søren nilssen

 

søren nilssen1Meddelt av H. G. Heggtveit. Gjengitt i boken av Edvard Sverdrup : “Fra Norges kristenliv”. 1918. Søren Nilssen var vistnok ikke bibelbud, men deltok dog virksomt i indremissionsarbeidet, at denne biografi, som velvillig overlatt, fortjener at meddeles.

Søren Nilssen blev født paa gaarden Aandstad i Ibestad prestegjeld i Salten 18de august 1836. Faren var gaardbruker og fisker. Forældrene omtales som agtværdige og strævsomme folk. Sønnen blev tidlig vænnet til arbeide og nøisomhet; han maatte tidlig være med sin far paa sjøen. Etter konfirmationen deltok han ni vintre i lofotfisket og var flere aar med paa loddefisket i Finmarken.

Det var et haardt, slitsomt liv, men rikt paa indtryk og oplevelser og skikket til at utvikle og staalsætte en ungdom. Dette blev ham senere til stor nytte un­der hans arbeide blandt fi­skerne. Nilssen var en kjæk, rask og uforfærdet mand, der efterhaanden reddet mindst 12 mennesker, som holdt paa at drukne.

Allerede fra sin tidlige barndom blev han sterkt kristelig paavirket. Der var i 40- og 50-aarene en aandelig vaartid i hans fødeegn med betydelig virksomhet og vækkelse rundt om. I det nærliggende Bardø og Maalsel­ven samt Sørreisen og andre steder var der en ikke liten flok av begavede, varmhjertede og virksomme haug­ianere og en række av tilreisende dygtige lægmænd som Ole Kallem m. fl. Hertil kom den læstadianske væk- kelse, der begyndte henimot slutningen av 40-aarene, og den lammerske bevægelse ved mitten av 50-aarene.

Evighetsspørsmaalene blev lagt nær baade unge og gamle. Fra omkring 1850 og utover økedes den religiøse uro hos Nilssen. Samvittigheten vaaknet og syndefølelsen blev sterk, uagtet han altid hadde ført et ærbart og menneskelig talt rent ungdomsliv. Ved læsning i »Menneskets Hjertespeil« og Lars Linderots prækner blev erkjendelsen av hans aandelige tilstand klarere, men dog noget ensidig. Synden stod levende for ham, men synet paa Jesus som frelseren var endnu svakt.

I 1854, da han var 18 aar gammel, kunde han ikke længer delta med sine kamerater i de almindelige ungdomsfornøielser, men sat hjemme, læste, bad og græt. Han manglet evangelisk veiledning, men turde længe ikke betro sig til nogen. Vissheten om syndernes forladelse var svak, troen som et knækket rør eller en ry­kende tande og den aandelige kraft derfor liten.

Hans sjæl var fyldt av en brændende længsel efter fred og frigiørelse i Kristus. Fra 12-aarsalderen hadde han næret et inderlig ønske om at bli lærer, og dette vokste sig ster­kere med aarene, saa faren tilslut ga efter for hans bønner og lot ham i august 1858 reise til stiftsseminariet i Tromsø. Dette hadde dengang til bestyrer den senere biskop F. W. Hvoslef, som var en alvorlig og prøvet kristen samt en sjelden veileder for ungdommen. Biskop Knud Gislesen og hans høitbegavede hustru Henriette hørte til den samme kreds og gjorde alt mulig for at vække og nære det kri­stelige liv inden stiftet og lede det i sunde spor.

Et par maaneder efter ankomsten til seminariet tok Nilssen mot til sig, gik op til bestyreren, bad om en samtale i enrum og fortalte denne aapent og ærlig sin aandelige tilstand, sin dype syndenød og sin vanskelighet for at faa troens visshet, som han saa inderlig længtet efter. Hvoslef, der straks fuldt ut forstod den unge mand, tok ham i haanden og sa: »Jeg forsikrer dig om, at din synd er dig forlatt !«

Nu aapnet hjertet sig for naaden; han fik fuld fred, forvissning om barnekaar hos Gud og en følelse av glæde og lykke, som han aldrig hadde eiet. Hans aandelige liv vokste nu under seminarieopholdet en glædelig vekst i kristelig erkjendelse og indre erfaring om Guds mangen gang underlige førelser med sine. Han fandt ogsaa under dette ophold flere likesindede, der blev hans hjertensvenner for livet. Av disse maa her nævnes de senere bekjendte, biskop dr A. Chr. Bang, emissær J. L. Pedersen fra Bodø og skolebestyrer L. Holmgren i Hammerfest.

Mittsommer 1860 underkastet Nilssen sig avgangseksamen med bedste karakter baade for kundskaper og praktisk brukbar­het. Straks efter blev han ansat i Ibestad som omgangs­skolelærer i Lavangen, der var et vidstrakt fjorddistrikt med ialt 6 kredser. Forholdene var vanskelige, interessen ringe og lønnen liten; men det lyktes ham allikevel at vække forstaaelse og arbeide skolen frem trods mange og store hindringer.

I sine fristunder holdt han fra nu av flittig opbyggelser og missionsmøter. En dag reiste han og en bekjendt op paa fjeldet for at besøke en læstadiansk lappefamilie, det var mand og kone i 50-aarsalderen samt en voksen pike. Straks de kom ind, spurte konen Nilssen med piken som tolk: »Hvor er du fra ? Hvad vil du ? Er du et Guds barn ? Hvorledes blev du det ? Er du det nu ?«

Da disse spørsmaal efterhaanden var tilfredsstillende besvart, lavet konen mat og beværtet dem med det bedste, hun hadde. — Efter opfordring av den bekjendte haugia­ner og stortingsmand P. A. Moen søkte og fik Nilssen i 1869 lærer- og kirkesangerposten i Sørreisen, anneks til Lenvik. Den økonomiske vinding ved denne flytning var liten, men skoleforholdene her var betydelig lysere og lettere. I dette sogn laa gaarden Finset, der er stiftets mest bekjendte arnested for haugiansk liv og virksomhet. Her bodde dengang brødrene Peder og Iver Finset, begge virksomme og indflydelsesrike mænd baade i kriste­lig og borgerlig henseende.

Disse blev blandt hans kjæ­reste venner. Med haugianere i Bardødalen og Maalselven stod han ogsaa i livlig forbindelse baade ved sin kristelige virksomhet og paa anden maate. Av disse kan især nævnes de begavede Guds ords bekjendere Peder Andersen Moen (død 1873) og hans bror Bersvend An­dersen, der døde som prest i Amerika ifjor.

Paa en av sinereiser i missionens tjeneste traf Nilssen skoledirektør P. Coucheron, der opfordret ham til at søke en ledig lærer- og kirkesangerbestilling i Melø paa Helgeland. Dette gjorde han, blev ansat og flyttet dit i mai 1872. Nu  oprandt lysere kaar for ham i timelig henseende, da denne hørte til de bedste i stiftet. Her tilbragte han 10 redelige og lykkelige aar, drev sin skole ypperlig, virket umettelig ved opbyggelser og missionsforedrag og vandt alles agtelse, tillid og kjærlighet.

Som kirkesanger hjalp han presten med konfirmantundervisningen. Hertil hadde han sjeldne betingelser og gaver, og mange har siden omtalt den avgjørende og gode indflydelse, han derunder øvet paa dem for hele livet. Sommeren 1872 opfordret biskopen i Tromsø ham til at virke blandt fiskerne Lofoten. Han paatok sig denne vigtige og vanskelige gjerning og fortsatte dermed, indtil han flyttet sørpaa. Han tok sig særlig av ungdommen, underviste dem om aftenen i de fag, som man hadde mest bruk for, og holdt fittig opbyggelser for alle, der hadde lyst til at høre paa hans kjærlige og hjertevindende forkyndelse av Guds ord, først paa fiskeværet Stene og siden i Stamsund.

Her satte han sig ogsaa i spidsen for en indsamling til et større forsamlingshus, som han snart fik reist. Virksomheten her i fisketiden og siden hjemme paa Melø økedes aar efter aar og bar rik og velsignet frugt. Den ydmyge og beskedne mand søkte at gi Gud æren for alt og traadte selv helt i skyggen. Han fik gjentagne ganger anmodning om at reise til Amerika og bli prest der, men hadde ikke frimodighet til at paata sig det dermed forbundne store an­svar.

Da blev han ganske uventet i 1882 opfordret til at søke en netop ledig skolepost i Drammen; han meldte sig og fik den; men det faldt haardt at rive sig løs fra vennene og virkefeltene i det kjære Nordland. Paa nysnævnte sted arbeidet han i fire aar og vandt stor tilslutning, forstaaelse og kjærlighet av alle han kom i berørelse med. I juni 1886 blev han lærer ved BjøIsens folkeskole Kristiania, hvor han virket i vel 20 aar med stor nidkjærhet og fremragende dygtighet, høit skattet baade av elever, forældre og sine foresatte.

Han hadde en lykkelig evne til at undervise grundig, klart, livfuldt og tiltalende, men eiet især en enestaaende gave til gjennem undervis­ningen og sit hele forhold at opdra ungdommen til nyttige og lykkelige mennesker og magtet ikke mindst at paavirke dem kristelig og vinde dem for Guds rike. Ogsaa under opholdet i hovedstaden var han om søndagene, i høitidene og feriene en utrættelig og skattet arbeider for den indre og ytre mission.

I aarene 1899 og 1900 virket han i Indremissionensselskapets tjeneste paa forskjellige steder i Kristiania stift og var meget avholdt som forkynder, hvor han kom. I en række av aar like til sin død var han ogsaa et interessert og indsigtsfuldt medlem av indremissionsselskapets hovedstyre. Om hans ar­beide for Guds rike uttalte hans gamle ven biskop Bang følgende: »Hans dype og sunde religiøsitet har i en række av aar avsat frugt i et stille, bramfrit arbeide i den indre missions tjeneste baade i Nordland og her i Kristiania».

I 1903 blev han klokker i Grønlands menighet, men fortsatte samtidig som lærer indtil nytaar 1907, da han efter 47 aars arbeide i skolens tjeneste maatte ta avsked paa grund av svækket helbred.

De sisste aar var hans helse skrøpelig; men han utførte dog med vanlig samvittighetsfuldhet sit arbeide som klokker, samtidig som han stadig arbeidet i søndagsskolen, menighetens fattigpleie og missionens tjeneste. Saaledes vedblev han like til det sis­ste. Faa dager før sin død sluttet han et brev til en av sine nærmeste saaledes:

«Jeg er viss paa, at hverken dø eller liv, hverken engler eller magter eller nogen skapning skal kunne skille mig fra Guds kjærlighet. Aa, at være viss paa dette, det er den eneste, store videnskap under solen, det eneste, som har værd, naar alt kom­mer til alt. Jeg maa faa vidne dette for Eder. Det er dette, som har gjort mig saa lykkelig, jeg tror næsten et av de lykkeligste mennesker i verden. Aa la os være sammen i dette stykke: Helt for Gud !«

Selv den sisste søndag han levet, fungerte han i kirken som klokker, da han kom hjem maatte han gaa tilsengs. Det var en stor glæde, at hans søn Jørgen Edvin Nilssen, der er mis­jonsprest, læge og nu tillike missionstilsynsmand i Kina, kom hjem paa besøk sommeren 1909 og kunde være hos ham i hans sisste stund.

Den sisste aften, han levet, talte han kjærlig med en fattig, der fik hjælp, og onsdag mor­gen 26de januar 1910 sovnet han stille ind i fred. Han blev under stor deltagelse begravet den 1ste februar næstefter paa Vor Frelsers gravlund. Ved den anledning uttalte professor dr. theol. Sig. V. Odland paa indremissionsselskapets hovedstyres vegne bl. a. følgende :

»Vi mindes alle saa levende den hjertelige interesse og den trofaste dvgtighet, som altid slog os imøte fra hans deltagelse i vort arbeide, baaret som den var av troens ydmyghet og kjærlighet og av karakterens paalidelighet. Vi vilde ved denne leilighet ogsaa gjerne faa lov til at bringe vor avdøde ven en hjertelig tak for, hvad han var for os personlig. Han var isandhet en Natanaelsjæl, i hvem der ikke var svik, det følte vi altid saa grant, og netop deri, at han var helt for Gud og hans sak, hadde det sik­kert sin grund, at vi under samvær med ham altid hadde et saa levende indtryk av at staa overfor en i særlig grad helliget kristen«.

— Han var en kirkelig, sund luthersk kristen, fredelig og kjærlig i alt sit forhold. Kirkens nød laa ham først og fremst paa hjerte; han sørget over dens aan- delige umyndighet og ønsket inderlig gode reformer. Like til det sisste var han en varm ven av den indre og ytre mission, som han betragtet som to sider av den samme store sak. Han hørte til dem, som trodde, det var gavnlig og nødvendig, at de læge kræfter inden hver menighet organiserte sig, helst under prestens le­delse, til frivillig, ulønnet arbeide for Guds rike; fremmede emissærer syntes han nu paa mange steder fortrængte altfor meget de stedlige arbei­dere til skade for den kristelige virksomhet.

Det tilføies, at han var et virksomt medlem av komiteen for av­holdelse av de store kirkelige lægmandsmøter i Kristiania 1903, 1904 og 1906 og desuten en av de ivrigste og offervilligste lægmænd for at oprette Det teologiske menighets­fakultet, der begyndte sin virksomhet i Kristiania høster 1908 og siden hvert aar har faat en stadig større og større tilslutning og en glædelig offentlig anerkjendelse. Denne bevægelse var et av lyspunktene i hans liv.

Skriv inn søkeord..