johan carlsen østby

 

johan carlsen østbyfortalt i boken av Edvard Sverdrup : “Fra Norges kristenliv”, 1918.

Østby ansees av dem, som kjendte ham, for et av Lutherstiftelsens bedste bibelbud, enten det gjaldt privat sjælesorg eller Guds ords forkyndelse.

Han var født den 22. januar 1837 paa pladsen Korsveien i Skedsmo av forældrene husmand og skrædder Carl Jør­gensen Korsveien og hustru Sigrid Andersdatter. Moren var en troende kvinde og faren en bra og agtet mand, som imidlertid sa om sig selv, at han hadde levet som »en fin farisæer«, indtil han i sine ældre aar kom til levende tro ved læsningen av Rosenius’s «Veiledning til fred«.

Johan Østby var den ældste av 7 søskende. De andre søskende reiste alle til Ame­rika dels før og dels sammen med forældrene. Hans mor døde i Amerika, men faren kom tilbake til fedrelandet og levet siden hos sønnen Johan.

Denne lærte som sin far skrædderhaandverket og arbeidet som skrædder omkring i bygden, indtil gaardbruket og virksomheten som bibelbud krævet hele hans tid. Han var først gift med Julie Pedersdatter, datter av gaardbruker Peder Østby og hustru Kri­stine, søskendbarn av biskop Grimelund. Hun døde i 1884. Anden gang blev Østby gift med enke Signe Tvedten f. Grimstvedt.

Da Johan Østby var blit gift, kjøpte han en gaardpart, som dog for en stor del var uryddet og ga lite utbytte. Men senere kjøpte han resten av gaarden og drev den med stor flid. Hans uavladelige og strenge arbeide, dels som gaardbruker og dels som bibelbud, tok da ogsaa hans helse, idet han paadrog sig en hjertesygdom, som i 1904 endte hans liv under store smerter. Før hadde han aldrig været syk.

Baade Johan Østby og hans første hustru var blit om­vendt til Gud i sin ungdom, han 18 og hun 16 aar gam­mel. Hun ga da sine smykker til arbeidet for hedningemissionen, men hun oplevet ikke den tid, da to av hendes sønner drog ut til hedningene som missionærer.

Av skolegang fik Johan Østby kun, hvad omgangssko­len kunde gi ham, men da han hadde gode evner og en god hukommelse, tilegnet han sig ved læsning paa egen haand adskillig kundskap og stod vistnok langt over de fleste lægmænd i teologiske kundskaper. Han hadde saaledes læst adskillig baade av kirkehistorie, dogmatik og populær bibelfortolkning.

En av dem, som kjendte ham godt og for hvem han blev til velsignelse, gir ham følgende vidnesbyrd:   »Johan Østby var efter min og deres mening, som jeg har talt med om ham, en mere end almindelig begavet lægmand og vistnok en av de dygtigste Guds ords forkyndere og bibelbud dengang. Hans tanke var klar, hans dømmekraft skarp, han var vel hjemme i sin bibel og vor kirkes bekjendelse, han hadde en utmerket hukommelse og evne til at gjengi, et stort lys i Guds ord og hadde lært meget av kristelig og kirkelig literatur.

Hans forkyndelse, der var helt bekjendelsestro og om­fattet den hele frelses orden om synd og naade, var logisk klar, skarp og indtrængende. Han hadde vel — særlig i den første tid — sin styrke i at fremholde lovens krav til vækkelse, trænge ind paa det gamle menneske og opsøke det i alle dets smuthuller. Derfor blev der ogsaa paa flere steder vækkelse efter hans arbeide og der lever vistnok endnu mange, som regner Østby for sin aandelige far.

Men paa samme tid som den klare, logiske tanke var det fremtrædende hos ham, — i den henseende var han en av de bedst utrustede lægmænd, jeg har kjendt — og han aldeles ikke var noget følelsesmenneske, banket der dog i ham et varmt hjerte. Det viste sig særlig under hans sjælesorg overfor syke og bekymrede. Her var han med sin rike erfaring om synd og naade, sin store menneskekundskap og sit psykologiske blik en udmerket vei­leder. Og likesaa alvorlig og strengt som han blottet synd og vantro, likesaa mild og øm kunde han være overfor den angrende og bekymrede, især i privat samtale.

Som bibelbud reiste han vidt omkring, særlig paa Øst­landet i Hamar og Kristiania stifter, og overalt samlet han mange til sine opbyggelser. Selv under sit anstrengende gaardsarbeide nyttet han kveldene til at holde opbyggelse. Han gik da ofte den stive halve mil til Lillestrøm og kom hjem sent paa kveld. Det var sande høitidsstunder. Vi talte altid om aandelige ting, og jeg husker, at vi mangen gang sat en stund midt i snehaugen ved veikanten og tal­tes ved, før vi skiltes”.

Skriv inn søkeord..