lars dahle – til danmark i 1869

 

Fra boken av Lars Dahle : “Tilbakeblik paa mit Liv”. 1922.

 

Den 6te juni bar det da avsted, med Kjøbenhavn som første maal.

De faa dage jeg stanset her benyttet jeg da først til at bese museer, samlinger, kirker o. l. Især tiltrak Thorvaldsens museum sig min opmerksomhet. Selv om man, som jeg, ikke er nogen kunstskjønner, saa maa man jo beundre et saadant storverk. Billedet av Kristus sammen med de tolv apostler av samme kunstner, i Vor Frue kirke, gjorde ikke fra først av det indtryk paa mig som jeg hadde ventet. Men senere, da jeg hadde merket mig det vink som blev mig git : at jeg skulde se paa det mens jeg knælte ved alterringen, fik jeg et ganske andet indtryk av det.

Det var kanske den vigtige lærdom den store kunst­ner vilde gi os, at man altid maa se paa Frelseren neden­fra, i en knælendes ydmyge stilling. Først da faar man øie paa det eiendommelige ved hans frelseransigt. Og dette er visselig sandt.

Det var mig dernæst særlig vigtig at faa nærmere oplysninger om missionssakens stilling i Danmark, missions- skolen o. l.

Jeg fik snart det indtryk at missionstankene ikke paa langt nær hadde faat den magt blandt kristenfolket her som i Norge, hvad ogsaa alle indrømmet, og de smaa indtægter noksom viste. Dette tror jeg nu for en del kom derav at man ikke hadde organisert sig saaledes som der krævdes i et saa demokratisk land, naar man skulde faa kristenfolket i større utstrækning med sig. Det var endnu altfor meget en prestemission. Det var væsentlig en komite av prester som styrte med det hele.

Som formand stod dr. Kalkar i spidsen for denne, og den fortræffelige, om end kanske for litet kritiske mand, synes ikke at ha hat stor evne til at faa folket med sig. Hans ledelse av denne gjerning fandt man hadde et altfor statskirkelig og embedsmæssig præg. Misnøien med ham som formand var da ogsaa paa visse hold paa denne tid saa sterk, at det endog blev offentlig uttalt, at hvis ikke han fratraadte ledelsen vilde selskapet gaa tilgrunde.

Der var uheldigvis ikke saa liten splidagtighet blandt de danske missionsvenner paa den tid. Der var — og er det vel til en viss grad endnu — tre partier, som vistnok alle hadde nogen missionsinteresse, men som det ikke var saa let at faa til at arbeide sammen, nemlig GrundtvigianerneIndremissionsfolket, og endelig hvad man, under vanskeligheten ved at finde et passende navn for dem, undertiden har kaldt «det tredje parti», da de ikke kunde regnes til nogen av de øvrige to. Det bestod vel mest av kristelig interesserte og missionsvenlige embedsmænd, navnlig prester.

Det hadde vel et mere «kirkelig» og især «statskirkelig» præg. Til dette sidste hørte de styrende mænd i «Det Danske Missionsselskab», og navnlig da ogsaa dets formand, dr. Kalkar. De var visselig oprigtige kristne og vel de mest oplyste blandt det danske kristenfolk. Men de var vel for litet folkelige, og hadde derfor ikke saa let for at faa det kristelige lægfolk med sig.

De to andre partier hadde mere tak i folket. Det aandelig sterkeste av dem blev snart Indre missionsfolket, og det var først da man fik disse med — mænd som høvdingen Bech og hans venner -— og man vandt nogen større indgang og tilslutning hos dem, at hedningemissionen slog rot hos kristenfolkets store masse.

Men da dette skedde, kom det vel med at man hadde med i ledel­sen saadanne mænd, som kanske nærmest regnedes til det tredje parti, der hadde et mer omfattende kjendskap til hedningemissionen og den rette forstaaelse av dens ar­beide og opgave — mænd som provst Vahl, og især sogneprest V. Sørensen, for kun at nævne et par av dem; ti netop i den henseende hadde Indremissionens store leder Bech ikke megen forstaaelse. Man har senere ogsaa faat med i ledelsen høitstaaende mænd inden det danske presteskap (f. eks. biskop Gotzsche). Endelig har man ogsaa faat en mer tilfredsstillende organisation.

Men dette hører jo til et senere stadium av selskapets historie, og jeg nævner det her blot for at vise at man nu har faat hvad der endnu saart savnedes da jeg var dernede i 1869. Derfor har da ogsaa selskapet aar for aar skutt en herlig vekst, og man har ogsaa faat en ny og lovende missionsmark i Kina til den gamle i Indien (Missionssansens raske fremskridt i den senere tid skyldes visst ikke mindst det energiske arbeide med mund og pen, som i en aarrække har været utført av selskapets utrættelige sekretær, pastor Løgstrup).

Allerede under mit besøk hadde man en missionsskole i gang og hadde hat det i længere tid; men den hadde dog endnu noget av tilfældighetens præg. Den holdt til i leiet lokale og hadde blot 6 elever. Og andenlæreren, Muller, der ogsaa var husfar, oplyste at disse stod paa saa forskjellig standpunkt at man paa en maate maatte ha 4 klasser for disse faa, ialfald for enkelte fags vedkommende. Man hadde ogsaa oftere maattet skifte lærere.

Fagene var saa nogenlunde de samme som ved vor missionsskole, kun at man hadde nytestamentlig græsk for alle, mens dette hos os endnu var valgfrit. Der­imot hadde man ikke tat tysk med. Man drev det videre end hos os i historie og geografi. Av de teologiske fag syntes man at ha lagt mindre vegt paa troes- og sædelære, men desto mere paa nytestamentlig skrift-fortolkning, ved hvilken grundteksten blev lagt til grund (det har i de sidste 40 a 50 aar ogsaa været tilfælde ved vor missionsskole).

Undervisningen i dette fag blev git av skolens bestyrer, hr. kandidat Sthyr (senere professor og tilslut biskop). Jeg fik anledning til at høre paa denne under­visning. Den var, som man kunde vente det av en saadan lærer, særdeles grundig; men jeg hadde en følelse av at den kanske laa vel høit for elevene.

Denne skole blev forresten temmelig kortvarig. Alle­rede det følgende aar fandt man at maatte stanse den indtil videre, idet der opstod misnøie med den paa forskjellig hold. Mange missionsvenner kunde ikke rigtig finde sig i at missionærer skulde lære saa meget før de utsendtes. Elevene selv, der var uvante med studium før de kom ind, syntes de fik en følelse av at deres kristensind og missionskald truet med at tørke ind under saadant studium. Og da endelig formanden, dr. Kalkar, i det av ham redi­gerte missionsblad la for dagen sin misnøie med elevene og uttalte at han vilde haabe der snart vilde melde sig nok av fuldt utdannede prester til utsendelse som missio­nærer, hadde dette til følge at elevene, som følte sig støtt over dette, allerede i mai 1870 forlangte sin avsked fra skolen.

Senere blev missionærutdannelsen i lang tid besørget av enkelte prester — paa forskjellige steder — som med den fornødne bistand av andre lærerkræfter paatok sig ved­kommendes utdannelse for missionstjenesten. Desuten har selskapet været saa heldig at faa temmelig mange universitetsutdannede mænd i sin tjeneste, indtil man nu i den seneste tid ogsaa har kunnet faa en mere regelmæssig missionsskolevirksomhet atter sat i gang.

Fra Kjøbenhavn reiste jeg over Roskilde — hvor jeg stanset litt for at bese den bekjendte herlige domkirke, med alle disse kongegraver, med tildels meget storartede gravmæler, til Korsør, hvorfra med dampskib til Kiel og videre med jernbane til Hamburg.

Les videre om reisen i Tyskland her : 

Skriv inn søkeord..