedt i 1841 i London, da Knudsen var på vei til det sørlige Afrika for første gang, sammen med Hahn og Lutz.

I Svenskt biografiskt handlexikon står det følgende om ham :

Fjellstedt, Peter, missionspredikant. Född d.17 sept. 1802 i Silleruds socken i Värmland, där föräldrarna voro bondfolk. — Efter idkade teolo­giska studier i Lund, prästvigdes F. i Karlstad 1828 och inträdde året därpå som evangelisk pre­dikant i engelsk-episkopala mis- sionssällskapets tjänst. Sedan han vistats ett lialft år vid missionsinstitutet i London, för att studera österländska språk under professor S. Lee, anställdes han för någon tid såsom lärare vid missionsinstitutet i Basel, hvar­efter han 1830, på uppdrag af nämnda sällskaps kommitté, öfvertog en lärareplats vid ett präst­seminarium för infödda i Tinevelli i Ostindien. Efter fyra års vistelse därstädes nödgades han af klimatets ogynnsamma verkningar att återvända till England. Han sändes då såsom missionär till Turkiet, hvarest han, med station i Magnesia, ej långt från Smyrna i Mindre Asien, genom bibelspridning och läroböckers utgifvande på turkiska språket verkade för utbredande af kristlig upplysning bland turkarna, ända till slutet af 1840. — 1845 stiftades ett missionssällskap i Lund och i förening med detta ett missionsinstitut, hvars föreståndare F. blef det följande året. Här verkade han till 1856, då, efter Lunds missionssällskaps införlifvande med Svenska mis- sionssällskapeti Stockholm, Lunds missionsinstitut iifven förlädes till hufvudstaden. Promoverad till teologie doktor i Halle 1853, erhöll F. två gånger kallelse till patronella pastorat, som dock af honom afböjdes. Under de senare åren bestod F:s verksamhet förnämligast i att genom predik­ningar väcka svenska folket till intresse för missionssaken och att genom utgifna tidskrifter och andaktsböcker verka för den kristliga trons ut­bredning och stadfästande. Såsom de viktigaste af hans arbeten, må nämnas: Biblia det är all den Heliga skrift, med förklaringar, 3 band 1849—55, Lunds Missionstidning 1846—61, Bi­belvännen 1848—61, Bibelns apokryfiska böcker 1855, Andaktsbok för fångar, af K. maj :t prisbelönt 1849, ett företal till Concordia pia. Evangeliskt luterska kyrkans symboliska böcker 1853 m. m. — F. bosatte sig sedan i Wurtemberg, där han, vid uppnådda sjuttio år, med oförminskadt in­tresse följde den sak, åt hvilken han offrat sitt lifs krafter. Sin lefnads afton tillbragte han i Uppsala, där den s. k. Fjellstedtska skolan är förlagd, och afled han i sistnämnda stad den 4 jan. 1881. — Gift med Kristina Schweitzer- Barth.

 

 

Skriv inn søkeord..